Vydáno: 26. 6. 2003

 

Zákon č. 223/2003 Sb.

změna zákona o návykových látkách a o změně některých zákonů


Schválený 26. 6. 2003 Účinný od 30. 8. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.; Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek, jedů a drog.; Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;

223/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 407/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 13 se doplňuje odstavec 11, který zní: "(11) Ministerstvo obrany a Ministerstvo financí vydávají pro zdravotnická a veterinární zařízení patřící do jejich působnosti tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem s uvedením kódu příslušného ministerstva. Pro nakládání s těmito tiskopisy platí obdobně ustanovení odstavců 2 až 8 s tím, že místo obecního úřadu obce s rozšířenou působností zajišťuje stanovené činnosti Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo financí.". 2. V příloze č. 4 se za položku "Para-methoxyamfetamin" vkládá do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Para-methoxymetamfetamin", do sloupce "Další mezinárodní nechráněný název nebo obecný název" slovo "PMMA" a do sloupce "Chemický název" se vkládají slova "1-(4-methoxyfenyl)-2-(methylamino)propan". 3. V příloze č. 5 se za položku "Amfetamin" vkládá do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Buprenorfin" a do sloupce "Chemický název" se vkládají slova "21-cyklopropyl-7-alfa-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14- endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin". 4. V příloze č. 5 se za položku "Fenmetrazin" vkládá do sloupce "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Flunitrazepam" a do sloupce "Chemický název" se vkládají slova "1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzo-diaze- pin-2-on". 5. V příloze č. 6 se ve sloupci "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Buprenorfin" zrušuje a ve sloupci "Chemický název" se slova "21-cyklopropyl-7-alfa-[(S)-1-hydro-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14- endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin" zrušují. 6. V příloze č. 6 se ve sloupci "Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce" slovo "Flunitrazepam" zrušuje a ve sloupci "Chemický název" se slova "1,3-dihydro-5-(o-fluorfenyl)-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiaze- pin-2-on" zrušují. Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.