Vydáno: 29. 1. 2002

 

Zákon č. 62/2002 Sb.

změna zákona o přestupcích


Schválený 29. 1. 2002 Účinný od 1. 4. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; Ochrana lesního fondu.; LOŽISKA NEROSTŮ.; Geologický průzkum.; SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.; ADHEZNÍ ŘÍZENÍ. UPLATNĚNÍ NÁHRADY ŠKODY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.; PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.; Osoby právnické.; STÁTNÍ ÚZEMÍ. STÁTNÍ HRANICE.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; Správní rozhodnutí.; SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Správa a organizace průmyslu a energetiky.; Tepelná energie. Teplo. Teplá voda. Pára.; Plynárenství. Topný plyn.; SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.; SPRÁVA KULTURY.; ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.; Alkoholismus.; Toxikomanie (mimo alkoholismus).; VNITŘNÍ SPRÁVA.; Ochrana veřejného pořádku.; SPRÁVA GEODEZIE A KARTOGRAFIE.; SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.; Hořlaviny, výbušniny, trhaviny a třaskaviny.; SPRÁVA VE VĚCECH OBRANY REPUBLIKY.; Ochrana státních hranic. Pohraniční stráž.; Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.; Pokuty. Blokové pokuty.; MĚNA. OBĚH PENĚZ.; SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.; Hospodářské styky se zahraničím.; SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.; SILNIČNÍ DOPRAVA.; Dopravní předpisy v silničním provozu.; MAJETKOVÁ PRÁVA OBECNĚ.; Hospodaření s byty a nebytovými prostory.; NÁHRADA ŠKODY V OBČANSKÉM PRÁVU.; MYSLIVOST.; RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;

62/2002 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2002, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Změna: 250/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen Čl.II zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 67 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1, rozhoduje policista; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.". 2. V § 124 odst. 6 se na konci písmene i) doplňují tato slova: "nebo vozidla, které neoprávněně stojí na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené znakem O 1,". ČÁST TŘETÍ ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších zákonů. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.