Obsah dokumentu

Vydáno: 17. 12. 2002

 

Vyhláška č. 568/2002 Sb.

změna vyhlášky o rozpočtové skladbě


Schválený 17. 12. 2002 Účinný od 1. 1. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

ROZPOČTOVÉ PRÁVO.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;

568/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Čl.I Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, se mění takto: 1. V příloze v části A se za řádek s textem "Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti" vkládá nový řádek s textem "Kapitola 338 Ministerstvo informatiky". Řádek s textem "Kapitola 341 Úřad pro veřejné informační systémy" se zrušuje. 2. V příloze v části B, v třídě 5, seskupení položek 53, podseskupení položek 534 ve sloupci označeném "Název a náplň" se slovo "položky" nahrazuje slovy "položky 5342 (při převodu sociálnímu fondu obcí a krajů) a". Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003. Ministr: Mgr. Sobotka v. r.