Vydáno: 21. 5. 2003

 

Zákon č. 176/2003 Sb.

změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů


Schválený 21. 5. 2003 Účinný od 12. 6. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z příjmů fyzických osob.; Daň z příjmů právnických osob.;

176/2003 Sb. ZÁKON ze dne 21. května 2003, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I V zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 244/1994 Sb., zákona č. 132/1995 Sb., zákona č. 211/1997 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 260/2002 Sb., se za § 8a vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13i) zní: "§ 8b Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (1) Opravné položky podle § 8 a 8a tohoto zákona mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů účtující v soustavě podvojného účetnictví, kteří podle celního zákona ručí za celní dluh, k pohledávkám vzniklým z titulu ručení za celní dluh (tj. zajištění celního dluhu) podle celního zákona. (2) Opravné položky podle odstavce 1 lze vytvářet jen do výše hodnoty pohledávky odpovídající provedené úhradě celního dluhu. (3) Opravné položky ručitel nemůže vytvářet ze splněné pohledávky z titulu ručení, pokud dluh za dlužníka nesplní v době splatnosti určené celními orgány a splnění dluhu je předmětem vymahacího řízení.13i) 13i) § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.". Čl.II Přechodné ustanovení Ustanovení § 8b zákona č. 593/1992 Sb., ve znění tohoto zákona, se použije poprvé pro zdaňovací období a pro období, za které se podává daňové přiznání, začínající v roce 2003. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.