Vydáno: 31. 5. 2001

 

Vyhláška č. 193/2001 Sb.

změna vyhlášky o způsobu označování ulic a prostranství názvy


Schválený 31. 5. 2001 Účinný od 15. 6. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Města. Obce. Názvy měst a obcí.; Veřejná prostranství. Ulice. Městské čtvrti.; Statistika.; Číslování domů a staveb.;

193/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 31. května 2001, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2 k provedení § 33 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a podle § 120 odst. 2 k provedení § 14 odst. 9 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze: Čl.I Vyhláška č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, se mění takto: 1. § 5 zní: "§ 5 (1) Popisná, evidenční a orientační čísla se barevně liší. K číslování se užívá arabských číslic, u čísel popisných a evidenčních bez jakýchkoliv dodatků. (2) Jako dodatek čísel orientačních může být použit jeden znak české abecedy bez diakritických znamének.". 2. V § 8 odst. 1 se za slova "kolaudačním rozhodnutím" vkládají slova "a geometrickým plánem". Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Mgr. Gross v. r.