Vydáno: 24. 4. 2002

 

Zákon č. 200/2002 Sb.

změna trestního řádu


Schválený 24. 4. 2002 Účinný od 1. 5. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ.; Obhájce v trestním řízení.; PROCESNÍ ÚKONY V TRESTNÍM ŘÍZENÍ.; Mimořádné opravné prostředky v trestním právu.; NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ.; PRÁVNÍ STYK S CIZINOU.;

200/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 424/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 36a odst. 2 písm. c) se za slovo "zasedání" vkládají slova "o dovolání,". 2. V § 72 odst. 1 se v druhé větě slovo "Soudce" nahrazuje slovem "Soud". 3. V § 151 odst. 6 se za slovo "výdajů" vkládají slova "zvoleného obhájce obviněným, který má nárok na bezplatnou obhajobu nebo obhajobu za sníženou odměnu, a". 4. V § 265b odst. 1 písmena k) a l) znějí: "k) v rozhodnutí některý výrok chybí nebo je neúplný, l) bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g), aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).". 5. V § 265d se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "Je-li obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena, může i proti vůli obviněného za něho v jeho prospěch dovolání podat též jeho zákonný zástupce a jeho obhájce.". 6. V § 265l se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.". 7. V § 314d odst. 2 v druhé větě se slovo "strany" nahrazuje slovy "státní zástupce a obviněný" a ve třetí větě slovo "stran" slovy "státního zástupce a obviněného". 8. § 359 se zrušuje. 9. V § 363 se číslice "4" nahrazuje číslicí "3". 10. V § 384 se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: "K provádění úkonů přímo souvisejících se sledováním osob a věcí a pronásledováním podezřelých a obviněných přes hranici České republiky je příslušný státní zástupce, v jehož obvodu má být taková součinnost poskytnuta.". 11. V § 384 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: "(5) Žádost cizího státu o vyslovení souhlasu, aby údaje nebo věci, které byly tomuto státu Českou republikou předány, byly užity jako důkazy v trestním řízení v cizině, posoudí orgán činný v trestním řízení, který takové údaje nebo věci poskytl. Jestliže je poskytl jiný orgán než soud a k žádosti cizího státu nebo na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, má souhlas vyslovit pouze soud, posoudí žádost okresní soud, v jehož obvodu má sídlo orgán, který uvedené údaje poskytl. (6) S užitím údaje nebo věci v cizině podle odstavce 5 vysloví příslušný orgán činný v trestním řízení souhlas, pokud a) by jejich užití bylo možné v případě, že by se takové trestní řízení vedlo v České republice, ab) nehrozí, že by tím bylo zmařeno jiné řízení vedené v České republice, nebo vážně ohrožen jiný důležitý zájem.". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou čl. I bodů 1 až 9, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Rychetský v. r.