Obsah dokumentu

Vydáno: 14. 11. 2002

 

Vyhláška č. 492/2002 Sb.

změna vyhlášky, kterou se provádí stavební zákon


Schválený 14. 11. 2002 Účinný od 29. 11. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Územní plánování, investiční výstavba.; Stavební úřady.; Stavební řízení. Stavební řád.; OCHRANA PŘED POVODNĚMI. ŽIVELNÍ UDÁLOSTI. POHROMY. KATASTROFY.;

492/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2002, kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 83/1998 Sb.: Čl.I Vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, se mění takto: 1. V § 1 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje. 2. § 49 se zrušuje. Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Mgr. Němec v. r.