Vydáno: 29. 1. 2002

 

Zákon č. 61/2002 Sb.

změna horního zákona


Schválený 29. 1. 2002 Účinný od 22. 2. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

HORNÍ PRÁVO.; LOŽISKA NEROSTŮ.; Vyhledávání a průzkum ložisek nerostů.; Vyhrazené a nevyhrazené nerosty.; TĚŽEBNÍ PODNIKY.; DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.; Dobývací prostor.; Bezpečnost provozu při dobývání nerostů.; Geologický průzkum.; DŮLNÍ MĚŘIČSTVÍ (MĚŘICTVÍ) A GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE.; Rekultivace půdy po těžbě nerostů.;

61/2002 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2002, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 35 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Starým důlním dílem je také opuštěný lom po těžbě vyhrazených nerostů, jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám.". Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. 2. V § 35 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: "(6) Ministerstvo životního prostředí České republiky zajišťuje v nezbytně nutném rozsahu likvidaci starých důlních děl uvedených v odstavcích 1 a 2, pokud existence takových děl brání dalšímu rozvoji území a je v souladu s územním plánem velkého územního celku. V ostatních případech o tom, zda tato skutečnost nastala, rozhodne Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.". Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7. Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.