Vydáno: 28. 6. 2001

 

Zákon č. 255/2001 Sb.

změna zákona o poskytování dotací soukromým školám


Schválený 28. 6. 2001 Účinný od 25. 7. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.; Školy soukromé.; Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).; Školy mateřské. Předškolní výchova. Předškolní zařízení.;

255/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slova "u základních škol" doplňují slova "a u základních uměleckých škol". 2. V § 6 odst. 3 se na konci doplňují věty, které znějí: "U žáků závěrečných ročníků se dotace poskytuje až do konce školního roku bez ohledu na to, že maturitní nebo závěrečná zkouška byla konána již v měsíci květnu nebo červnu. To platí též, bylo-li v květnu nebo červnu konáno absolutorium. Koná-li se absolutorium v jiném období, je dotace poskytována jen do konce kalendářního čtvrtletí, v němž je absolutorium konáno.". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.