Obsah dokumentu

Vydáno: 25. 10. 2001

 

Zákon č. 408/2001 Sb.

změna zák. o přechodu práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů


Schválený 25. 10. 2001 Účinný od 20. 11. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Převody vlastnictví a práva hospodaření.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Stát jako subjekt právních vztahů.;

408/2001 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2001, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I V zákoně č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., se v § 2 odst. 1 na konci doplňují tyto věty: "Dosud vykazované ztráty vypořádají příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 na vrub finančních fondů s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb. V případě nedostatku zdrojů těchto fondů budou tyto dosud vykazované ztráty vypořádány na vrub majetkového fondu oběžných aktiv. Vypořádání ztráty zjištěné ve stavu k 31. prosinci 2000 bude provedeno v uvedeném pořadí nejpozději do 31. prosince 2001.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.