Obsah dokumentu

Vydáno: 29. 11. 2002

 

Vyhláška č. 510/2002 Sb.

změna vyhlášky o fondu kulturních a sociálních potřeb


Schválený 29. 11. 2002 Účinný od 12. 12. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Fondy.; Státní finanční politika.; Odborové organizace v pracovním právu.; Darování.;

510/2002 Sb. Vyhláška ze dne 29. listopadu 2002, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 6 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Čl.I Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, se mění takto: 1. V § 11 odst. 1 se na konci druhé věty tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, nejvýše 30 000 Kč.". 2. V § 11 odst. 2 se za slova "20 000 Kč" vkládají slova "nebo 50 000 Kč v případech postižení živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav,". 3. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Dary lze poskytovat též jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav. Na tyto dary se nevztahuje omezení podle odstavce 3.". Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Mgr. Sobotka v. r.