Vydáno: 24. 10. 2001

 

Zákon č. 407/2001 Sb.

změna zákona o návykových látkách


Schválený 24. 10. 2001 Účinný od 1. 1. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek, jedů a drog.; Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.; Majetkové sankce. Penále.; Poplatky správní.;

407/2001 Sb. ZÁKON ze dne 24. října 2001, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 6 se za slovy "Armády České republiky" písmeno "a" nahrazuje čárkou a za slova "Policie České republiky" se vkládají slova "a Celní správy České republiky". 2. V § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní: "(7) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost právnických nebo fyzických osob, které zřizují soudně toxikologické laboratoře, hygienické laboratoře, specializovaná diagnostická, vědecko-výzkumná a výuková pracoviště vysokých škol a specializovaná diagnostická a vědecko-výzkumná pracoviště Akademie věd České republiky, jejichž seznam stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. Žádost o zařazení do tohoto seznamu se podává na formuláři vydaném Ministerstvem zdravotnictví.". 3. V § 6 odst. 2 se za slovy "Armády České republiky" písmeno "a" nahrazuje čárkou a za slova "Policie České republiky" se vkládají slova "a Celní správy České republiky". 4. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Povolení k zacházení se nevyžaduje pro činnost osob uvedených v § 5 odst. 7.". 5. V § 8 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí: "(8) Osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu i nadále zacházet s návykovými látkami, přípravky a prekursory, je povinna předat Ministerstvu zdravotnictví žádost o vydání nového povolení k zacházení nejpozději 6 týdnů před skončením platnosti povolení k zacházení. (9) Jakékoliv změny údajů uvedených v žádosti o vydání povolení k zacházení je osoba, jíž bylo vydáno povolení k zacházení, povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví.". Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 10 a 11. 6. V § 8 se na konci odstavce 10 doplňuje tato věta: "Ministerstvo zdravotnictví povolení k zacházení odejme, pokud byl držitel povolení pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s touto činností.5b)". Poznámka pod čarou č. 5b) zní: "5b) § 187, 187a, 188 a 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.". 7. V § 8 se doplňuje odstavec 12, který zní: "(12) Rozhodne-li Ministerstvo zdravotnictví o odejmutí povolení k zacházení nebo nové povolení k zacházení nevydá nebo svým rozhodnutím povolení k zacházení zruší, určí v rozhodnutí lhůtu k provedení úkonů spojených s ukončením činnosti a způsob, jakým se má s návykovými látkami, přípravky a prekursory naložit.". 8. V § 9 odst. 4 se ve větě první za slovo "posudkem" vkládají slova ", který v den ustanovení odpovědné osoby není starší 3 měsíců". 9. V § 12 odst. 2 se slova "zacházení s nimi" nahrazují slovy "nakládání s nimi podle zvláštního právního předpisu5c)". Poznámka pod čarou č. 5c) zní: "5c) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". 10. V § 16 větě první se slova "vyrobit nebo" zrušují. 11. V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3 a 4, které znějí: "(2) Registrace může být vydána pouze fyzickým nebo právnickým osobám, které splňují podmínky podle § 8 odst. 5 a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.5c) (3) Jakékoliv změny údajů uvedených v registraci je registrovaná osoba povinna neprodleně písemně sdělit Ministerstvu zdravotnictví. (4) Přestane-li fyzická nebo právnická osoba vykonávat činnost, která byla předmětem registrace, oznámí tuto skutečnost neprodleně Ministerstvu zdravotnictví, které registraci zruší.". 12. V § 21 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují tato slova: "nebo přípravky obsahujícími efedrin nebo pseudoefedrin". 13. V § 25 odst. 2 se za větu druhou vkládá nová věta, která zní: "Povolení k dovozu makoviny lze vydat na dobu v něm určenou pro více dovozů.". 14. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova "s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8," nahrazují slovy "; pro přípravky uvedené v příloze č. 8 tohoto zákona se uvede pouze odhad výroby". 15. V § 26 odst. 1 se na konci písmene c) doplňují tato slova: "nebo přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin". 16. V § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na osoby zacházející s návykovými látkami, přípravky a prekursory uvedenými v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3. Tyto osoby jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví údaje uvedené v odstavci 1.". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 17. V § 26 odst. 3 se za slovo "zacházení" vkládají slova "nebo v případě osob podle § 5 odst. 7 a § 6 odst. 3". 18. § 27 zní: "§ 27 Osoby provozující lékárnu jsou povinny předávat okresnímu úřadu do konce února roční hlášení za uplynulý kalendářní rok o stavu a pohybu zásob návykových látek uvedených v příloze č. 1 nebo 5 tohoto zákona, jakož i přípravků je obsahujících, s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 8 tohoto zákona.". 19. § 28 včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní: "§ 28 Osoby zaregistrované u Ministerstva zdravotnictví (§ 16), s výjimkou prodejců pomocných látek, jsou povinny předávat Ministerstvu zdravotnictví a) do konce února za uplynulý kalendářní rok hlášení o výrobě, vývozu a dovozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona,b) do patnáctého dne následujícího měsíce měsíční hlášení o vývozu pomocných látek uvedených v přílohách č. 10 a 11 tohoto zákona v případech, na které se vyžaduje vývozní povolení.10b) 10b) § 1 vyhlášky č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.". 20. V § 32 odst. 1 větě první se za slovo "vede" vkládají slova "stanoveným způsobem10c)". Poznámka pod čarou č. 10c) zní: "10c) Vyhláška č. 304/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.". 21. V § 32 odst. 1 větě druhé se za slovem "péče," zrušuje spojka "a" a na konci odstavce se doplňují tato slova: "a osoby uvedené v § 5 odst. 7 a v § 6 odst. 3". 22. V § 37 odst. 1 písm. a) se částka "100 000 Kč" nahrazuje částkou "500 000 Kč", spojka "a" se nahrazuje čárkou a za slovo "dokumentace" se vkládají slova "a ohlašovacích povinností". 23. V § 39 odst. 1 věta poslední zní: "Pokutu podle § 37 odst. 1 písm. d) uloží Ministerstvo zdravotnictví, pokud se jedná o činnosti vykonávané na základě povolení k zacházení, v ostatních případech pokutu uloží okresní úřad.". 24. V § 43 odst. 1 se slova "Ústřední orgány státní správy" nahrazují slovy "Ministerstva a jiné ústřední správní úřady". 25. V příloze č. 4 se za položku "MDMA" vkládá do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "4-MTA" a do sloupce "Chemický název" slovo "2-amino-1-(4-methylthio-fenyl)propan". 26. V příloze č. 5 se za položku "Amfetamin" doplňuje do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "2C-B" a do sloupce "Chemický název" slovo "4-brom-2,5-dimethoxy-fenethylamin". 27. V příloze č. 7 se za položku "Flurazepam" doplňuje do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "GHB" a do sloupce "Chemický název" slovo "kyselina 4-hydroxybutanová". 28. V příloze č. 7 se za položku "Vinylbital" doplňuje do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Zolpidem" a do sloupce "Chemický název" slovo "N,N,6-trimethyl-2-(4-methylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3- acetamid". Čl.II Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších zákonů. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.