Vydáno: 12. 7. 1933

 

Zákon č. 142/1933 Sb.

, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu


Schválený 12. 7. 1933 Účinný od 15. 8. 1933 Novelizovaný

 
 
 

Centrální (federální) ministerstva a ústřední orgány státní správy.;

142/1933 Sb. z. a n. Zákon ze dne 12. července 1933, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvisící Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně: § 1 Úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu, zřízený nařízením Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918, č. 20 Sb. z. a n., se ruší. § 2 (1) Ministerstvo financí dokončí likvidaci prováděnou ministerstvem pro zásobování lidu v oboru hospodářských opatření s výjimkou podpůrných akcí z roku 1932 a 1933, jejichž likvidaci ukončí ministerstvo sociální péče. (2) Ministerstvu vnitra přikazuje se působnost, která ministerstvu pro zásobování lidu přísluší podle vládního nařízení ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby, zákona ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva, zákona ze dne 15. července 1932, č. 123 Sb. z. a n., o spotřební dani z droždí, zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba, jehož účinnost byla obnovena zákonem ze dne 6. prosince 1932, č. 181 Sb. z. a n., a podle zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními, jehož účinnost byla obnovena zákonem ze dne 1. července 1932, č. 115 Sb. z. a n. - dále působnost v oboru opatření obyvatelstva předměty potřeby vůbec, a to i v mimořádných poměrech, a ve věcech přiměřenosti cen při stíhání lichvy a jiných nedovolených způsobů obchodování, jakož i zákroků jimi podmíněných. V oboru působnosti podle zákona č. 168/1930 Sb. z. a n. vydá ministerstvo vnitra svá rozhodnutí též po dohodě s ministerstvem sociální péče. (3) Ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy přikazuje se působnost ministerstva pro zásobování lidu ve věcech potravinových náhražek podle vládního nařízení ze dne 7. května 1920, č. 377 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 9. prosince 1920, č. 640 Sb. z. a n. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy v oboru této působnosti vydá svá rozhodnutí po dohodě s ministerstvy průmyslu, obchodu a živností, sociální péče, vnitra a zemědělství. (4) Ministerstvu sociální péče přikazuje se ostatní působnost příslušející ministerstvu pro zásobování lidu podle platných zvláštních předpisů ve věcech spotřebitelských, zejména i podle zákona ze dne 7. června 1932, č. 86 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem, zákona ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy, vládního nařízení ze dne 10. června 1933, č. 96 Sb. z. a n., o úpravě celního sazebníku, a vládního nařízení ze dne 23. června 1933, č. 104 Sb. z. a n., o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí, - dále působnost v oboru ochrany spotřebitelů vůbec. (5) Ustanovení předchozích odstavců nedotýkají se působnosti jiných ministerstev, pokud jim ve věcech, u nichž se v těchto odstavcích upravuje působnost, podle platných předpisů přísluší. (6) Vyskytl-li by se vzhledem k ustanovením předchozích odstavců mezi ministerstvy spor o příslušnost, vymezí podrobněji příslušnost vláda nařízením. (7) Vládní nařízení, uvedená v odstavcích 2 až 4, zachovávají i nadále povahu vládních nařízení. § 3 (1) Předsednictvu ministerské rady přikazuje se sledování národohospodářských otázek k přípravě vládních rozhodnutí. (2) Ustanovením předchozího odstavce se na působnosti ministerstev ničeho nemění. § 4 Vláda určí, jak budou rozvrženy dosud nepoužité úvěrové položky kapitoly 18 "Agenda ministerstva pro zásobování lidu" státního rozpočtu k finančnímu zákonu pro rok 1933. § 5 (1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1933. Lze však před tímto dnem provésti opatření, kterých zákon ku včasnému provedení vyžaduje již v době předchozí. (2) Zákon provede předseda vlády, též jako ministr pověřený řízením ministerstva pro zásobování lidu, v dohodě s ministry financí, sociální péče, vnitra, veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, průmyslu, obchodu a živností a zemědělství. T. G. Masaryk v. r. Malypetr v. r.