Vydáno: 27. 11. 2001

 

Zákon č. 450/2001 Sb.

změny některých zákonů týkajících se veřejné správy


Schválený 27. 11. 2001 Účinný od 31. 12. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; Obce jako subjekty práv a povinností.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Právo na ochranu osobních údajů.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;

450/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 110/2019 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obcích (obecní zřízení) Čl.I Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 38 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí: "(3) Obec nesmí svým majetkem ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem. (4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné. (5) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.". Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7. 2. V § 85 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3, 4 a 5, které znějí: "(2) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda. (3) Emise komunálních obligací schvaluje vláda. (4) Obec nesmí přijmout úvěr, pokud její dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku. (5) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavců 2 a 3 jsou od počátku neplatné.". ČÁST DRUHÁ Změna zákona o krajích (krajské zřízení) Čl.II Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí: "(3) Kraj nesmí majetkem kraje ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem. (4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné. (5) Stát neručí za hospodaření a závazky kraje, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.". Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7. 2. V § 36 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3 a 4, které znějí: "(2) Emise obligací vydávaných krajem schvaluje vláda. (3) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 2 jsou od počátku neplatné. (4) Kraj nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.". 3. V hlavě sedmé se do nadpisu za slova "VZTAH MINISTERSTEV" vkládají slova "A VLÁDY". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o hlavním městě Praze Čl.III Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 35 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které znějí: "(6) Hlavní město Praha a městské části nesmí majetkem hlavního města Prahy ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž nejsou zřizovatelem. (7) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 6 jsou od počátku neplatné. (8) Stát neručí za hospodaření a závazky hlavního města Prahy, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.". 2. V § 59 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které znějí: "(6) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda. (7) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 6 jsou od počátku neplatné. (8) Hlavní město Praha nebo městská část nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.". ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl.IV V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se v § 8 odst. 1 písm. i) slovo "obce" nahrazuje slovem "kraje". ČÁST PÁTÁ Změna zákona o rozpočtových pravidlech Čl.V Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní: "s) výdaje ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády, jejichž výši stanoví vláda nařízením.". 2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Na výdaje podle odstavce 1 písm. s) se tento zákon nevztahuje.". ČÁST ŠESTÁ zrušena Čl.VI zrušen ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST Čl.VII Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.