Vydáno: 9. 4. 2002

 

Zákon č. 174/2002 Sb.

změna živnostenského zákona


Schválený 9. 4. 2002 Účinný od 24. 5. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.; SOUKROMÉ PODNIKÁNÍ.; Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

174/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona Čl.I Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb. a zákona č. 501/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 19 písm. b) se na konci doplňují tato slova: "není-li dále stanoveno jinak,". 2. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce; to platí i v případě změny živnosti volné na živnost vázanou. V takovém případě mohou fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění vydaného na živnost volnou v provozování živnosti pokračovat.". 3. § 25 zní: "§ 25 Živnosti volné jsou živnosti, pro jejichž provozování tento zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1).". 4. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI skupině 207: Chemická výroba, se text
+----------------------------+---------------------------+------------------------+
|      "Obor      |  Průkaz způsobilosti  |    Poznámka    |
|       1       |       2       |      3      |
+----------------------------+---------------------------+------------------------+
|Nákup, prodej a skladování |včetně jejich dopravy úplné|            |
|zkapalněných uhlovodíkových |střední vzdělání na střední|            |
|plynů v tlakových nádobách, |odborné škole technického |            |
|              |směru zakončené maturitní |            |
|              |zkouškou a 5 let praxe   |            |
|              |v oboru          |            "|
+----------------------------+---------------------------+------------------------+

            nahrazuje textem:

+----------------------------+---------------------------+------------------------+
|      "Obor      |  Průkaz způsobilosti  |    Poznámka    |
|       1       |       2       |      3      |
+----------------------------+---------------------------+----------------------- |
|Nákup, prodej a skladování |pro činnost a) a b):    |*) vyhláška č. 18/1979 |
|zkapalněných uhlovodíkových |a) vysokoškolské vzdělání |  Sb., kterou se určují|
|plynů v tlakových nádobách*)|  v oblasti technických  |  vyhrazená tlaková  |
|a) nad 1000 kg skladovací  |  věd a technologií a 2  |  zařízení a stanoví  |
|  kapacity,        |  roky praxe v oboru,   |  některé podmínky k  |
|b) nad 40 kg náplně tlakové |  nebo          |  zajištění jejich   |
|  nádoby,         |b) vyšší odborné vzdělání |  bezpečnosti, ve   |
|c) do 40 kg náplně tlakové |  v technickém studijním |  znění pozdějších   |
|  nádoby a do 1000 kg   |  oboru a 3 roky praxe  |  předpisů".      |
|  skladovací kapacity   |  v oboru, nebo      |            |
|  včetně          |c) úplné střední odborné  |            |
|              |  vzdělání v technickém  |            |
|              |  studijním oboru a 5 let |            |
|              |  praxe v oboru      |            |
+----------------------------+---------------------------+------------------------+
Čl.II Přechodná ustanovení 1. Dosavadní živnostenská oprávnění s předmětem živnosti "Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy", která trvala ke dni účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována. 2. Došlo-li na základě tohoto zákona ke změně názvu živnosti, vydá živnostenský úřad podnikateli průkaz živnostenského oprávnění podle nové právní úpravy na žádost podnikatele nebo nejpozději na základě oznámení změny podle § 49 živnostenského zákona. Úkony podle předchozí věty nepodléhají správnímu poplatku. 3. Ohlášení živnosti ohlašovací vázané s předmětem vymezeným jako "Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy", která byla doručená živnostenskému úřadu přede dnem účinnosti tohoto zákona a u kterých nebylo dosud řízení ukončeno, se projednají podle nové právní úpravy.
ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 356/1999 Sb. Čl.III V čl. VI zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb., se bod 25 zrušuje. Čl.IV Přechodná ustanovení 1. Průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, které byly vydány před dnem účinnosti nařízení vlády vydaného podle § 73a, zůstávají v platnosti. Podnikatel, který získal živnostenské oprávnění přede dnem účinnosti zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 61/2001 Sb., a jehož název předmětu podnikání na průkazu živnostenského oprávnění neodpovídá seznamu oborů živností ohlašovacích volných stanovenému nařízením vlády, je oprávněn písemně požádat živnostenský úřad o nahrazení tohoto průkazu průkazem nebo průkazy podle nařízení vlády v rozsahu původního živnostenského oprávnění. V žádosti podnikatel zároveň uvede název nebo názvy oborů živností podle uvedeného seznamu, má-li zřízeny provozovny, promítnutí těchto názvů do údajů o provozovnách v živnostenském rejstříku, a provozuje-li živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, sdělení o jeho ustanovení i pro tyto obory živností. Neobsahuje-li žádost všechny uvedené náležitosti, živnostenský úřad podnikatele vyzve k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu nejméně však 15 dnů. Pokud podnikatel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, živnostenský úřad žádost zamítne a nahrazení průkazů neprovede. Má-li žádost všechny požadované náležitosti nebo odstraní-li podnikatel závady žádosti ve stanovené lhůtě, vydá živnostenský úřad průkaz nebo průkazy živnostenského oprávnění pro obory živností ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nebo ode dne, kdy podnikatelem byly odstraněny závady žádosti. Živnostenská oprávnění, která svým rozsahem náleží do původního živnostenského oprávnění a která podnikatel výslovně neuvede ve své žádosti, zanikají dnem vydání průkazů nových živnostenských oprávnění. Úkony podle tohoto bodu nepodléhají správnímu poplatku. 2. Průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, které byly vydány podle článku VI bodu 25 zákona č. 356/1999 Sb. platného do dne účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.