Vydáno: 24. 4. 2002

 

Zákon č. 207/2002 Sb.

změna zákona o dani silniční


Schválený 24. 4. 2002 Účinný od 1. 1. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň silniční.;

207/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Změna zákona o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 493/2001 Sb., se mění takto: 1. § 1 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zrušuje. 2. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní: "(1) Předmětem daně silniční (dále jen "daň") jsou silniční motorová vozidla1) a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") registrovaná v České republice nebo v zahraničí, provozovaná na území České republiky, jsou-li používána nebo určena k podnikání1a) nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti1a) (dále jen "podnikání") nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů podle zvláštních právních předpisů1b) nebo obdobných daní v zahraničí. Bez ohledu na to, zda jsou používána nebo určena k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s celkovou hmotností alespoň 12 tun, registrovaná v České republice a určená výlučně k přepravě nákladů. 1) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 3. V § 2 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 1c) a 2) zní: "(2) Předmětem daně nejsou a) speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c) jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,1c)b) vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.2) 1c) § 3 zákona č. 56/2001 Sb. 2) § 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.". Poznámka pod čarou č. 3) se zrušuje. 4. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní: "a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorie L1) a jejich přípojná vozidla,". 5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slovo "evidované" nahrazuje slovem "registrované". 6. V § 3 odst. 1 se písmena d) a g) zrušují. Dosavadní písmena e), f), h) a ch) se označují jako písmena d), e), f) a g). 7. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní: "d) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,". 8. V § 3 odst. 1 písm. e) se na začátek vkládají slova "vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, s výjimkou vozidel uvedených v § 4 odst. 2 písm. b), vozidla Policie České republiky,". 9. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 10. V § 4 odst. 1 písm. b) se slovo "evidované" nahrazuje slovem "registrované" a slova "evidence dopravního inspektorátu" nahrazují slovy "registru vozidel". 11. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 4b) zní: "b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba4b) k účelům uvedeným v § 2 odst. 1, 4b) § 1 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.". 12. V § 6 odst. 5 se za slova "o 25 % u vozidel" vkládají slova "uvedených v § 2 odst. 1". 13. V § 7 odst. 1 se slovo "evidovaného" nahrazuje slovem "registrovaného". 14. V § 8 odst. 1 se slova "kterým je na území České republiky přidělena státní poznávací značka, a u vozidel evidovaných" nahrazují slovy "která jsou registrována na území České republiky a u vozidel registrovaných"; slova "která jsou" se nahrazují slovem "jsou-li". 15. V § 8 odst. 3 se slovo "evidovaných" nahrazuje slovem "registrovaných". 16. V § 10 odst. 5 se slova "písm. a) až c) a e) až ch)" nahrazují slovy "písm. a) až g)". 17. V § 10 odst. 6 se slovo "evidovaná" nahrazuje slovem "registrovaná". 18. V § 13 odst. 2 se slovo "evidovaných" nahrazuje slovem "registrovaných". 19. V § 15 odst. 1 se v prvé větě za slovo "poradce" vkládají slova "nebo poplatníka, který je v konkurzním řízení". 20. V § 16 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Nový poplatník má vůči správci daně4c) registrační povinnost7) ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň podle § 10 odst. 1.". 21. V § 17a se odstavec 3 zrušuje. Čl.II Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených pozdějšími zákony. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Rychetský v. r.