Vydáno: 16. 5. 2001

 

Zákon č. 177/2001 Sb.

změna zákona o ochraně osobních údajů a zákoníku práce


Schválený 16. 5. 2001 Účinný od 31. 5. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Elektronický podpis.; Ochrana osobnosti.; Neoprávněné nakládání s osobními údaji; NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.; KONTROLNÍ SYSTÉM.; Majetkové sankce. Penále.; Pokuty. Blokové pokuty.; TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.; Svoboda projevu a právo na informace.; Právo na ochranu osobních údajů.;

177/2001 Sb. ZÁKON ze dne 16. května 2001, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 1) zní: "(2) Úřadu jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a pro oblast elektronického podpisu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.1) 1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).". Dosavadní poznámky č. 1) až 33) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 34), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. 2. V § 3 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Dále se zákon nevztahuje na nahodilé shromažďování osobních údajů v rozsahu nezbytném pro výkon nezávislého povolání, které není živností ani jiným podnikáním podle zvláštních zákonů,1a) které stanoví povinnost mlčenlivosti. 1a) Například zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona č. 14/1993 Sb., zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech, zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.". 3. V § 4 písm. b) se slova "členství v politických stranách či hnutích nebo odborových či zaměstnaneckých organizacích" nahrazují slovy "členství v odborových organizacích". 4. V § 5 odst. 2 se tečka na konci písmene e) nahrazuje textem ", nebo" a doplňuje se písmeno f), které zní: "f) pokud je to nezbytné pro výkon oprávněné činnosti politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací, církví nebo náboženských společností.". 5. V § 5 odst. 5 věta druhá zní: "Ze souhlasu musí být patrné, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje.". 6. V § 5 odst. 5 se ve větě třetí tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud se subjekt údajů se správcem výslovně nedohodne jinak.". 7. V § 5 odst. 5 se v poslední větě slovo "uschovat" nahrazuje slovem "prokázat". 8. V § 5 se doplňují odstavce 7 až 10, které znějí: "(7) Správce, který zpracovává osobní údaje podle odstavce 6, může tyto údaje předat jinému správci pouze za splnění těchto podmínek: a) údaje subjektu údajů byly získány v souvislosti s činností správce nebo se jedná o zveřejněné osobní údaje,b) údaje budou využívány pouze za účelem nabízení obchodu a služeb,c) subjekt údajů byl o tomto postupu správce předem informován a nevyslovil s tímto postupem nesouhlas. (8) Jiný správce, kterému byly předány údaje podle odstavce 7, nesmí tyto údaje předávat jiné osobě. (9) Nesouhlas se zpracováním podle odstavce 7 písm. c) musí subjekt údajů učinit písemně. Správce je povinen informovat každého správce, kterému předal jméno, příjmení a adresu subjektu údajů, o tom, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas se zpracováním. (10) Za účelem vyloučení možnosti, že jméno, příjmení a adresa subjektu údajů budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb, je správce oprávněn dále zpracovávat pro svoji vlastní potřebu jméno, příjmení a adresu subjektu údajů přesto, že subjekt údajů vyslovil nesouhlas podle odstavce 6.". 9. V § 9 se v návětí za slova "je možné zpracovávat," vkládá slovo "jen". 10. V § 9 písm. c) se na konci doplňuje slovo "nebo". 11. V § 11 odstavec 1 zní: "(1) Správce je před zahájením zpracování osobních údajů povinen subjekt údajů řádně a včas písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny či komu jsou určeny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy.". 12. V § 11 odstavec 4 zní: "(4) Jestliže správce nezískal osobní údaje od subjektu údajů, je povinen bezodkladně poskytnout subjektu údajů na základě písemné žádosti informace o tom, kdo správci osobní údaje poskytl (zdroj osobních údajů).". 13. V § 11 odst. 5 se v návětí slova "Údaje podle odstavce 1" nahrazují slovy "Informace podle odstavců 1 až 4". 14. V § 11 odst. 5 písm. b) se za slovo "zákon" doplňují slova "nebo je takových údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštních zákonů". 15. V § 11 odst. 5 se tečka na konci písmene c) nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí: "d) zpracovává výlučně zveřejněné osobní údaje, nebo e) zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů podle § 5 odst. 5 a § 9 písm. a).". 16. V § 12 odstavec 1 zní: "(1) Správce nemusí splnit informační povinnost podle § 11 odst. 1 v případě, že tyto informace jsou součástí poučení podle právního předpisu.". 17. V § 12 odst. 2 se slova "tento zákon nebo zvláštní" včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušují. 18. V § 18 písm. b) se za slovo "zákonem" doplňují slova "nebo kterých je třeba k uplatnění práv vyplývajících ze zvláštních zákonů". 19. V § 18 se na konci písmene b) tečka nahrazuje textem ", nebo" a doplňuje se písmeno c), které zní: "c) prováděné politickými stranami, politickými hnutími, odborovými organizacemi, církvemi, náboženskými společnostmi, občanskými sdruženími, popřípadě jinými právnickými osobami nevýdělečné povahy, které sledují politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, pokud zpracovávají osobní údaje o svých členech a tyto údaje slouží pro jejich vnitřní potřebu.". 20. V § 27 odst. 2 se tečka na konci písmene f) nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 24a) zní: "g) tak stanoví zvláštní zákon.24a) 24a) Zákon č. 227/2000 Sb.". 21. V § 27 odst. 6 se na konci doplňují slova "nebo předávání vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána". 22. V § 29 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: "e) vydává prováděcí právní předpisy podle zvláštního zákona,24a)". Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j). 23. V § 30 odstavec 1 zní: "(1) Zaměstnanci Úřadu jsou předseda, inspektoři a další zaměstnanci.". 24. V § 30 odst. 3 se slova "předsedu Úřadu, inspektory a zaměstnance" nahrazují slovy "zaměstnance Úřadu". 25. V § 46 odst. 1 se slova "uloženou mu podle tohoto zákona" nahrazují slovy "stanovenou tímto zákonem při zpracování osobních údajů". 26. V § 46 odst. 2 se slova "uložené mu tímto zákonem" nahrazují slovy "stanovené tímto zákonem při zpracování osobních údajů". 27. V § 47 odst. 2 se slova "do 1 roku od účinnosti tohoto zákona" nahrazují slovy "do 31. prosince 2001". 28. V § 47 se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) V případě, že kontrolující zjistí porušení povinnosti podle odstavce 2, ustanovení § 46 odst. 1 a 2 se v takovém případě do 31. prosince 2002 nepoužijí.". ČÁST DRUHÁ zrušena ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.