Vydáno: 16. 5. 2001

 

Zákon č. 187/2001 Sb.

změna zákona o rozpočtových pravidlech


Schválený 16. 5. 2001 Účinný od 14. 6. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

ROZPOČTOVÉ PRÁVO.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.; Fondy.; Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;

187/2001 Sb. ZÁKON ze dne 16. května 2001, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 6 odst. 1 písm. i) část věty před středníkem zní: "příjmy z prodeje a pronájmu majetku České republiky, se kterým hospodaří organizační složka státu, a příjmy z prodeje nemovitého majetku České republiky, se kterým hospodaří příspěvkové organizace". 2. V § 16 odst. 1 se za slova "účet příjemce" vkládají slova ", nebo prostřednictvím oprávněné osoby, uznaného chovatelského sdružení nebo zájmového sdružení podle zvláštních zákonů16a) na bankovní účet příjemce, nebo jinou formou,". Poznámka pod čarou č. 16a) zní: "16a) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon). Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.". 3. V § 44 odst. 1 písm. g) se slova "§ 45 odst. 8" nahrazují slovy "§ 45 odst. 9". 4. V § 45 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: "(6) Organizační složky státu mohou po předchozím souhlasu ministerstva zřizovat u bank účty, ze kterých lze uskutečňovat výdaje související s pracovní cestou prostřednictvím platebních karet při pracovních cestách v zahraničí.". Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9. 5. V § 45 se doplňuje odstavec 10, který zní: "(10) Organizační složka státu je oprávněna překročit závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu podle jejich vymezení o příjmy podle zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou vybraných pokut, a o prostředky přijaté z rozpočtu územního samosprávného celku, od jiné právnické osoby nebo od fyzické osoby pro účely požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatel prováděné organizačními složkami státu zřízenými zákonem č. 238/2000 Sb. na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty.". 6. V § 53 odst. 6 se slova "a pronájmu" zrušují. 7. V § 56 odst. 2 písm. a) se slova "do výše 20 %" nahrazují slovy "do výše 80 %". 8. V § 62 odst. 3 větě druhé se za slovo "tvoří" vkládají slova "půjčky poskytnuté z fondu kulturních a sociálních potřeb,". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.