Vydáno: 24. 5. 2002

 

Zákon č. 259/2002 Sb.

změna zákona o právu shromažďovacím a některých dalších zákonů


Schválený 24. 5. 2002 Účinný od 1. 7. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA.; Právo shromažďování.; Krajské úřady. Magistrát.; PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;

259/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. května 2002, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony Změna: 250/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o právu shromažďovacím Čl.I Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., se mění takto: 1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní: "§ 2a Působnost ve věcech práva shromažďovacího v přenesené působnosti vykonává a) obecní úřad, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat,b) pověřený obecní úřad, přesahuje-li místo konání shromáždění územní obvod obecního úřadu,c) krajský úřad, pokud místo konání shromáždění přesahuje správní obvod pověřeného obecního úřadu,d) Ministerstvo vnitra, pokud místo konání shromáždění přesahuje hranice kraje(dále jen "úřad").". 2. V § 3 se slova "československá právnická osoba" nahrazují slovy "právnická osoba se sídlem na území České republiky". 3. V § 4 odst. 1 se slova "(§ 16)" zrušují. 4. V § 4 odst. 3 se slova "Národní výbor může určit místo v obci" nahrazují slovy "Rada obce může ve svém územním obvodu nařízením určit místa". 5. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) K oznámení, které svolavatel podá dříve než 6 měsíců přede dnem konání shromáždění, se nepřihlíží.". Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. 6. V § 5 odst. 3 písm. c) se za slovo "zejména" vkládá slovo "potřebný" a za slovo "pořadatelů" se vkládají slova "starších 18 let". 7. V § 5 odst. 3 písm. e) se slova ", rodné číslo" zrušují a slova "bydliště" se nahrazují slovy "trvalý pobyt". 8. V § 5 odst. 3 písm. f) se slovo "bydliště" nahrazuje slovy "trvalý pobyt". 9. V § 6 odst. 1 poslední větě se slova "Národní výbory a jiné státní orgány a organizace" nahrazují slovem "Úřad" a slovo "poskytují" se nahrazuje slovem "poskytuje". 10. V § 6 odst. 4 se slova "je oprávněn vydávat" nahrazují slovem "vydává". 11. V § 6 odstavec 6 zní: "(6) Nepodaří-li se svolavateli při narušení pokojného průběhu shromáždění zjednat nápravu, požádá bez zbytečného odkladu o potřebnou pomoc úřad nebo příslušný útvar Policie České republiky a vlastními prostředky vyzve účastníky k obnovení pokojného průběhu shromáždění. Může tak učinit též, jestliže se účastníci po ukončení shromáždění pokojně nerozejdou.". 12. V § 7 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci, je-li proti shromáždění prováděn zákrok útvaru Policie České republiky.". 13. Nadpis nad § 8 zní: "Působnost úřadu". 14. V § 11 odst. 2 se za větu první vkládá věta, která zní: "Pokud o to svolavatel požádá, zašle mu úřad současně s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce písemné vyhotovení na vědomí.". 15. V § 12 odst. 6 věta druhá zní: "V nepřítomnosti zástupce úřadu tak může učinit velící příslušník Policie České republiky.". 16. V § 14 odstavec 1 zní: "(1) Tomu, kdo svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost, nebo pořádá shromáždění, které bylo zakázáno, anebo poruší povinnost stanovenou v § 6 odst. 4 a 6, může být uložena pokuta do 5 000 Kč.". 17. V § 14 odst. 2 se v návětí slova "Stejná pokuta může být uložena tomu" nahrazují slovy "Přestupku se dále dopustí ten". 18. V § 14 odst. 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: "d) jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci, je-li proti shromáždění prováděn zákrok útvaru Policie České republiky,". Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g). 19. V § 14 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: "h) neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.". 20. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Za přestupek podle odstavce 2 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 2 písm. c) a d) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 2 písm. e) až g) pokutu do 7 000 Kč.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 21. § 18 se včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušuje. 22. V § 19 se slova "výjimečných poměrů nebo války" nahrazují slovy "vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu". 23. V § 4 odst. 1 a 2, § 5, § 6 odst. 3 a 5, § 8 až 11, § 12 odst. 1 a 2, § 12 odst. 6 větě první a § 16 se slova "národní výbor" nahrazují slovem "úřad". 24. V § 6 odst. 3 a § 12 odst. 2 se slova "Veřejná bezpečnost" nahrazují slovy "Policie České republiky". ČÁST DRUHÁ Změna zákona o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě Čl.II V zákoně č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., se § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zrušuje. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o pozemních komunikacích Čl.III V § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., se slova "a shromáždění" zrušují. ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST PÁTÁ PŘECHODNÉ USTANOVENÍ Čl.V Oznámení podaná přede dnem účinnosti tohoto zákona se považují za oznámení učiněná podle tohoto zákona. K oznámením podaným podle dosavadních právních předpisů, v nichž se oznamují shromáždění, která mají být konána po lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepřihlíží. ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.