Obsah dokumentu

Vydáno: 18. 12. 2003

 

Vyhláška č. 484/2003 Sb.

změna vyhlášky o rozpočtové skladbě


Schválený 18. 12. 2003 Účinný od 1. 1. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

ROZPOČTOVÉ PRÁVO.; Organizační složky státu a územních samosprávných celků.; Fondy.; Účetnictví.;

484/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2003, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb. Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a podle § 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů: Čl.I Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb., se mění takto: 1. V příloze v části A se v řádku s textem "Kapitola 327 Ministerstvo dopravy a spojů" slova "a spojů" zrušují. 2. V příloze v části A se v řádku s textem "Kapitola 372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání" slova "České republiky" zrušují. 3. V příloze v části B v třídě 1, seskupení položek 12, podseskupení položek 122 název položky 1221 zní: "Spotřební daň z minerálních olejů". 4. V příloze v části B v třídě 1, seskupení položek 12, podseskupení položek 122 název položky 1224 zní: "Spotřební daň z vína a meziproduktů". 5. V příloze v části B v třídě 1, seskupení položek 14, podseskupení položek 140 se za položku 1401 doplňuje položka 1402, jejíž název a náplň zní: "1402 Podíl na clech Zahrnuje podíl členské země Evropské unie na vybraných clech, který je určen k pokrytí nákladů na jejich výběr prováděný ve prospěch rozpočtu Evropské unie.". 6. V příloze v části B v třídě 1, seskupení položek 17, podseskupení položek 170 se za položku 1704 doplňuje položka 1705, jejíž název a náplň zní: "1705 Podíl na dávkách z cukru Příjmem Státního zemědělského intervenčního fondu je podíl členské země Evropské unie na dávkách z cukru, který si ponechává k pokrytí nákladů spojených s jejich výběrem. Výběr se provádí podle zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb., ve prospěch rozpočtu Evropské unie.". 7. V příloze v části B v třídě 2, seskupení položek 21, podseskupení položek 211 se ve sloupci označeném "Název a náplň" věta druhá a ve větě třetí slova "a dalších obdobných fondů, jako např. sociálního fondu" zrušují. 8. V příloze v části B v třídě 2, seskupení položek 23, podseskupení položek 236 náplň položky 2362 zní: "Patří sem dobrovolné pojistné na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.". 9. V příloze v části B v třídě 2, seskupení položek 24, podseskupení položek 241, položce 2412 se ve sloupci označeném "Název a náplň" za slovo "podnikatelských" vkládá slovo "nefinančních". 10. V příloze v části B v třídě 2, seskupení položek 24, podseskupení položek 241 se za položku 2412 doplňuje položka 2413, jejíž název zní: "2413 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských finančních subjektů - právnických osob". 11. V příloze v části B v třídě 2, seskupení položek 24, podseskupení položek 242, položce 2420 se ve sloupci označeném "Název a náplň" za slovo "odborů" vkládá čárka a slova "společenství vlastníků jednotek". 12. V příloze v části B v třídě 2, seskupení položek 24, podseskupení položek 248 včetně podřazených položek zní: "Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek 2481 Příjmy od dlužníků za realizace záruk Zahrnuje příjmy z titulu splácení pohledávky, která vznikla organizaci převzetím závazků při realizaci poskytnuté záruky za nesolventního dlužníka. 2482 Splátky od dlužníků za zaplacení dodávek Patří sem příjmy od subjektů, za které organizace zaplatila dodavatelům, kteří těmto subjektům dodali zboží nebo služby, cenu tohoto zboží nebo služeb. Patří sem hlavně splátky částek poskytnutých jako vládní úvěry [§ 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla], tj. splátky poukazované organizační složce státu cizím státem k úhradě ceny zboží a služeb, které tento stát odebral od českého podniku a jehož cenu tomuto podniku organizační složka státu uhradila.". 13. V příloze v části B v třídě 4, seskupení položek 41, podseskupení položek 415 náplň položky 4152 zní: "Nezahrnuje neinvestiční dotace od Evropské unie, které se zatřiďují na položku 4153. Nezahrnuje ani přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie, zatříděné na položce 4154. Prostředky, které inkasuje primárně Národní fond, se zatřídí na položku 4118.". 14. V příloze v části B v třídě 4, seskupení položek 41, podseskupení položek 415 se za položku 4152 doplňuje položka 4153, jejíž název a náplň zní: "4153 Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie Tato položka zahrnuje neinvestiční prostředky Evropské unie, které jsou určeny organizačním složkám státu (např. Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci programu na podporu rozvoje lidských zdrojů, Ministerstvu zemědělství na přímé platby farmářům, prostředky na Horizontální plán rozvoje venkova) a jsou poskytované prostřednictvím státního rozpočtu. Nezahrnuje kompenzační platby od Evropské unie k vyrovnání čisté pozice České republiky k Evropské unii, které jsou zařazeny na položku 4154.". 15. V příloze v části B v třídě 4, seskupení položek 41, podseskupení položek 415 se za položku 4153 doplňuje položka 4154, jejíž název a náplň zní: "4154 Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU Tyto platby poskytuje Evropská unie do státního rozpočtu (příjemcem je kapitola Všeobecná pokladní správa) na základě Dohody o přistoupení k Evropské unii. Platby mají zajistit, aby v prvních letech po vstupu nedošlo ke zhoršení čisté pozice České republiky k rozpočtu Evropské unie ve srovnání s rokem 2003.". 16. V příloze v části B v třídě 4, seskupení položek 42, podseskupení položek 423 se za položku 4232 doplňuje položka 4233, jejíž název a náplň zní: "4233 Investiční dotace přijaté od Evropské unie Tato položka zahrnuje investiční prostředky Evropské unie, které jsou určeny organizačním složkám státu. Pokud nelze v rámci dotace odlišit investiční a neinvestiční část dotace, zatřídí se příjem na položku 4153.". 17. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 50, podseskupení položek 502, položce 5025 se ve sloupci "Název a náplň" text "č. 218/2202 Sb." nahrazuje textem "č. 218/2002 Sb.". 18. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 50, podseskupení položek 502, položce 5027 se ve sloupci "Název a náplň" slova "vojenskou správou" zrušují. 19. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 50, podseskupení položek 502, položce 5029 se ve sloupci označeném "Název a náplň" slova "platové refundace hrazené jiným organizacím" nahrazují slovy "částky refundované jiným organizacím k úhradě ostatních plateb za provedenou práci a náhrad platu podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 58/1991 Sb.". 20. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 51, podseskupení položek 516, položce 5164 se ve sloupci označeném "Název a náplň" poslední věta zrušuje. 21. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 51, podseskupení položek 517, položce 5173 se ve sloupci označeném "Název a náplň" za slova "(doprava, stravování a ubytování na pracovní cestě)" vkládají slova " , reciproční úhrady cestovních výdajů fyzickým osobám přijíždějícím ze zahraničí, refundace cestovného zaměstnancům jiných organizací apod.". 22. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 51, podseskupení položek 517 se položka 5174 včetně textu ve sloupci označeném "Název a náplň" zrušuje. 23. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 51, podseskupení položek 517, v položce 5177 se ve sloupci označeném "Název a náplň" slova "pokud jejich pořizovací hodnota je do 40 tisíc Kč." zrušují a čárka se nahrazuje tečkou. 24. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 51 název podseskupení položek 518 zní: "Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry". 25. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 51, podseskupení položek 518 náplň položky 5183 zní: "Výdaje na zaplacení zaručené částky organizací za dlužníka, jehož ručitelem organizace byla, jeho věřiteli na základě ručitelské smlouvy, kterou organizace s věřitelem ve prospěch dlužníka uzavřela, ručitelského prohlášení nebo záruční listiny, které organizace věřiteli ve prospěch dlužníka vystavila, nebo zákona, který organizaci ručitelskou povinnost ukládá.". 26. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 51, podseskupení položek 518 se za položku 5183 doplňuje položka 5184, jejíž název a náplň zní: "5184 Výdaje na vládní úvěry Na tuto položku se zatřiďují výdaje na vládní úvěry, které definuje § 3 písm. m) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění.". 27. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 51, podseskupení položek 519 náplň položky 5193 zní: "Úhrady prokazatelné ztráty provozovatelům hromadné dopravy v důsledku plnění veřejné služby (zajištění dopravní obslužnosti) podle § 19 a násl. zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a § 39 a násl. zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Převody obcí na účet sdružených prostředků za účelem těchto úhrad.". 28. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 52, podseskupení položek 522 název a náplň položky 5221 zní: "Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem Neinvestiční dotace společnostem založeným podle zákona č. 248/1995 Sb.". 29. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 52, podseskupení položek 522 se za položku 5224 doplňuje položka 5225, jejíž název zní: "5225 Neinvestiční dotace společenstvím vlastníků jednotek". 30. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 53, podseskupení položek 534, položce 5344 ve sloupci označeném "Název a náplň" se za slova "rezervním fondům" doplňují slova "územních rozpočtů". 31. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 53, podseskupení položek 536, název položky 5364 zní: "Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích". 32. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 53, podseskupení položek 536 se položka 5365 včetně textu ve sloupci označeném "Název a náplň" zrušuje. 33. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 55, podseskupení položek 551 se za položku 5513 doplňuje položka 5514, jejíž název a náplň zní: "5514 Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze zdrojů podle daně z přidané hodnoty do rozpočtu Evropské unie, jejichž celková výše se stanoví pro Českou republiku v rozpočtu Evropské unie na příslušný rok. Dále zahrnuje dodatečné úhrady, vyplývající z finančního vypořádání konečného nároku rozpočtu Evropské unie dle daně z přidané hodnoty za předcházející rozpočtové roky a vyrovnání za Velkou Britanii. Jde o výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa.". 34. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 55, podseskupení položek 551 se za položku 5514 doplňuje položka 5515, jejíž název a náplň zní: "5515 Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu Tato položka zahrnuje měsíční úhrady odvodů ze zdrojů podle hrubého národního produktu do rozpočtu Evropské unie, jejichž celková výše se stanoví pro Českou republiku v rozpočtu Evropské unie na příslušný rok. Dále zahrnuje dodatečné úhrady, vyplývající z finančního vypořádání konečného nároku rozpočtu Evropské unie založeného na hrubém národním produktu za předcházející rozpočtové roky, a odvody na rezervy, eventuelně z konečného vypořádání s rozpočtem Evropské unie za léta předcházející a případných dalších dodatkových požadavků na vyšší odvody. Jde o výdaj kapitoly Všeobecná pokladní správa.". 35. V příloze v části B v třídě 5, seskupení položek 56, podseskupení položek 562, položce 5621 se ve sloupci označeném "Název a náplň" slovo "organizacím" nahrazuje slovem "společnostem". 36. V příloze v části B v třídě 6, seskupení položek 61 náplň podseskupení položek 612 zní: "Součásti výdajů na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, jak je definuje § 26 vyhlášky č. 505/2002 Sb., se zatřiďují podle jejich charakteru pod jednotlivé položky podseskupení 612 (v současné době pořizovací cena 40 tis. Kč a doba použitelnosti jeden rok), včetně projektové dokumentace zpracované pro účely návrhu na vydání územního rozhodnutí, k žádosti o stavební povolení a skutečného povolení stavby.". 37. V příloze v části B v třídě 6, seskupení položek 61, podseskupení položek 612 se položka 6126 včetně textu ve sloupci označeném "Název a náplň" zrušuje. 38. V příloze v části B v třídě 6, seskupení položek 61 se podseskupení položek 614 a text ve sloupci označeném "Název a náplň" zrušuje. 39. V příloze v části B v třídě 6, seskupení položek 63 se v podseskupení položek 632 a v položkách 6321, 6322, 6323, 6329, 6341, 6342, 6343, 6344 a 6349 slovo "transfery" nahrazuje slovem "dotace". 40. V příloze v části B v třídě 6, seskupení položek 63, podseskupení položek 632 položce 6321 se slovo "organizacím" nahrazuje slovem "společnostem". 41. V příloze v části B v třídě 6, seskupení položek 63, podseskupení položek 632 se za položku 6323 doplňuje položka 6324, jejíž název zní: "6324 Investiční dotace společenstvím vlastníků jednotek". 42. V příloze v části B v třídě 6, seskupení položek 63, podseskupení položek 635 položce 6351 se ve sloupci označeném "Název a náplň" slova "a podobným" zrušují. 43. V příloze v části B v třídě 6, seskupení položek 64, podseskupení položek 642 položce 6421 se ve sloupci označeném "Název a náplň" slovo "organizacím" nahrazuje slovem "společnostem". 44. V příloze v části B v třídě 6, seskupení položek 64, podseskupení položek 642 se za položku 6423 doplňuje položka 6424, jejíž název zní: "6424 Investiční půjčené prostředky společenstvím vlastníků jednotek". 45. V příloze v části C ve skupině 1, oddílu 10, pododdílu 106 paragrafu 1062 se ve sloupci označeném "Název a náplň" slova "Státní plemenářské inspekce" nahrazují slovy "Česká plemenářská inspekce". 46. V příloze v části C ve skupině 2, oddílu 21, pododdílu 211 název paragrafu 2115 zní: "Úspora energie a obnovitelných zdrojů". 47. V příloze v části C ve skupině 2, oddílu 21, pododdílu 212 název paragrafu 2123 zní: "Podpora rozvoje průmyslových zón". 48. V příloze v části C ve skupině 2, oddílu 21, pododdílu 212 název paragrafu 2124 zní: "Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových odvětví". 49. V příloze v části C ve skupině 2, oddílu 21, pododdílu 212 název paragrafu 2129 zní: "Ostatní odvětvová a oborová opatření". 50. V příloze v části C ve skupině 2, oddílu 22 název pododdílu 223 zní: "Vnitrozemská a námořní plavba". 51. V příloze v části C ve skupině 2, oddílu 22, pododdílu 223 se za paragraf 2232 doplňuje paragraf 2233, jehož název a náplň zní: "2233 Záležitosti námořní dopravy Patří sem např. platba příspěvku ke studiu námořního povolání v zahraničí.". 52. V příloze v části C ve skupině 2, oddílu 22, pododdílu 226 paragrafu 2261 se ve sloupci označeném "Název a náplň" slova "a spojů" zrušují. 53. V příloze v části C ve skupině 2, oddílu 25 název pododdílu 251 zní: "Podpora podnikání". 54. V příloze v části C ve skupině 2, oddílu 25, pododdílu 251 název paragrafu 2510 zní: "Podpora podnikání". 55. V příloze v části C ve skupině 3, oddílu 33, pododdílu 336 název a náplň paragrafu 3362 zní: "Činnost ostatních orgánů státní správy v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků Patří sem Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.". 56. V příloze v části C ve skupině 3, oddílu 33, pododdílu 336 se náplň paragrafu 3369 zrušuje. 57. V příloze v části C ve skupině 3, oddílu 34, pododdílu 341 se za paragraf 3411 doplňuje paragraf 3412, jehož název a náplň zní: "3412 Sportovní zařízení v majetku obce Péče o sportoviště, tělocvičny, sportovní haly, plavecké bazény apod. v majetku obcí.". 58. V příloze v části C ve skupině 3, oddílu 34, pododdílu 341 náplň paragrafu 3419 zní: "U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních akcí, závodů apod.". 59. V příloze v části C ve skupině 3, oddílu 35, pododdílu 354 název paragrafu 3543 zní: "Pomoc zdravotně postiženým". 60. V příloze v části C ve skupině 3, oddílu 35, pododdílu 354 název paragrafu 3549 zní: "Ostatní speciální zdravotnická péče". 61. V příloze v části C ve skupině 3, oddílu 36, pododdílu 361 název paragrafu 3619 zní: "Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství". 62. V příloze v části C ve skupině 3, oddílu 37, pododdílu 379 název paragrafu 3793 zní: "Ekologie v dopravě". 63. V příloze v části C ve skupině 3, oddílu 37, pododdílu 379 název paragrafu 3799 zní: "Ostatní ekologické záležitosti". 64. V příloze v části C ve skupině 4, oddílu 41, pododdílu 417 paragrafu 4174 ve sloupci označeném "Název a náplň" se za slova "starým občanům apod." doplňují slova "(§ 8a odst. 1 a odst. 2 zákona č. 482/1991 Sb., § 38, 39, 43 a 48 vyhlášky č. 182/1991 Sb.)". 65. V příloze v části C ve skupině 4, oddílu 41, pododdílu 417 paragrafu 4175 ve sloupci označeném "Název a náplň" se slova "podle § 32 vyhlášky č. 182/1991 Sb., pokud jsou určeny rodinám" zrušují a slovo "apod." se nahrazuje slovy "a podle § 5 a § 8a odst. 1, 2 a 3 zákona č. 482/1991 Sb.". 66. V příloze v části C ve skupině 4, oddílu 41, pododdílu 417 paragrafu 4176 ve sloupci označeném "Název a náplň" se slovo "apod.," nahrazuje slovy "a § 8a odst. 1 a 2 zákona č. 482/1991 Sb.". 67. V příloze v části C ve skupině 4, oddílu 41, pododdílu 418 paragrafu 4181 ve sloupci označeném "Název a náplň" se za slova "č. 100/1988 Sb." doplňují slova "včetně péče o dítě". 68. V příloze v části C ve skupině 4, oddílu 41, pododdílu 418 náplň paragrafu 4182 zní: "Jedná se o dávku vyplácenou podle § 32, 33, 39, 40, 42, 43, 46 a 48 vyhlášky č. 182/1991 Sb.". 69. V příloze v části C ve skupině 4, oddílu 41, pododdílu 419 paragrafu 4199 se ve sloupci označeném "Název a náplň" za slova "živelnými pohromami" doplňují slova "(§ 51 vyhlášky č. 182/1991 Sb.)". 70. V příloze v části C ve skupině 4, oddílu 42, pododdílu 422 název paragrafu 4226 zní: "Ostatní podpora zaměstnanosti". 71. V příloze v části C ve skupině 4, oddílu 43, pododdílu 431 náplň paragrafu 4314 zní: "Zahrnuje i pečovatelskou službu poskytovanou v domech s pečovatelskou službou.". 72. V příloze v části C ve skupině 4, oddílu 43, pododdílu 439 název paragrafu 4391 zní: "Mezinárodní spolupráce v sociálním zabezpečení a podpoře zaměstnanosti". 73. V příloze v části C ve skupině 5, oddílu 51, pododdílu 511 paragrafu 5111 se ve sloupci "Název a náplň" slova "a středních odborných učilišť" zrušují a slova "výdaje na sportovní reprezentaci" nahrazují slovy "výdaje na státní sportovní reprezentaci". 74. V příloze v části C ve skupině 5, oddílu 51, pododdílu 516 náplň paragrafu 5162 zní: "Činnost vojenských správních úřadů (zákon č. 218/1999 Sb.), újezdních úřadů vojenských újezdů (zákon č. 222/1999 Sb.) a ostatních orgánů resortu Ministerstva obrany, u nichž je výkon státní správy upraven zvláštním zákonem.". 75. V příloze v části C ve skupině 5, oddílu 51, pododdílu 516 se náplň paragrafu 5169 zrušuje. 76. V příloze v části C ve skupině 5, oddílu 52, pododdílu 526 paragrafu 5261 se ve sloupci "Název a náplň" za slova "nouzového plánování" doplňují slova "(např. Správa státních hmotných rezerv)". 77. V příloze v části C ve skupině 5, oddílu 52, pododdílu 527 paragrafu 5271 se ve sloupci "Název a náplň" za slova "připravenosti k obraně státu." doplňují slova "Nezahrnuje činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně a integrovaném záchranném systému zařazeného v pododdíle 556.". 78. V příloze v části C ve skupině 5, oddílu 53, pododdílu 531 paragrafu 5311 se ve sloupci "Název a náplň" nahrazuje věta třetí větou "Nepatří sem výdaje resortního školství, výdaje na sportovní reprezentaci, na dávky sociálního zabezpečení příslušníkům Policie České republiky (bývalým vojákům z povolání) nebo jejich rodinám a další výdaje, které bezprostředně nesouvisejí s výdaji na bezpečnost a pořádek.". 79. V příloze v části C ve skupině 5, oddílu 53, pododdílu 531 paragrafu 5319 se ve sloupci "Název a náplň" slova "(činnost odboru tělesné přípravy a sportu Ministerstva vnitra)" zrušují. 80. V příloze v části C ve skupině 5, oddílu 53, pododdílu 539 paragrafu 5399 se ve sloupci "Název a náplň" slova "a požární ochrany" zrušují. 81. V příloze v části C ve skupině 5, oddílu 55 pododdílu 552 se ve sloupci "Název a náplň" slova "a statutárních měst" zrušují. 82. V příloze v části C ve skupině 6, oddílu 61, pododdílu 611 se za paragraf 6115 doplňuje paragraf 6116, jehož název a náplň zní: "6116 Celostátní referendum Zahrnuje výdaje na všechny druhy referend s celostátní působností.". 83. V příloze v části C ve skupině 6, oddílu 61, pododdílu 611 se za paragraf 6116 doplňuje paragraf 6117, jehož název zní: "6117 Volby do Evropského parlamentu". 84. V příloze v části C ve skupině 6, oddílu 61, pododdílu 614 paragrafu 6141 se ve sloupci "Název a náplň" slova "Úřad pro veřejné informační systémy" nahrazují slovy "Ministerstvo informatiky". 85. V příloze v části C ve skupině 6, oddílu 63, pododdílu 633 paragrafu 6330 se ve sloupci "Název a náplň" slova "položky 5344" nahrazují slovy "položky 5342, 5344". Čl.II Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004. Ministr: Mgr. Sobotka v. r.