Obsah dokumentu

Vydáno: 23. 9. 2003

 

Zákon č. 362/2003 Sb.

o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru


Schválený 23. 9. 2003 Účinný od 1. 1. 2007 do 31. 12. 9999

 
 
 

Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).; Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.; Úřad pro zahraniční styky a informace.; Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Druhy trestů.; Sbor nápravné výchovy. Vězeňská služba. Justiční stráž.; Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.; Zabezpečení v nemoci. Pracovní neschopnost. Nemocenské dávky.; Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Právo na život a zdraví.; Zabezpečení v těhotenství a mateřství. Mateřský příspěvek.; Bezpečnost práce (obecně).; Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.; SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.; Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.; FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; Daně z příjmů obecně.; Clo a jeho ukládání.; Základní předpisy o mzdách a platech.; Školy vojenské, SNB a SNV, policejní.;

362/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 281/2004 Sb. Změna: 359/2004 Sb., 626/2004 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb., 545/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb., 186/2006 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006 Sb., 274/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 332/2014 Sb. Změna: 320/2015 Sb. Změna: 250/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o zpravodajských službách České republiky Čl.III V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., § 17 zní: "§ 17 Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace prokazuje svoji příslušnost k Úřadu pro zahraniční styky a informace služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením "Úřad pro zahraniční styky a informace".". ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o Bezpečnostní informační službě Čl.IV Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 1 se slova " , kteří jsou k ní ve služebním poměru" zrušují. 2. § 3 se zrušuje. 3. § 22 až 146a se včetně poznámek pod čarou č. 8) až 28) a 30) zrušují. 4. V § 148 odst. 1 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) až e) se zrušují. Dosavadní označení písmena a) se zrušuje. 5. V § 148 odst. 2 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují. Dosavadní označení písmena a) se zrušuje. ČÁST PÁTÁ zrušena Čl.V zrušen ČÁST ŠESTÁ zrušena Čl.VI zrušen ČÁST SEDMÁ Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky Čl.VII Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 1 se slova " , kterého jmenuje a odvolává" zrušují. 2. V § 25 se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušují a zároveň se ruší dosavadní označení odstavce 3. 3. § 26 a 27 se zrušují. ČÁST OSMÁ Změna zákona o vojácích z povolání Čl.VIII V § 143 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 42) zní: "(1) Není-li dále stanoveno jinak, je dobou trvání služebního poměru rozhodnou pro nárok na výsluhový příspěvek, odbytné a odchodné a jejich výši doba trvání činné služby vojáka, vyjma doby trvání základní a náhradní vojenské služby, a doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech podle zvláštního právního předpisu.42) Pro výši výsluhového příspěvku a odbytného se doba služby a) výkonného letce a doba služby zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti hodnotí jedenapůlnásobně, b) v zahraničí uvedená v § 120 odst. 3 hodnotí dvojnásobně. Zvýšený zápočet doby služby se stanoví jen za celé kalendářní měsíce. 42) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.". ČÁST DEVÁTÁ zrušena Čl.IX zrušen ČÁST DESÁTÁ zrušena Čl.X zrušen ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Čl.XI Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: V § 5 písm. a) bodě 9 se slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" zrušují. ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Čl.XII V § 83 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se za slovo "pro" vkládají slova "Úřad pro zahraniční styky a informace a". ČÁST TŘINÁCTÁ zrušena Čl.XIII zrušen ČÁST ČTRNÁCTÁ zrušena Čl.XIV zrušen ČÁST PATNÁCTÁ zrušena Čl.XV zrušen ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl.XVI zrušen ČÁST SEDMNÁCTÁ zrušena Čl.XVII zrušen ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl.XVIII V § 3 odst. 1 písm. c) bodě 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 18/2000 Sb., se čárka za slovy "Veřejný ochránce práv" nahrazuje slovem "a" a slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" se zrušují. ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona o státní sociální podpoře Čl.XIX Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 125/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova " , zb) a zf)" nahrazují slovy "a ze)". 2. V § 5 odst. 1 písm. b) bodě 7 se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)". 3. V § 5 odst. 3 písm. b) se slovo "s)" nahrazuje slovem "r)". 4. V § 5 odst. 3 písm. c) se slovo "u)" nahrazuje slovem "s)". 5. V § 5 odst. 4 písm. c) se slovo "s)" nahrazuje slovem "r)". 6. V § 5 odst. 4 písm. d) se slovo "u)" nahrazuje slovem "s)". 7. V § 68 odst. 2 písm. a) bodě 3 se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)". 8. V § 68 odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova "s) a u)" nahrazují slovy "r) a s)". ČÁST DVACÁTÁ Změna zákona o důchodovém pojištění Čl.XX Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 19/1996 Sb., zákona č. 218/1996 Sb., zákona č. 129/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 104/1998 Sb., zákona č. 233/1998 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb. a zákona č. 420/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 1 písm. i) se za slovy "Veřejný ochránce práv" čárka nahrazuje slovem "a" a slova "a ředitel Bezpečnostní informační služby" se zrušují. 2. V § 5 odst. 1 písm. t) se slova "nebo příspěvek za službu" zrušují. ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů Čl.XXI Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 575/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 1 písmeno n) včetně poznámky pod čarou č. 3) zní: "n) kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3) 3) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb.Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.". 2. V § 4 odst. 1 písmeno o) zní: "o) výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a výsluhové nároky u příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)". 3. zrušen 4. V § 6 odst. 9 písmeno j) včetně poznámek pod čarou č. 6b) a 6c) zní: "j) peněžní plnění za výstrojní a proviantní náležitosti poskytované příslušníkům ozbrojených sil a naturální náležitosti poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3) zvláštní požitky poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu6b) a úhrada majetkové újmy podle zvláštního právního předpisu.6c) 6b) § 139 zákona č. 361/2003 Sb. 6c) § 66 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.". 5. V § 6 odst. 9 písmeno k) zní: "k) náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštních právních předpisů,3)". 6. V § 6 odst. 9 se písmena r) a t) zrušují. Dosavadní písmena s), u), v), w), x), y) a z) se označují jako písmena r) až x). ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ zrušena Čl.XXII zrušen ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ Změna zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů Čl.XXIII V části druhé článku V zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb., se slova "a náměstci ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky" zrušují. ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců Čl.XXIV Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb. a zákona č. 49/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 1 se písmeno g) zrušuje a dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h). 2. V části druhé se hlava šestá včetně nadpisu zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) Čl.XXV Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb., zákona č. 19/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 284/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 54 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 10) zní: "(4) Služební poměry žáků a učitelů středních policejních škol a vyšších policejních škol, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10) 10) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.". 2. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Služební poměry žáků a učitelů středních škol požární ochrany a vyšších odborných škol požární ochrany, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)". 3. V § 56 odstavec 4 zní: "(4) Služební poměry žáků a učitelů středních škol Vězeňské služby, kteří jsou ve služebním poměru příslušníka bezpečnostního sboru, se řídí zvláštním právním předpisem.10)". ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ Změna zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) Čl.XXVI Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb. a zákona č. 147/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 94 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 22a) zní: "(2) Policejní vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro bezpečnostní sbory.22a) Mohou na nich studovat též studenti, kteří nejsou příslušníky bezpečnostního sboru. 22a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.". 2. Část čtrnáctá se zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ zrušena Čl.XXVII zrušen ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony Čl.XXVIII V zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, se článek VI zrušuje. ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících Čl.XXIX V zákoně č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících, se články II až IV a článek VII zrušují. ČÁST TŘICÁTÁ Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o Policii České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie Čl.XXX V zákoně č. 326/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, se článek III zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech a některé další zákony Čl.XXXI V zákoně č. 40/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se článek II zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ Změna zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti Čl.XXXII V zákoně č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se článek I zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře Čl.XXXIII V zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 223/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se článek XVI zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění Čl.XXXIV V zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 218/2000 Sb., se články XIII a XIV zrušují. ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ Změna zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách, zákon o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl.XXXV V zákoně č. 113/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se v článku VI body 1 až 3 zrušují. ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ zrušena Čl.XXXVI zrušen ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ Změna zákona, kterým se mění zákoník práce a některé další zákony Čl.XXXVII V zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se části pátá a šestá zrušují. ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ Změna zákona, kterým se mění zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky a zákon o služebním poměru příslušníků Policie České republiky Čl.XXXVIII V zákoně č. 460/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek II zrušuje. ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ Změna zákona, kterým se mění zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), trestní zákon a některé další zákony Čl.XXXIX V zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ Změna zákona, kterým se mění zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) Čl.XL V zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se část čtyřicátá třetí zrušuje. ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky Čl.XLI Zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění zákona č. 256/1995 Sb., zákona č. 424/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 35/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "(3) Funkcemi podle odstavců 1 a 2 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona.1a) 1a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.". 2. V § 4 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Funkcemi podle odstavce 1 se rozumějí služební místa podle zvláštního zákona.1a)". 3. Za § 10a se vkládá nový § 10b, který zní: "§ 10b Ustanovení tohoto zákona, s výjimkou § 2, § 3 odst. 1 písm. a), b), f), h) a i) a odst. 2, § 4 a 5, se použijí pro stanovení některých dalších předpokladů pro ustanovení nebo jmenování na služební místa v Hasičském záchranném sboru České republiky, Celní správě České republiky, Bezpečnostní informační službě a Úřadu pro zahraniční styky a informace obdobně s tím, že dalším předpokladem pro výkon funkce je, že občan v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989 nebyl a) pro ustanovení nebo jmenování na služební místo příslušníka Bezpečnostní informační služby nebo Úřadu pro zahraniční styky a informace 1. příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti na úseku s kontrarozvědným zaměřením,2. zařazen na funkci náčelníka odboru a vyšší ve složce Státní bezpečnosti,3. ve Sboru národní bezpečnosti ve funkci tajemníka hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem hlavního výboru Komunistické strany Československa nebo hlavního výboru Komunistické strany Slovenska, členem celoútvarového výboru Komunistické strany Československa anebo celoútvarového výboru Komunistické strany Slovenska nebo příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve Správě pro politickovýchovnou, vzdělávací, kulturní a propagační činnost Federálního ministerstva vnitra, b) pro ustanovení nebo jmenování na služební místo služebního funkcionáře v Hasičském záchranném sboru nebo Celní správě příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti.". ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ Účinnost Čl.XLII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.