Obsah dokumentu

Vydáno: 17. 12. 2003

 

Zákon č. 37/2004 Sb.

o pojistné smlouvě


Schválený 17. 12. 2003 Účinný od 1. 1. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pojistná smlouva a pojistné podmínky v občan. právu.; Podnik. Podnikatel. Podnikání. Obchodní jmění. Kapitál. Majetek.; Promlčení v občanském právu.; Volba práva.; Pojišťovny a zajišťovny.;

37/2004 Sb. ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Změna: 377/2005 Sb. Změna: 57/2006 Sb. Změna: 198/2009 Sb. Změna: 278/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna: 99/2013 Sb. Změna: 89/2012 Sb., 91/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena HLAVA I zrušena Díl 1 zrušen § 1 zrušen § 2 zrušen § 3 zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen nadpis vypuštěn § 12 zrušen § 13 zrušen § 13a zrušen nadpis vypuštěn § 14 zrušen § 15 zrušen § 16 zrušen § 17 zrušen § 18 zrušen Díl 2 zrušen § 19 zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 22 zrušen § 23 zrušen § 24 zrušen § 25 zrušen HLAVA II zrušena Díl 1 zrušen § 26 zrušen § 27 zrušen § 28 zrušen nadpis vypuštěn § 29 zrušen § 30 zrušen § 31 zrušen § 32 zrušen § 33 zrušen Díl 2 zrušen § 34 zrušen § 35 zrušen § 36 zrušen HLAVA III zrušena Díl 1 zrušen nadpis vypuštěn § 37 zrušen § 38 zrušen § 39 zrušen § 40 zrušen § 41 zrušen Díl 2 zrušen § 42 zrušen Díl 3 zrušen nadpis vypuštěn § 43 zrušen § 44 zrušen § 45 zrušen § 46 zrušen Díl 4 zrušen § 47 zrušen Díl 5 zrušen § 48 zrušen HLAVA IV zrušena Díl 1 zrušen § 49 zrušen § 50 zrušen § 51 zrušen § 52 zrušen § 53 zrušen Díl 2 zrušen § 54 zrušen § 55 zrušen § 56 zrušen § 57 zrušen § 58 zrušen § 59 zrušen Díl 3 zrušen § 60 zrušen § 61 zrušen Díl 4 zrušen § 62 zrušen HLAVA V zrušena Díl 1 zrušen § 63 zrušen § 64 zrušen Díl 2 zrušen § 65 zrušen § 66 zrušen § 67 zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena § 68 zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu § 69 Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto: 1. Nadpis nad § 6 zní: "Povinné pojištění záruky". 2. V § 6 odst. 1 se za slovo "pojištění" doplňují slova "záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře". 3. V § 6 odst. 2 se slova "použijí se pro povinné smluvní pojištění ustanovení části osmé hlavy patnácté oddílu prvého až čtvrtého občanského zákoníku." nahrazují slovy "řídí se povinné pojištění záruky příslušnými ustanoveními zvláštního zákona.10a)". Poznámka pod čarou č. 10a) zní: "10a) Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).". ČÁST ČTVRTÁ zrušena § 70 zrušen ČÁST PÁTÁ zrušena § 71 zrušen ČÁST ŠESTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ § 72 (1) Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy. (2) Pokud se v právních předpisech v souvislosti se životním pojištěním užívá pojem "odbytné", rozumí se jím "odkupné" podle tohoto zákona. ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST § 73 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 23 odst. 4 až 6, § 30, 42, 63, § 64 až 67 a § 70, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r. Vybraná ustanovení novel Čl. II zákona č. 99/2013 Sb. Přechodná ustanovení 1. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy. 2. Právní vztahy vzniklé z pojistných smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterých dojde v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později k uzavření dohody o prodloužení pojistné doby a u kterých by práva a závazky z těchto smluv bez takové dohody zanikly uplynutím pojistné doby, se řídí tímto zákonem. 3. Změna podmínek pojistné smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, k níž je vyžadován souhlas smluvní strany, který je udělen v den nabytí účinnosti tohoto zákona nebo později, nesmí vést ke změně pojistného nebo pojistného plnění, která by byla v rozporu se zásadou rovného zacházení. Jde-li o změnu, která v důsledku použití zásady rovného zacházení vede ke zvýšení pojistného nebo snížení pojistného plnění, je pojistitel povinen pojistníka před udělením jeho souhlasu písemně informovat o důsledcích takové změny. 1) Například zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. 3) Směrnice 2002/65/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2002 o uvádění spotřebitelských finančních služeb na trh na dálku a kterou se mění směrnice Rady 90/619/EHS a směrnice 97/7/ES a 98/27/ES. 4) § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4a) § 131 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 5) § 32 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb. 6) § 33 zákona č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb. 7) Část A přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb., ve znění zákona č. 39/2004 Sb. 8) § 18 odst. 8 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí). 9) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže). 10) Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 11) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 12) Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 13) Například zákon č. 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 14) § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb. 15) Zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.