Vydáno: 6. 11. 2003

 

Zákon č. 427/2003 Sb.

plat a některé náhrady výdajů představitelů státní moci v r. 2004


Schválený 6. 11. 2003 Účinný od 12. 12. 2003 do 31. 12. 9999

 
 
 

PREZIDENT REPUBLIKY.; Mzdy poslanců zastupitelských sborů.; Základní předpisy o mzdách a platech.; Ministerstva a ministři obecně.; Ostatní ústřední orgány státní správy.; Ústavní soud.; Mzdy pracovníků soudů, státních notářství, vězeňství, nápravné výchovy.; Mzdy v resortu ministerstva vnitra.; Mzdy pracovníků státního zastupitelství (prokuratury).;

427/2003 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony Změna: 359/2004 Sb. Změna: 626/2004 Sb. Změna: 127/2005 Sb. Změna: 354/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VÝŠE PLATOVÉ ZÁKLADNY PRO ROK 2004 A VÝŠE DALŠÍHO PLATU ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2004 § 1 Pro určení platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce a) poslance a senátora Parlamentu, b) člena vlády, c) prezidenta republiky, d) soudce Ústavního soudu, e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, g) člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu, h) ředitele Bezpečnostní informační služby, i) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, j) Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv, k) předsedy Komise pro cenné papíry a člena prezidia Komise pro cenné papíry, l) předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů, m) státního zástupce, n) ředitele Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnance Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, o) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, p) předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

se v roce 2004 použije platová základna ve výši dosažené podle zvláštního právního předpisu1) k 31. prosinci 2003.

§ 2 Pokud podle zvláštního právního předpisu náleží osobám uvedeným v § 1 další plat, poskytne se jim za první pololetí roku 2004 jen ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok.*) § 3 Ustanovení § 3 odst. 3 až 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a ustanovení § 3 odst. 3 až 5 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 nepoužije.
ČÁST DRUHÁ Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců § 4 V § 3 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se číslo "2004" nahrazuje číslem "2007", číslo "2003" se nahrazuje číslem "2006", číslo "2001" se nahrazuje číslem "2004" a číslo "2002" se nahrazuje číslem "2005". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců § 5 V § 3 odst. 4 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se číslo "2004" nahrazuje číslem "2007", číslo "2003" se nahrazuje číslem "2006", číslo "2001" se nahrazuje číslem "2004" a číslo "2002" se nahrazuje číslem "2005". ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST § 6 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r. Vybraná ustanovení novel Čl.XIII zákona č. 359/2004 Sb. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o neslučitelnosti funkce poslance Evropského parlamentu podle § 53 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. 2. Ustanovení částí druhé až jedenácté se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. 1) Zákon č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003. *) Pozn. ASPI: Nálezem Ústavního soudu č. 354/2005 Sb. bylo zrušeno ustanovení § 2, pokud se týká soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu [§ 1 písm. i) zákona 427/2003 Sb.].