Obsah dokumentu

Vydáno: 24. 5. 2002

 

Zákon č. 256/2002 Sb.

změna zákona o pozemních komunikacích


Schválený 24. 5. 2002 Účinný od 1. 1. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.; Dálnice.;

256/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. května 2002, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 489/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 9 odst. 3 se číslovka "30" nahrazuje číslovkou "35". 2. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní: "ČÁST ČTVRTÁ PŘEVEDENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ STÁTU V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU, PROVOZOVÁNÍM A ÚDRŽBOU DÁLNICE § 18a Financovat a zajišťovat výstavbu, provozování a údržbu dálnice lze na základě smlouvy o převedení výkonu některých práv a povinností státu jako vlastníka dálnice (dále jen "koncesionářská smlouva") na právnickou osobu (dále jen "koncesionář") vybranou postupem podle zákona o schvalování veřejných zakázek.2b) § 18b Úhrada za výstavbu, provozování a údržbu dálnice je koncesionáři na základě koncesionářské smlouvy poskytována postupně v závislosti na ujednání o rozložení rizik, obsaženém v koncesionářské smlouvě, po dokončení výstavby dálnice z příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury určených na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby dálnic.8a) § 18c Koncesionářskou smlouvu s koncesionářem uzavře jménem státu Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s Ministerstvem financí s předchozím souhlasem vlády. § 18d (1) Koncesionářskou smlouvou se stát zavazuje odevzdat koncesionáři územní rozhodnutí pro výstavbu dálnice. Koncesionář se zavazuje v území určeném v územním rozhodnutí zajistit na své náklady financování a výstavbu dálnice, její provozování a údržbu. Koncesionářská smlouva se uzavírá na dobu nejméně 25 let (dále jen "koncesionářská doba"). (2) Úhradu podle § 18b lze koncesionáři poskytovat ode dne zahájení provozu na dokončené dálnici. (3) Po skončení smluvní doby je koncesionář povinen odevzdat vybudovanou a provozovanou dálnici včetně jejího příslušenství státu a stát se zavazuje tuto dálnici převzít, odpovídá-li její stavební a dopravně technický stav stavu stanovenému v koncesionářské smlouvě. Součástí odevzdání a převzetí dálnice je společné prohlášení o vzájemném vypořádání všech závazků z koncesionářské smlouvy. § 18e Obsah koncesionářské smlouvy Koncesionářská smlouva musí obsahovat a) vymezení úseku dálnice, který je předmětem výstavby, provozování a údržby a lhůtu jeho výstavby,b) stanovení výše celkové investice a návratnosti vynaložených prostředků,c) stanovení technických kritérií pro výstavbu, provoz a údržbu úseku dálnice a způsob kontroly jejich dodržování,d) závazek státu předat koncesionáři území určené územním rozhodnutím k výstavbě úseku dálnice,e) rozložení rizik mezi stát a koncesionáře po dobu výstavby, provozování a údržby úseku dálnice a závazek koncesionáře toto území převzít,f) závazek koncesionáře financovat a zajistit výstavbu, provoz a údržbu úseku dálnice podle parametrů stanovených smlouvou,g) závazek koncesionáře zajistit zpracování projektové dokumentace k výstavbě dálnice a stavební povolení k výstavbě dálnice,h) závazek koncesionáře uzavřít s pojišťovnou, která má povolení provozovat pojišťovací činnost na území České republiky,8b) pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu,i) závazek státu převést ve smlouvě uvedená práva a povinnosti státu jako vlastníka dálnice na koncesionáře za cenu dohodnutou ve smlouvě a závazek koncesionáře tato práva a povinnosti od státu za dohodnutou cenu převzít,j) stanovení doby, po kterou bude úsek dálnice provozován a udržován koncesionářem,k) vymezení stavebního a dopravně technického stavu dálnice v době jejího odevzdání koncesionářem a převzetí státem po uplynutí koncesionářské doby,l) závazek koncesionáře předat po uplynutí dohodnuté doby úsek dálnice státu ve stavebním a dopravně technickém stavu stanoveném smlouvou a závazek státu jej převzít,m) závazek koncesionáře poskytovat čtvrtletně Ministerstvu dopravy a spojů písemnou informaci o průběhu výstavby, způsobech zajištění provozování, oprav a údržby dálnice,n) závazek koncesionáře poskytnout na výzvu Ministerstva dopravy a spojů informace potřebné pro ověření trvání podmínek stanovených v koncesionářské smlouvě,o) důvody pro odstoupení od smlouvy,p) způsob vzájemného vypořádání pro případ odstoupení od smlouvy,r) sankce v případě nedodržení smluvních podmínek. § 18f (1) Jestliže koncesionář provozuje jiné činnosti než výstavbu, provozování a údržbu dálnice, je povinen vést pro tyto činnosti oddělené účtování nákladů, tržeb a výnosů včetně tržeb; finanční prostředky z činností hrazených z veřejných prostředků nelze použít na financování jiných činností. (2) Po dobu trvání koncesionářské smlouvy koncesionář odpovídá za výstavbu, provozování a údržbu dálnice a za dodržení stavebního a dopravně technického stavu dálnice stanoveného tímto zákonem. 8a) § 4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky, ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 8b) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní části čtvrtá až sedmá se označují jako části pátá až osmá. 3. V § 25 se v odstavci 6 doplňuje nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní: "g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.13a) 13a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.