Vydáno: 16. 9. 2003

 

Vyhláška č. 326/2003 Sb.

změna vyhlášky k provedení plemenářského zákona


Schválený 16. 9. 2003 Účinný od 30. 9. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

Plemenářství.; SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.; Veterinární péče o hospodářská zvířata.; Veterinární péče o jateční zvířata.; Prvotní evidence.;

326/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. září 2003, kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.: Čl.I Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), se mění takto: 1. V § 48 odst. 1 se za slovy "hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě" tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "které zasílá osobě pověřené vedením ústřední evidence skotu do jednoho měsíce po skončení působení býka v přirozené plemenitbě, s vyznačením začátku a konce působení býka v přirozené plemenitbě.". 2. V příloze č. 4 v řádku hřebci písm. d) se za slova "do 4. generace předků" vkládá čárka a slova "u hřebců plemen pony do 2. generace předků a u hřebců málopočetných nebo dovezených plemen2a) původ podle pravidel stanovených řádem plemenné knihy, ve které je hřebec zapsán". 3. V příloze č. 4 poznámka č. 2a) pod tabulkou zní: "2a) § 9 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).". 4. V příloze č. 5 části I. písm. G bodu 3 se za slova "předává jej" vkládají slova "do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla inseminace provedena,". 5. V příloze č. 5 části I. písm. G bodu 4 se slova "Závazné termíny a způsob" nahrazují slovem "Způsob". Čl.II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Palas v. r.