Obsah dokumentu

Vydáno: 13. 6. 2002

 

Zákon č. 309/2002 Sb.

o změně zákonů souvisejících s přijetím služebního zákona


Schválený 13. 6. 2002 Účinný od 1. 1. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Ostatní ústřední orgány státní správy.; PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.; Subjekty pracovněprávních vztahů.; Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.; Odborové organizace v pracovním právu.; Rada státních zaměstnanců.;

309/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. června 2002 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) Změna: 123/2003 Sb. Změna: 281/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 424/2003 Sb. Změna: 186/2004 Sb. Změna: 326/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 626/2004 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 531/2006 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 378/2007 Sb. Změna: 381/2008 Sb. Změna: 189/2006 Sb. Změna: 199/2010 Sb. Změna: 218/2011 Sb. Změna: 445/2011 Sb. Změna: 456/2011 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Čl.II Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a) 1a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 2. V § 2 odst. 2 větě druhé se čárka za slovy "bezpečnosti práce" nahrazuje středníkem a slova "které jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy "jejich jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1a)". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl.III Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto: 1. V § 1 odst. 5 větě druhé se slova "jmenuje, řídí a odvolává ministr zemědělství" nahrazují slovy "řídí ministerstvo". 2. V § 1 odst. 5 věta třetí včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "Jmenování a odvolání ústředního ředitele a ředitele inspektorátů se řídí služebním zákonem.1a) 1a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 3. V § 1 se odstavec 6 zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o České obchodní inspekci Čl.IV V § 1 odst. 2 větě první zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb., se slova "jmenuje, řídí a odvolává ministr průmyslu a obchodu" nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu; jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí služebním zákonem1) 1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 1e) se označují jako poznámky pod čarou č. 1a) až 1f), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. ČÁST PÁTÁ zrušena Čl.V zrušen ČÁST ŠESTÁ zrušena Čl.VI zrušen ČÁST SEDMÁ Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa Čl.VII Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, se mění takto: 1. V § 1 odst. 2 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí České republiky" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1) 1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 2. V § 1 odst. 2 větě třetí se čárka za slovem "vedoucí" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ředitel inspekce" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)". 3. V § 1 odst. 3 se věta druhá zrušuje. ČÁST OSMÁ Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl.VIII Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 460/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 2 se slova ", pokud rozhodují ve správním řízení, mají postavení správních úřadů" nahrazují slovy "jsou správními úřady". 2. V § 3a odst. 1 se věta druhá zrušuje. 3. V § 25 odst. 3 věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 7a) zní: "Jejich pracovní vztahy se řídí zákoníkem práce, pokud se neřídí služebním zákonem.7a) 7a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". ČÁST DEVÁTÁ Změna celního zákona Čl.IX Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., se mění takto: 1. zrušen 2. zrušen 3. § 14 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4) zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů Čl.X Zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, se mění takto: 1. V § 1 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává1) ministr průmyslu a obchodu České republiky" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1) 1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje. ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví Čl.XI Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 2 se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1) 1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 1 se odstavec 3 zrušuje. ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky Čl.XII V § 3 zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, odstavec 1 zní: "(1) Úkoly hasičského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník") ve služebním poměru podle zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, státní zaměstnanci zařazení v hasičském záchranném sboru, na něž se vztahuje služební zákon (dále jen "státní zaměstnanec") a občanští zaměstnanci hasičského záchranného sboru (dále jen "občanský zaměstnanec").". ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o dráhách Čl.XIII Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 144/2002 Sb. a zákona č. 175/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 53 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů; ministr dopravy a spojů schvaluje rovněž statut Drážního úřadu" se včetně poznámky pod čarou č. 8a) nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a) 8a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 53a odst. 2 se čárka za slovem "inspektor" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra dopravy a spojů" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a)". 3. V § 53a se odstavec 4 zrušuje. ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o vnitrozemské plavbě Čl.XIV Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 38 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 8a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8a) 8a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 38 se odstavec 3 zrušuje. ČÁST PATNÁCTÁ zrušena Čl.XV zrušen ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona o civilním letectví Čl.XVI V § 3 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy a spojů;1) ministr dopravy a spojů rovněž schvaluje statut Úřadu" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem1)". Poznámka pod čarou č. 1) zní: "1) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". ČÁST SEDMNÁCTÁ zrušena Čl.XVII zrušen ČÁST OSMNÁCTÁ zrušena Čl.XVIII zrušen ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko Čl.XIX V § 2 odst. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 4a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem4a) 4a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". ČÁST DVACÁTÁ Změna veterinárního zákona Čl.XX Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 120/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 47 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 25a) zní: "(3) Jmenování a odvolání ústředního ředitele Státní veterinární správy (dále jen "ústřední ředitel") se řídí služebním zákonem.25a) 25a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 47 odstavec 4 zní: "(4) Jmenování a odvolání ředitelů okresních veterinárních správ se řídí služebním zákonem.25a) Ústřední ředitel jmenuje a odvolává ředitele státních veterinárních ústavů.". ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o Veřejném ochránci práv Čl.XXI V § 27 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1. ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl.XXII Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. a zákona č. 272/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 2 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 2a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem2a) 2a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 57 odst. 1 větě třetí se slovo "pracovněprávního" nahrazuje slovem "pracovního". ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl.XXIII V § 30 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., se odstavce 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 28) a 29) zrušují, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ zrušena Čl.XXIV zrušen ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna plemenářského zákona Čl.XXV Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), se mění takto: 1. V § 24 odst. 1 větě druhé se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje8) a odvolává ministr zemědělství" se nahrazují slovy "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem8)". Poznámka pod čarou č. 8) zní: "8) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 24 odst. 1 se věta třetí zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ zrušena Čl.XXVI zrušen ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ zrušena Čl.XXVII zrušen ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ Změna zákona, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli Čl.XXVIII V § 2 odst. 1 zákona č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, se za slova "v zaměstnavatelské organizaci" vkládají slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "a ve správních úřadech (služebních úřadech)1) (dále jen "zaměstnavatelská organizace") 1) § 8b zákoníku práce. § 3 a 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl.XXIX Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb. a zákona č. 265/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 7 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: "g) místem útvaru služebního úřadu, ve kterém je vedena evidence platů státních zaměstnanců, pokud jde o kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.". 2. V § 18 odst. 1 se na konci písmene p) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní: "r) státních zaměstnanců podle služebního zákona provádí služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a) 3a) § 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 3. V § 36 se na konci písmene v) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno w), které zní: "w) státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby.3a)". 4. zrušen 5. V § 82 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: "e) státní zaměstnanci podle služebního zákona u služebního úřadu, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,3a)". Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 6. Část sedmá zní: "ČÁST SEDMÁ Zvláštní ustanovení o státních zaměstnancích § 113 Posuzování zdravotního stavu státních zaměstnanců, kontrola dočasné nepřítomnosti ve státní službě, ošetřování nemocného člena rodiny a uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství Pro státní zaměstnance platí přiměřeně a) § 8 odst. 1 písm. f), jde-li o posuzování zdravotního stavu státního zaměstnance po uplynutí jednoho roku dočasné neschopnosti k výkonu státní služby,b) § 8a, jde-li o kontrolu posuzování dočasné neschopnosti státního zaměstnance k výkonu státní služby,c) § 8b, jde-li o kontrolu dodržování léčebného režimu státním zaměstnancem dočasně neschopným k výkonu státní služby,d) § 63 a 64, jde-li o potřebu ošetřování člena rodiny a uplatnění nároku na peněžitou pomoc v mateřství,e) § 91 až 104 při přechodu z dočasné neschopnosti k výkonu státní služby do plné invalidity nebo částečné invalidity s tím, že plat příslušející státnímu zaměstnanci při dočasné neschopnosti k výkonu státní služby se posuzuje jako nemocenské. § 114 Pro řízení ve sporných případech o vzniku, trvání nebo zániku důchodového pojištění státního zaměstnance platí obdobně § 105, 106, 108 a 109.". ČÁST TŘICÁTÁ zrušena Čl.XXX zrušen ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl.XXXI Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "organizací se pro účely tohoto zákona rozumí též služební úřad, v němž jsou státní zaměstnanci zařazeni k výkonu státní služby,1) 1) § 4 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 2. V § 3 odst. 1 písm. c) se doplňuje bod 13, který včetně poznámky pod čarou č. 1b) zní: "13. státní zaměstnanci podle služebního zákona,1b) 1b) § 6 služebního zákona.". ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o státní sociální podpoře Čl.XXXII V § 64 odst. 1 větě druhé zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 271/2001 Sb., se slovo "pracovněprávního" nahrazuje slovem "pracovního". ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců Čl.XXXIII Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 231/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní: "(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku trojnásobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1) 1) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.". 2. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: "(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1) (5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.". ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců Čl.XXXIV Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 14/2002 Sb. a zákona č. 279/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní: "(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,7násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3) 3) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.". 2. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí: "(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2004 činí platová základna součet výše platové základny dosažené k 30. červnu 2003 a absolutní hodnoty meziročního přírůstku průměrné měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře zjištěné ze zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za roky 2001 a 2002. Obdobným způsobem se stanoví platová základna pro každý následující kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.3) (5) Od kalendářního roku, ve kterém by výše platové základny podle odstavce 3 dosáhla alespoň výše platové základny podle odstavce 4, se postupuje podle odstavce 3.". Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 6 až 10. 3. V § 3 odst. 7 se slova "v odstavci 4" nahrazují slovy "v odstavci 6". 4. V § 4 větě první se slova "v § 3 odst. 5 nebo 6" nahrazují slovy "v § 3 odst. 7 nebo 8", slova "podle § 3 odst. 5" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 7" a slova "podle § 3 odst. 6" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8". 5. V § 7 odst. 1 se slova "podle § 3 odst. 4" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 6". 6. V § 11 odst. 2 se slova "v § 3 odst. 4" nahrazují slovy "v § 3 odst. 6". 7. V § 11 odst. 3 se slova "podle § 3 odst. 5" nahrazují slovy "podle § 3 odst. 7" a slova "podle § 3 odst. 6" se nahrazují slovy "podle § 3 odst. 8". ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ Změna občanského soudního řádu Čl.XXXV Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb. a zákona č. 226/2002 Sb., se mění takto: 1. Nadpis nad § 200x zní: "Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců a voleb rady státních zaměstnanců nebo voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a voleb zástupců pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby". 2. V § 200x odst. 1 se slova "rady zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci34g)" nahrazují slovy "rady zaměstnanců a neplatnosti volby do rady státních zaměstnanců nebo neplatnosti volby zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a neplatnosti volby zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby34g)". Poznámka pod čarou č. 34g) zní: "34g) § 25b odst. 2 zákoníku práce. § 129 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 3. V § 200x odst. 2 se slova "člen rady zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti práce" nahrazují slovy "člen rady zaměstnanců nebo člen rady státních zaměstnanců nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci anebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu státní služby". ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ zrušena Čl.XXXVI zrušen ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ zrušena Čl.XXXVII zrušen ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ zrušena Čl.XXXVIII zrušen ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Čl.XXXIX Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 138/2001 Sb., zákona č. 49/2002 Sb. a zákona č. 176/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 3 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní: "(11) Pro stanovení vyměřovacího základu u státního zaměstnance platí odstavce 1 až 9 obdobně.". Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12. 2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 20a) zní: "(4) Pro odvod pojistného služebním úřadem za státního zaměstnance podle služebního zákona20a) platí odstavce 2 a 3 obdobně. 20a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 3. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní: "§ 22a Tam, kde se v tomto zákoně uvádí zaměstnavatel, rozumí se tím u státních zaměstnanců podle služebního zákona služební úřad.20a)". ČÁST ČTYŘICÁTÁ Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl.XL V § 27 odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb., se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8c) zní: "Příspěvek nebo jeho část nemůže být podle věty první až čtvrté hrazen za státní zaměstnance podle služebního zákona.8c) 8c) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění Čl.XLI Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1998 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 5 písm. a) se v bodu 2 středník nahrazuje čárkou a doplňují se slova včetně poznámky pod čarou č. 1) "s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona;1) 1) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". Dosavadní poznámka po čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1b), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 2. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Služební úřad, v němž je státní zaměstnanec podle služebního zákona zařazen k výkonu státní služby, je plátcem pojistného za tohoto státního zaměstnance; odstavec 1 věta druhá platí zde přiměřeně. Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, má služební úřad postavení zaměstnavatele.". 3. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní: "Pojistné za státního zaměstnance podle služebního zákona hradí služební úřad17a) v plné výši. 17a) § 4 služebního zákona.". ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů Čl.XLII V § 5 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní: "(4) Funkce člena zastupitelstva kraje je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.8a) 8a) § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ zrušena Čl.XLIII zrušen ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o Bezpečnostní informační službě Čl.XLIV V zákoně č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 155/2000 Sb., se za § 126 vkládá nový § 126a, který zní: "§ 126a Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.". ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o vojácích z povolání Čl.XLV V zákoně č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., se za § 150 vkládá nový § 150a, který zní: "§ 150a Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník řízení byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti nebo rasy, má služební orgán za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.". ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ zrušena Čl.XLVI zrušen ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl.XLVII V § 1 odstavec 2 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní: "(2) Funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. a) se rozumí v orgánech státní správy České republiky služební místa představených podle služebního zákona1) a funkcemi podle § 1 odst. 1 písm. b) se rozumí v ozbrojených silách České republiky a v Generálním štábu Armády České republiky2) funkce s plánovanou hodností plukovník a generál a funkce vojenských přidělenců. 1) § 9 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon). 2) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.". Dosavadní poznámky pod čarou č. 1) až 4) se označují jako poznámky pod čarou č. 3) až 6), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl.XLVIII Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, se mění takto: 1. V § 11 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 8a) zní: "Zaměstnanci zařazení v Úřadu Rady jsou státními zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu.8a) 8a) Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 11 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 9) zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jak odstavec 5. Dosavadní poznámka pod čarou č. 10) se označuje jako poznámka pod čarou č. 9), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 3. V § 11 odst. 5 se slova "a Úřadu Rady" a slova "a organizační řád Úřadu Rady" zrušují. ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ zrušena Čl.XLIX zrušen ČÁST PADESÁTÁ Změna zákona o střelných zbraních Čl.L Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 17 odst. 2 větě první se čárka za slovem "předseda" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 19a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem19a) 19a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 17 odst. 2 se věta druhá zrušuje. ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ Změna energetického zákona Čl.LI Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 262/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 17 odst. 4 se věta druhá zrušuje. 2. V § 92 odst. 2 větě první se čárka za slovy "ústřední ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 12a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem12a) 12a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí Čl.LII V § 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 11a) zní: "(4) Funkce člena zastupitelstva obce je po dobu jejího výkonu neslučitelná s výkonem státní služby podle služebního zákona.11a) 11a) § 35 odst. 1 písm. h) zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl.LIII Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto: 1. V § 21 odst. 1 větě první se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává ministr zemědělství" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 46a) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem46a) 46a) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 21 odst. 1 se zrušuje věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 47). ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském Čl.LIV Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), se mění takto: 1. V § 1 odst. 3 se čárka za slovem "ředitel" nahrazuje středníkem a slova "kterého jmenuje a odvolává3) ministr zemědělství; ředitel vykonává funkci v pracovním poměru" se nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 3) "jeho jmenování a odvolání se řídí služebním zákonem3) 3) § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).". 2. V § 1 se odstavec 4 zrušuje. ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ ÚČINNOST Čl.LV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou čl. XXXIII a čl. XXXIV, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Rychetský v. r.