Vydáno: 29. 1. 2004

 

Zákon č. 94/2004 Sb.

změna zákonů o obalech, o potravinách a tabák. výrobcích, a o SZPI


Schválený 29. 1. 2004 Účinný od 3. 3. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Obaly.; Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;

94/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o obalech Čl.I Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 2 písmeno a) zní: "a) obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň 1. v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele (dále jen "spotřebitelský obal"),2. v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (dále jen "skupinový obal"), nebo3. usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (dále jen "přepravní obal");". 2. V § 2 se na konci písmene d) doplňují slova " , s výjimkou propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo do režimu dočasného použití7) v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo balené výrobky z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí". 3. V § 2 písmeno f) zní: "f) dovozem obalu nebo baleného výrobku propuštění do režimu volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku, do režimu dočasného použití nebo do režimu přepracování pod celním dohledem;7)". 4. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j), k) a l), která znějí: "j) jiným konečným uživatelem podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu, k) průmyslovým obalem obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele, l) obalový prostředek je výrobek, z něhož je obal spotřebitelský, obal skupinový nebo obal přepravní přímo výroben nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více částí.". 5. V § 4 odst. 1 se v úvodní části textu slovo "nebo" nahrazuje čárkou a za slova "balený výrobek" se vkládají slova "nebo obalový prostředek". 6. V § 4 odst. 1 písm. a), b) a c) se slovo "obal" nahrazuje slovy "obal nebo obalový prostředek", slovo "obalu" se nahrazuje slovy "obalu nebo obalového prostředku" a slovo "obalů" se nahrazuje slovy "obalů nebo obalových prostředků". 7. V § 4 odstavec 3 zní: "(3) Osoba, která uvádí na trh obal nebo obalový prostředek, je povinna oznámit překročení hodnot uvedených v odstavci 1 písm. b). Způsob hodnocení koncentrace látek uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) v obalu a rozsah oznamovací povinnosti při překročení hodnoty podle odstavce 1 písm. b) stanoví prováděcí právní předpis.". 8. § 5 zní: "§ 5 (1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4, s tím, že informace podle odstavce 2 písm. b) pro účely kontroly nahrazuje dokumentaci k prokázání splnění povinností stanovených v § 4, b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4. (2) Osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, je povinna a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 4, b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obalový prostředek splňuje požadavky stanovené v § 4.". 9. § 11 se včetně nadpisu zrušuje. 10. V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné nebezpečnými věcmi,13) nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky,1) se povinnost podle odstavce 1 vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 3 k tomuto zákonu.". 11. V § 14 odst. 2 se slovo "čtyřech" nahrazuje slovem "dvou". 12. V § 14 odst. 3 písm. a) se slova "trvalý pobyt" nahrazují slovy "adresa bydliště", za slova "identifikační číslo" se vkládají slova " , bylo-li přiděleno," a slova "úředně ověřená kopie živnostenského listu" se nahrazují slovy "úředně ověřená kopie podnikatelského oprávnění, například živnostenský list". 13. V § 14 odst. 3 písm. b) se za slova "identifikační číslo" vkládají slova " , bylo-li přiděleno," a na konci písmene b) se doplňují slova "a je-li v tomto rejstříku zapsána". 14. V § 14 odst. 3 písm. e) se slova "zpětně odebraných" zrušují. 15. V § 14 se na konci odstavce 3 doplňuje písmeno g), které zní: "g) z jakého materiálu je vyroben obal, který uvádí na trh, a zda je určen k prodeji spotřebiteli.". 16. V § 14 odst. 10 písm. a) se za slovo "plnění" vkládají slova "na všechny obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu". 17. V § 14 odst. 10 písm. b) se slovo "výhradně" zrušuje. 18. V § 15 odst. 3 se za slova "z této evidence" vkládají slova " , jakož i zjednodušené vedení evidence a ohlašování údajů z této evidence pro osoby podle § 30 odst. 3". 19. V § 17 odst. 6 písm. a) se za slova "identifikační číslo" vkládají slova " , bylo-li přiděleno,". 20. V § 18 odstavec 1 zní: "(1) Akcionáři autorizované společnosti mohou být pouze osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu.". 21. V § 30 odst. 1 a odst. 2 se číslo "5 000" nahrazuje číslem "2 000". 22. V § 30 odst. 2 se číslo "2 000" nahrazuje číslem "800" a číslo "500" se nahrazuje číslem "200". 23. V § 30 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Povinnosti podle odstavce 1 a povinnost placení evidenčního poplatku podle odstavce 2 se nevztahují na osoby, které uvedou na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok.". Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 24. V § 32 písmeno m) zní: "m) stanoví po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu a s Ministerstvem zemědělství v pochybnostech, zda určitý typ výrobku je nebo není obalem,". 25. V § 32 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní: "s) podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly.". 26. V § 33 a v § 34 se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a). 27. V § 41 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní orgány propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu a vyzvou příslušný kontrolní orgán ke kontrole.". 28. V § 41 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 29. V § 42 odst. 1 se na konci úvodní části textu doplňují slova "v rozsahu stanovených pravomocí". 30. V § 42 odst. 1 písm. c) se slova "včetně prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh podle § 5," zrušují. 31. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova "týkajících se prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu" zrušují. 32. § 47 se zrušuje. 33. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní: "§ 51a (1) Rozhodnutí vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 47 pozbývají platnosti ke dni účinnosti tohoto zákona. (2) Řízení zahájená podle § 47, která nebyla skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ke dni účinnosti tohoto zákona zastavují.". 34. Příloha č. 1 k tomuto zákonu se zrušuje. ČÁST DRUHÁ Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl.II Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámek pod čarou č. 18), 19) a 20) zní: "(2) Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele18) ohlásit zásoby19) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v příslušném právním předpise Evropského společenství20) (dále jen "zásoby") a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti. 18) § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 19) § 9 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. 20) Nařízení komise č. 1972/2003 o přechodném období přijatém s ohledem na obchod se zemědělskými produkty, související s přistoupením České republiky, Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 2. Za § 3a se vkládá nový § 3b, který včetně poznámky pod čarou č. 21) zní: "§ 3b (1) Podnikatel uvedený v § 1 odst. 2 je povinen ohlásit v místě příslušnému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce zásoby zjištěné podle zvláštních právních předpisů21) k 1. květnu 2004. (2) Ohlašovací povinnost podle odstavce 1 musí splnit podnikatel nejpozději do 10. května 2004. (3) Rozsah zásob, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle odstavců 1 a 2 a vzor formuláře stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") vyhláškou. 21) § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.". 3. V § 16 odst. 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní: "c) Státní zemědělská a potravinářská inspekce13a) vykonává státní dozor 1. při výrobě a uvádění potravin do oběhu, pokud tento dozor není prováděn podle písmene b),2. při výrobě a uvádění do oběhu tabákových výrobků a3. nad ohlášením zásob. 13a) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". 4. V § 17 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: "(6) Podnikateli, který nesplní povinnost uvedenou v § 1 odst. 2 a § 3b, uloží Státní zemědělská a potravinářská inspekce pokutu až do výše 1 000 000 Kč.". Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 7 až 9. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl.III Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto: V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní: "(2) Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje, zda zásoby jí ohlášené podnikatelem podle zvláštního právního předpisu10a) odpovídají skutečnosti. 10a) § 3b zákona č. 110/1997 Sb.". Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.