Vydáno: 10. 7. 2001

 

Zákon č. 262/2001 Sb.

změna zákona o spotřebních daních a dalších zákonů


Schválený 10. 7. 2001 Účinný od 1. 8. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daně spotřební obecně.; Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.; Daň z lihu a destilátů.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.; Daň z přidané hodnoty. DPH.;

262/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o spotřebních daních Čl.I Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 9 se na konci textu doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 15b) znějí: "Při uplatňování nároku u vybraných výrobků, na které se vztahuje ustanovení § 23 odst. 5, předloží nabyvatel koncesní listinu pro výrobu a dovoz chemických látek15b) k nákupu, odběru nebo dovozu technického benzinu. Neučiní-li tak, nárok zaniká. 15b) § 10 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.". 2. V § 12h odst. 1 slova "podle § 19 odst. 1 písm. g)" se nahrazují slovy "podle § 19 odst. 1 písm. h)". 3. V § 14 odst. 4 slova "25. dne" se nahrazují slovy "55. dne" 4. V § 19 odst. 1 písm. g) na konci se doplňují slova "s výjimkou mazacích a ostatních olejů uvedených v písmenu h)". 5. V § 19 odst. 1 za písmeno g) se vkládá nové písmeno h), které zní: "h) mazací a ostatní oleje uvedené pod kódy sazebníku 2710 00 81 až 2710 00 97 mající tyto vlastnosti: 1. viskozita při 40 st. C nižší než 12 mm2. s-1,2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 st. C,3. do max. 350 st. C musí být předestilováno min. 20 % objemu včetně ztrát.Postačí, když takový olej splní vlastnost uvedenou v bodu 1 a alespoň jednu z vlastností uvedených v bodech 2 a 3,". Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena i) až l). 6. V § 19 odst. 2 písm. g) za slovo "éteru" se vkládají slova "včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru". 7. V § 22 odst. 1 v kódu sazebníku 2710 00 v položce "mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva podle § 19 odst. 1 písm. g)" se sazba daně "8150 Kč/1000 l" nahrazuje sazbou daně "0 Kč/1000 l". 8. V § 22 odst. 1 v kódu sazebníku 2710 00 za položku "mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva podle § 19 odst. 1 písm. g)" se vkládá nová položka, která zní: "mazací a ostatní oleje podle § 19 odst. 1 písm. h)", sazba daně "8 150 Kč/1000 l". 9. V § 22 odst. 1 v kódu sazebníku 2711 slova "§ 19 odst. 1 písm. h)" se nahrazují slovy "§ 19 odst. 1 písm. i)", slova "§ 19 odst. 1 písm. i)" se nahrazují slovy "§ 19 odst. 1 písm. j)", slova "§ 19 odst. 1 písm. j)" se nahrazují slovy "§ 19 odst. 1 písm. k)" a slova "§ 19 odst. 1 písm. k)" se nahrazují slovy "§ 19 odst. 1 písm. l)". 10. V § 23 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Dále jsou od daně osvobozena paliva a maziva uvedená v § 19 odst. 1 písm. b), vyskladněná nebo dovezená za účelem dalšího zpracování na výrobky, které nejsou vybranými výrobky.". ČÁST DRUHÁ Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl.II Příloha č. 1 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb., se mění takto: 1. Doplňuje se číselný kód Harmonizovaného systému "18069090", název zboží "- Ostatní výrobky". 2. Doplňuje se číselný kód Harmonizovaného systému "2835390010", název zboží "- Náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (fosforečnany)". 3. V číselném kódu Harmonizovaného systému 8421990010, název zboží "- Části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody" se nahrazuje názvem "- Části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody včetně přepínačů filtrů k baterii". ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 17/2000 Sb. Čl.III V čl. II bodu 4 zákona č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "31. prosince 2003". ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 22/2000 Sb. Čl.IV V čl. II zákona č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, se slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "31. prosince 2003". ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl vyhlášen. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Špidla v. r.