Obsah dokumentu

Vydáno: 7. 8. 2002

 

Nařízení č. 400/2002 Sb.

změna nař. vl., kterým se stanoví míra vyučovací povin. učitelů


Schválený 7. 8. 2002 Účinný od 28. 8. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Školy základní.; Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.; Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Speciální (pomocné) školy.; Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).; Pracovní doba. Doba služby.; Mzdy pracovníků školství.;

400/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. srpna 2002, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb. Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. g) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.: Čl.I Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní: "(4) Rozsah přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti podle potřeby školy nebo školského zařízení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení a) vrchnímu mistrovi odborné výchovy a zástupci ředitele pro praktické vyučování, nejvýše však v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování,5a)b) učiteli speciálně pedagogického centra,c) pedagogickému pracovníkovi střediska pro volný čas dětí a mládeže, a to vedením nejméně 3 zájmových útvarů tohoto školského zařízení. 5a) § 2 vyhlášky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb.". 2. V § 3 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: "(8) Učiteli předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování ve středních školách se stanoví míra přímé vyučovací činnosti v rozsahu 30 až 35 hodin týdně.". Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako odstavce 9 až 15. 3. V § 3 se za odstavec 10 vkládá nový odstavec 11, který zní: "(11) Učiteli-metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje míra přímé vyučovací činnosti s počtem žáků a) do 50 o 1 hodinu týdně,b) do 150 o 2 hodiny týdně, c) do 300 o 3 hodiny týdně,d) do 500 o 4 hodiny týdně,e) nad 500 o 5 hodin týdně.". Dosavadní odstavce 11 až 15 se označují jako odstavce 12 až 16. 4. V § 3 odstavec 12 zní: "(12) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více učitelů, sníží se každému z nich rozsah přímé vyučovací činnosti podle poměrného počtu žáků připadajících na jednoho metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce.". 5. V § 3 se za odstavec 12 vkládají nové odstavce 13 až 15, které znějí: "(13) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele, avšak řídí školu, předškolní nebo školské zařízení, která je součástí právnické osoby, může ředitel snížit míru přímé vyučovací nebo výchovné činnosti až do výše stanovené pro ředitele školy, předškolního nebo školského zařízení, kterou řídí. (14) Zástupci ředitele nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, který zastupuje ředitele v plném rozsahu trvale po dobu delší než 4 týdny, náleží od začátku pátého týdne míra přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti v rozsahu určeném pro ředitele. (15) Pedagogickému pracovníkovi, který zastupuje zástupce ředitele v plném rozsahu trvale po dobu delší než 4 týdny, náleží od začátku pátého týdne míra přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti v rozsahu určeném pro zástupce ředitele.". Dosavadní odstavce 13 až 16 se označují jako odstavce 16 až 19. Čl.II Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Předseda vlády: PhDr. Špidla v. r. Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: JUDr. Buzková v. r.