Vydáno: 6. 11. 2003

 

Zákon č. 426/2003 Sb.

změna služebního zákona a některých dalších zákonů


Schválený 6. 11. 2003 Účinný od 1. 1. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní zaměstnanci. Veřejní zaměstnanci.; Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.; MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.; FINANČNÍ KONTROLA.;

426/2003 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2003, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 234/2014 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o finanční kontrole Čl.II V § 32 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 123/2003 Sb., se číslo "2004" nahrazuje číslem "2005". ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 131/2003 Sb., kterým se mění veterinární zákon Čl.III V zákoně č. 131/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá zrušuje. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví Čl.IV V čl. II bodech 17 a 18 zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, se číslo "2003" nahrazuje číslem "2004". ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až 4, bodu 13 a bodů 65 až 67, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.