Vydáno: 13. 3. 2002

 

Zákon č. 128/2002 Sb.

změna branného zákona


Schválený 13. 3. 2002 Účinný od 1. 5. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Branná povinnost.; Vojenská služba.; Daně z příjmů obecně.;

128/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 2002, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 45/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) Čl.I Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 30 se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: "Vojenská cvičení dobrovolná se nezapočítávají do celkového rozsahu vojenských cvičení stanoveného v odstavci 1.". 2. V § 35 se za odstavec 3 doplňují odstavce 4 až 7, které znějí: "(4) Část vojáků v záloze se již v míru předurčuje pro doplnění ozbrojených sil. (5) Vojáci v záloze, kteří jsou předurčeni pro doplnění ozbrojených sil a kteří uzavřou dohodu k dobrovolnému udržování své vojenskoodborné připravenosti na dobu dvou až pěti let, tvoří aktivní zálohu dobrovolnou. (6) Dohodu jménem státu uzavírá územní vojenská správa. Dohoda musí být písemná a jejím obsahem je stanovení doby, po kterou bude voják zařazen do aktivní zálohy dobrovolné, funkce a vojenský útvar, pro který je předurčen, a rozsah vojenských cvičení dobrovolných po dobu závazku. Dohodu lze písemně zrušit před uplynutím doby, na kterou je uzavřena, podle potřeb vojáka nebo ozbrojených sil. (7) Právní poměry vojáků v aktivní záloze dobrovolné upravuje zvláštní právní předpis.8)". ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Čl.III V § 4 odst. 1 písmeno m) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 323/1993 Sb., včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní: "m) plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům v základní (náhradní) službě,3a) žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,3) vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze dobrovolné podle zvláštních právních předpisů,3a) 3a) Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění zákona č. 128/2002 Sb.". ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Rychetský v. r.