Vydáno: 18. 12. 2001

 

Zákon č. 493/2001 Sb.

změna zákona o dani silniční a o spotřebních daních


Schválený 18. 12. 2001 Účinný od 1. 1. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň silniční.; Daně spotřební obecně.;

493/2001 Sb. ZÁKON ze dne 18. prosince 2001, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani silniční Čl.I Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb. a zákona č. 492/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 1 písmeno a) zní: "a) je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,". 2. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo "držitel" nahrazuje slovem "provozovatel". 3. V § 4 odst. 2 písm. a) se slovo "držiteli" nahrazuje slovem "provozovateli". 4. V § 5 písm. b) se slova "povolených zatížení náprav" nahrazují slovy "největších povolených hmotností na nápravy". 5. V § 5 písm. c) se slovo "celková" nahrazuje slovy "největší povolená". 6. V § 6 odst. 6 se slova "se sazba daně podle odstavců 1 a 2 snižuje o 25 % do 31. 12. 2001" nahrazují slovy "se sazba daně podle odstavce 1 snižuje o 25 % do 31. 12. 2001 a podle odstavce 2 o 25 % do 31. 12. 2003". 7. V § 6 odst. 7 se ve větě první slova "do 31. 12. 2001" nahrazují slovy "do 31. 12. 2003"; část věty za středníkem se zrušuje. 8. V § 6 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: "(8) U vozidel registrovaných v České republice do 31. 12. 1989 se sazba daně podle odstavců 1 a 2 zvyšuje o 15 %.". Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11. Čl.II Přechodná ustanovení k zákonu o dani silniční 1. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a čl. I tohoto zákona, se použije, pokud není stanoveno jinak, poprvé za zdaňovací období roku 2002. 2. Pro účely zákona o dani silniční se fyzická nebo právnická osoba zapsaná v technickém průkazu vydaném v České republice jako držitel silničního vozidla považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za provozovatele silničního vozidla a fyzická nebo právnická osoba, která se stala provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel v České republice po 1. červenci 2001, se pro zdaňovací období roku 2001 považuje za držitele silničního vozidla podle § 4 zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona. 3. Pro účely zákona o dani silniční se povolené zatížení náprav zapsané u návěsů v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za největší povolenou hmotnost na nápravy a největší povolená hmotnost na nápravy zapsaná u návěsů v technickém průkazu se od 1. července 2001 pro zdaňovací období roku 2001 považuje za povolené zatížení náprav podle § 5 písm. b) zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona. 4. Pro účely zákona o dani silniční se celková hmotnost silničního vozidla zapsaná v technickém průkazu považuje ode dne účinnosti tohoto zákona za největší povolenou hmotnost a největší povolená hmotnost zapsaná v technickém průkazu se od 1. července 2001 pro zdaňovací období roku 2001 považuje za celkovou hmotnost podle § 5 písm. c) zákona o dani silniční, ve znění platném do dne účinnosti tohoto zákona. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o spotřebních daních Čl.III Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., se mění takto: V § 19 odst. 3 se za slova "pokud se nejedná o" vkládají slova "technické benziny podle odstavce 1 písm. b) nebo o". ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.