Vydáno: 24. 5. 2002

 

Zákon č. 258/2002 Sb.

změna zákona o civilním letectví


Schválený 24. 5. 2002 Účinný od 28. 6. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Předpisy v letecké dopravě.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

258/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. května 2002, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. a zákona č. 146/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 49 odst. 1 se slova "a službu při odbavovacím procesu na letišti" zrušují. 2. Za § 49 se vkládají nové § 49a až 49n, které včetně poznámky pod čarou č. 5a) znějí: "§ 49a Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti (1) Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti5a) (dále jen "odbavovací služby") může pro cizí potřeby poskytovat právnická osoba, fyzická osoba, včetně leteckého dopravce a provozovatele letiště; pouze letecký dopravce může tyto služby poskytovat pro vlastní potřebu. (2) Odbavovací služby lze poskytovat na základě souhlasu uděleného Ministerstvem dopravy a spojů. § 49b Podmínky pro udělení souhlasu (1) Ministerstvo dopravy a spojů udělí souhlas k poskytování odbavovacích služeb na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že a) má sídlo nebo pobyt na území České republiky nebo v členském státě Evropské unie, není-li žadatelem letecký dopravce; žadateli z členského státu Evropské unie lze souhlas udělit dnem vstupu do Evropské unie na základě principu vzájemnosti,b) fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 21 let, jsou plně způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a odborně způsobilí, je-li žadatelem fyzická osoba,c) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dosáhli věku 18 let, jsou plně způsobilí k právním úkonům, jsou bezúhonní a alespoň jeden člen statutárního orgánu je odborně způsobilý, je-li žadatelem právnická osoba,d) má technické zařízení k poskytování odbavovacích služeb,e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z poskytování odbavovacích služeb a zaplaceno pojistné,f) má finanční zajištění k poskytování odbavovacích služeb. (2) Náležitosti písemné žádosti o udělení souhlasu, podrobnosti o způsobu prokázání finančního zajištění odbavovacích služeb a náležitosti rozhodnutí o udělení souhlasu stanoví prováděcí právní předpis. § 49c Bezúhonnost Za bezúhonného podle § 49b se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s poskytováním odbavovacích služeb, nebo ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro jiný trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže vzhledem k povaze poskytování odbavovacích služeb a osobě žadatele o udělení souhlasu s poskytováním odbavovacích služeb je obava, že se dopustí stejného nebo podobného činu při poskytování odbavovacích služeb, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. § 49d Odborná způsobilost Odbornou způsobilost žadatel prokazuje dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo právního zaměření a dokladem o vykonání tříleté praxe v řídící činnosti v oboru civilního letectví nebo dokladem o ukončení úplného středního odborného vzdělání ekonomického, dopravního, technického nebo právního zaměření a dokladem o vykonávání pětileté praxe v řídící činnosti v oboru civilního letectví. § 49e Opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu zajištění bezpečnosti (1) Ministerstvo dopravy a spojů může z důvodu zajištění bezpečnosti civilního letectví a bezpečnosti provozování veřejného letiště vydat pro poskytování odbavovacích služeb spočívajících v odbavování zavazadel, nákladů a pošty, technickém a provozním odbavení letadla na odbavovací ploše a manipulaci s leteckými pohonnými hmotami a oleji, opatření k regulaci odbavovacích služeb. Opatřením k regulaci odbavovacích služeb může Ministerstvo dopravy a spojů pro veřejné letiště, a) na němž se odbaví nejméně tři miliony cestujících nebo 75 tisíc tun nákladu v kalendářním roce, omezit počet poskytovatelů odbavovacích služeb pro cizí potřeby, nejméně však na dva poskytovatele, z nichž jeden může být provozovatelem letiště,b) na němž se odbaví nejméně jeden milion cestujících nebo 25 tisíc tun nákladu v kalendářním roce, vyhradit poskytování odbavovacích služeb pro vlastní potřeby omezenému počtu leteckých dopravců, nejméně však dvěma leteckým dopravcům. (2) Vymezení důvodu zajištění bezpečnosti stanoví prováděcí právní předpis. § 49f Opatření k regulaci odbavovacích služeb z důvodu provozního přetížení letiště (1) Ministerstvo dopravy a spojů může v případě provozního přetížení veřejného letiště, v jehož důsledku dojde k omezení využitelného prostoru pro poskytování odbavovacích služeb vydat opatření k regulaci odbavovacích služeb. Opatřením k regulaci odbavovacích služeb z důvodu provozního přetížení letiště může Ministerstvo dopravy a spojů pro veřejné letiště, a) na němž se odbaví nejméně tři miliony cestujících nebo 75 tisíc tun nákladu v kalendářním roce, 1. omezit počet poskytovatelů odbavovacích služeb pro cizí potřeby spočívajících v odbavování cestujících a zásobování palubního bufetu letadla potravinami a nápoji,2. vyhradit poskytování odbavovacích služeb pro cizí potřeby spočívajících v odbavování zavazadel, nákladů a pošty, technickém a provozním odbavení letadla na odbavovací ploše a manipulaci s leteckými pohonnými hmotami a oleji jedinému poskytovateli odbavovacích služeb,b) na němž se odbaví nejméně jeden milion cestujících nebo 25 tisíc tun nákladu v kalendářním roce, 1. vyhradit poskytování odbavovacích služeb pro vlastní potřeby spočívajících ve službách odbavování cestujících a zásobování palubního bufetu letadla potravinami a nápoji omezenému počtu leteckých dopravců,2. zakázat leteckému dopravci poskytovat odbavovací služby pro vlastní potřeby spočívající ve službách odbavování zavazadel, nákladů a pošty, technickém a provozním odbavení letadla na odbavovací ploše a manipulaci s leteckými pohonnými hmotami a oleji, nebo vyhradit jejich poskytování jedinému leteckému dopravci. (2) Vymezení důvodů provozního přetížení letiště stanoví prováděcí právní předpis. § 49g Náležitosti opatření (1) Opatření k regulaci odbavovacích služeb podle § 49e odst. 1 a § 49f odst. 1 vydá Ministerstvo dopravy a spojů písemně a zveřejní je v Letecké informační příručce nejpozději jeden kalendářní měsíc přede dnem jeho zavedení. (2) V opatření k regulaci odbavovacích služeb Ministerstvo dopravy a spojů uvede a) důvody, které vedly k jeho vydání,b) druh odbavovacích služeb, na které se vztahuje,c) prostor veřejného letiště, na který se opatření vztahuje,d) program opatření směřujících k překonání zavedených omezení,e) dobu trvání důvodů regulace odbavovacích služeb. (3) Na vydání opatření podle § 49e odst. 1 a § 49f odst. 1 se nevztahuje správní řád. § 49h Výbor dopravců Ministerstvo dopravy a spojů zajistí, aby byl na veřejném letišti, na kterém může být poskytování odbavovacích služeb regulováno opatřením podle § 49e odst. 1 a § 49f odst. 1, ustaven výbor leteckých dopravců složený ze zástupců leteckých dopravců, kteří toto letiště užívají, popřípadě zástupců organizací, které tyto letecké dopravce zastupují, vyhradí-li si letečtí dopravci tuto možnost. § 49i Výběrové řízení (1) Ministerstvo dopravy a spojů vyhlásí k udělení souhlasu v případě, kdy bude poskytování odbavovacích služeb regulováno opatřením podle § 49e odst. 1 písm. a) nebo § 49f odst. 1 písm. a), výběrové řízení. (2) Pro výběrové řízení platí přiměřeně ustanovení o obchodní veřejné soutěži podle obchodního zákoníku. Podmínky a postup výběrového řízení a způsob hodnocení žádostí o poskytování odbavovacích služeb stanoví Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s provozovatelem veřejného letiště a s výborem leteckých dopravců a uveřejní je v Letecké informační příručce. Součástí podmínek výběrového řízení musí být podmínky stanovené v § 49b pro udělení souhlasu. (3) Ministerstvo dopravy a spojů na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o udělení souhlasu ve výběrovém řízení a po projednání s provozovatelem veřejného letiště a s výborem dopravců udělí souhlas k poskytování odbavovacích služeb žadateli, který splnil nejlépe podmínky stanovené ve výběrovém řízení. (4) Souhlas k poskytování odbavovacích služeb na základě výběrového řízení může být udělen nejdéle na dobu a) 7 let, je-li udělován na základě opatření k regulaci podle § 49e odst. 1,b) 3 let, je-li udělován na základě opatření k regulaci podle § 49f odst. 1 písm. a) bodu 1,c) 2 let, je-li udělován na základě opatření k regulaci podle § 49f odst. 1 písm. a) bodu 2. (5) Jestliže je poskytování odbavovacích služeb regulováno podle § 49e odst. 1 nebo § 49f odst. 1, může bez výběrového řízení poskytovat odbavovací služby provozovatel veřejného letiště na letišti, jehož je provozovatelem, na základě souhlasu uděleného podle § 49a. § 49j Souhlas (1) Ministerstvo dopravy a spojů udělí souhlas na základě výběrového řízení v případě, že je poskytování odbavovacích služeb regulováno podle § 49e odst. 1 písm. a) nebo § 49f odst. 1 písm. a) bodu 1, tak, aby nejméně jeden z poskytovatelů odbavovacích služeb pro cizí potřeby nebyl řízen a) provozovatelem letiště, nebob) leteckým dopravcem, jehož výkon byl větší než 25 % cestujících a nákladu zaznamenaný na letišti během kalendářního roku předcházejícího roku, v němž byl udělen souhlas k poskytování odbavovacích služeb pro cizí potřeby, neboc) Ministerstvem dopravy a spojů nebo Úřadem. (2) Ministerstvo dopravy a spojů rozhodne o udělení souhlasu na základě výběrového řízení ve lhůtě 120 dnů od vyhlášení obchodní veřejné soutěže. § 49k Změna údajů Změní-li se podmínky stanovené v § 49b odst. 1, je držitel souhlasu k poskytování odbavovacích služeb povinen oznámit Ministerstvu dopravy a spojů změny týkající se údajů, na jejichž základě byl souhlas udělen, a ve lhůtě 30 dnů ode dne vzniku změn předložit Ministerstvu dopravy a spojů doklady osvědčující tyto změny. § 49l Odnětí souhlasu Ministerstvo dopravy a spojů odejme souhlas udělený k poskytování odbavovacích služeb, jestliže poskytovatel odbavovacích služeb a) porušuje podmínky stanovené pro poskytování odbavovacích služeb v rozhodnutí o udělení souhlasu,b) přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž základě mu byl souhlas udělen,c) o odnětí souhlasu požádal,d) nesplní povinnost uloženou v § 49k. § 49m Přístup k letištním zařízením Provozovatel veřejného letiště je povinen umožnit právnické nebo fyzické osobě, která poskytuje odbavovací služby pro cizí potřeby, a leteckému dopravci, který poskytuje odbavovací služby pro vlastní potřeby, přístup k letištním zařízením v rozsahu nezbytném pro zajištění těchto služeb. Za přístup k letištním zařízením a jejich užívání sjednává provozovatel veřejného letiště s poskytovatelem odbavovacích služeb cenu podle cenových předpisů.9) § 49n Vedení účtů Poskytovatel odbavovacích služeb musí vést pro poskytování těchto služeb oddělené účtování nákladů, tržeb a výnosů. Provozovatel letiště nesmí převádět finanční prostředky získané z provozování letiště do odbavovací služby. Úřad provádí dozor nad vedením odděleného účtování. 5a) § 16a odst. 7 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb.". 3. V § 55 se zrušují odstavce 2 a 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2. 4. Za § 55 se vkládají nové § 55a a 55b, které včetně nadpisu znějí: "Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod § 55a (1) Zřizuje se Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod se sídlem v Praze (dále jen "Ústav"). Ústav shromažďuje a analyzuje informace o leteckých nehodách, včetně určování příčin leteckých nehod, vypracovává závěry, včetně určení příčin nehod, a vypracovává bezpečnostní doporučení k jejich předcházení. Zjišťování stavu a jeho závěry či doporučení se nesmějí zabývat hodnocením či posuzováním viny či odpovědnosti. (2) Inspektoři Ústavu jsou oprávněni k a) volnému přístupu na místo nehody, k letadlu a jeho obsahu a k troskám letadla,b) zajištění okamžitého vypracování seznamu důkazů a kontroly odstraňování trosek letadla pro účely zkoumání,c) okamžitému přístupu a využití letových zapisovačů a k veškerým ostatním záznamům,d) okamžitému přístupu k výsledkům výslechů leteckého personálu a testům provedeným na vzorcích odebraných z jejich tkání,e) výslechu svědků,f) volnému přístupu k veškerým informacím týkajícím se nehody u vlastníka či provozovatele letadla nebo výrobce letadla a u orgánů odpovídajících za provoz civilního letectví nebo letiště. § 55b (1) V čele Ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů. Podrobnosti o činnosti Ústavu a organizační strukturu upravuje statut, který schvaluje vláda na návrh ministra dopravy a spojů. (2) Ředitelem Ústavu může být jmenován bezúhonný občan České republiky; za bezúhonného se považuje občan, který nebyl odsouzen za trestný čin spáchaný úmyslně, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Ředitel Ústavu a inspektoři Ústavu nesmějí po dobu svého jmenování vykonávat jakoukoliv činnost související se schvalováním typu letadla a jeho součástí, letové způsobilosti, s udělováním licencí k provozování letecké dopravy, s řízením letového provozu nebo provozu letiště a nesmějí vykonávat funkci poradce či člena ve statutárních orgánech subjektů, jejichž zájmy by mohly být v protikladu k činnosti Ústavu. (3) Ústav je organizační složkou státu, jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy a spojů. (4) O každé nehodě, jejíž příčiny byly podle tohoto zákona zjišťovány, musí inspektor Ústavu zpracovat zprávu, která musí obsahovat bezpečnostní doporučení, je-li to vhodné. Zpráva musí být zveřejněna v Letecké informační příručce do 12 měsíců od data nehody.". 5. V § 81 odst. 2 se slova "Úřad může pověřit" nahrazují slovy "Ministerstvo dopravy a spojů pověří". 6. V § 82 odst. 1 se v návětí slovo "Úřadem" nahrazuje slovem "Ministerstvem dopravy a spojů" a na konci odstavce se doplňuje písmeno f), které zní: "f) vykonává dohled nad činností uživatelů sportovních létajících zařízení v rámci jejich provozu.". 7. V § 88 odst. 1 se doplňuje písmeno p), které zní: "p) pověřuje právnickou osobu, nebo fyzickou osobu ověřováním letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, způsobilosti jejich uživatelů včetně evidence a vydávání příslušných dokladů a dohledem nad činností uživatelů sportovních létajících zařízení v rámci jejich provozu.". 8. V § 88 se písmeno j) zrušuje. Dosavadní písmena k) až o) se označují jako písmena j) až n). 9. V § 89 se písmeno t) zrušuje. Dosavadní písmena u) až aa) se označují jako písmena t) až z). 10. V § 89 se písmeno w) zrušuje. Dosavadní písmena x) až z) se označují jako písmena w) až y). 11. V § 102 odst. 1 první větě se za slova "§ 47 odst. 2" vkládají slova "§ 49b odst. 2, § 49e odst. 2, § 49f odst. 2". 12. V § 102 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 14a) zní: "d) podle článků 69 a 70 Evropské dohody14a) zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. 14a) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, ve znění pozdějších předpisů.". Čl.II Osoba, která je oprávněna poskytovat odbavovací služby podle dosavadních právních předpisů, může požádat Ministerstvo dopravy a spojů o udělení souhlasu podle § 49b nejdéle do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona. Do doby rozhodnutí o žádosti se považuje osoba za oprávněnou k poskytování těchto služeb. Nepožádá-li v této lhůtě o udělení souhlasu, dosavadní souhlas k poskytování odbavovacích služeb zaniká. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou čl. I bodů 4, 8 a 9, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.