Vydáno: 4. 4. 2001

 

Zákon č. 146/2001 Sb.

změna zákona o státní památkové péči


Schválený 4. 4. 2001 Účinný od 27. 4. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Památky kulturní a historické.; Národní kulturní památky.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;

146/2001 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2001, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č.242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č.122/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 14 odst. 7 větě třetí se slova "Ministerstva kultury" nahrazují slovy "orgánu kraje v přenesené působnosti". 2. V § 28a písm. a) se slova "koncepci rozvoje" nahrazují slovy "koncepci podpory". 3. V § 35 odst. 1 úvodní větě se slova "právnické nebo fyzické osobě, která" nahrazují slovy "právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání". 4. V § 35 odst. 2 úvodní větě se slova "právnické nebo fyzické osobě, která" nahrazují slovy "právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže při výkonu svého podnikání". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.