Vydáno: 20. 2. 2004

 

Zákon č. 120/2004 Sb.

změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


Schválený 20. 2. 2004 Účinný od 19. 3. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.; Organizační složky státu a územních samosprávných celků.; Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.; Účastníci řízení.;

120/2004 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2004, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Čl.I Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se mění takto: 1. V § 6 odst. 2 se slova "O dohodě" nahrazují slovy "V případě postupu". 2. V části první se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu zní: "HLAVA VII ZASTUPOVÁNÍ OBCÍ § 13a (1) Úřad v případech a za podmínek stanovených tímto zákonem může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí v řízení před soudem. (2) Právní pomoc podle odstavce 1 může Úřad poskytovat pouze v řízení, ve kterém je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti nebo jejímu příslušenství, které obec nabyla od státu, nebo nárok na vyklizení této nemovitosti. (3) Právní pomoc podle odstavce 1 Úřad poskytuje obci bezplatně. § 13b Dohoda o právní pomoci podle § 13a musí být uzavřena písemně a musí v ní být označen majetek obce, k němuž je v řízení před soudem uplatněn nárok. § 13c Právní pomoc podle § 13a nelze poskytnout, a) jestliže žalobcem je stát, státní organizace nebo Pozemkový fond, b) jedná-li Úřad v řízení podle § 3, 4, 6, 7, 9, 11 nebo § 13d, c) vystupuje-li Úřad v řízení za stát jako příslušná organizační složka (§ 18, 19). § 13d (1) Úřad může vystupovat v řízení o určení vlastnického práva k majetku obce (§ 13a odst. 2) za stát jako vedlejšího účastníka8) vedle obce, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. § 9 odst. 2 platí pro tento případ obdobně. (2) Postup podle odstavce 1 nelze použít, a) je-li účastníkem řízení stát, státní organizace nebo Pozemkový fond, nebo b) jedná-li Úřad v řízení podle § 3, 4, 6, 7, 9 nebo § 11.". 3. V § 14 odst. 1 větě první, § 15 odst. 1 větě první a v § 16 odst. 2 se slova "a 13" nahrazují slovy "13, 13a, 13b a 13d". 4. V § 14 odst. 3 a v § 19 odst. 4 se slovo "ředitel" nahrazuje slovy "generální ředitel". 5. V § 16 odst. 4 se za slova "praxe a" vkládá slovo "generálnímu". 6. V § 17 odst. 1 písm. a) se za slovo "zprostit" vkládá slovo "generální" a za slova "Úřadu a" se vkládá slovo "generálního". 7. V § 20 odstavec 2 zní: "(2) Pokud tento zákon nestanoví jinak, rozumí se věcí týkající se majetku, vlastnického práva státu, závazku státu, závazku státní organizace nebo majetku obce i případy, kdy někdo tvrdí anebo popírá, že se jedná o majetek, vlastnické právo státu, závazek státu, závazek státní organizace nebo majetek obce.". 8. V § 22 odst. 2 se slova "anebo se řízení přímo účastní (§ 11)" nahrazují slovy "nebo se řízení přímo účastní anebo zastupuje obec podle § 13a a 13b". 9. V § 24 odstavec 1 zní: "(1) Výkon činnosti Úřadu spočívající v jednání podle § 3, 4, 6, 7, 13a, 13b nebo § 13d zabezpečuje vždy to územní pracoviště (§ 14), v jehož územním obvodu je sídlo příslušné organizační složky nebo obec.". 10. V § 24 odst. 5 se slova "Ministerstvo financí" nahrazují slovy "Generální ředitel". 11. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní: "§ 25a (1) Obec je povinna včas a v úplnosti poskytnout Úřadu informace, údaje, podklady a součinnost, nezbytné pro řízení, v němž Úřad zastupuje obec podle ustanovení § 13a a 13b. (2) Úřad včas a v úplnosti informuje obec o průběhu řízení ve věci, ve kterém Úřad zajišťuje zastupování obce podle ustanovení § 13a a 13b.". 12. Na konci textu § 27 se doplňují slova " , a to i dálkovým přístupem k údajům katastru nemovitostí". ČÁST DRUHÁ Změna občanského soudního řádu Čl.II Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 476/2002 Sb. a zákona č. 88/2003 Sb., se mění takto: 1. § 21a zní: "§ 21a (1) Za stát před soudem vystupuje a) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případech stanovených podle zvláštního právního předpisu,55a) b) organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu v ostatních případech. (2) Vystupuje-li před soudem za stát Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jedná před soudem jménem státu zaměstnanec zařazený v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pověřený jeho generálním ředitelem. (3) Vystupuje-li před soudem za stát organizační složka státu příslušná podle zvláštního právního předpisu, jedná před soudem jménem státu vedoucí organizační složky státu nebo jím pověřený zaměstnanec působící u této nebo jiné organizační složky státu. (4) Ustanovení § 21 odst. 4 a 5 platí obdobně.". 2. § 21c se zrušuje. 3. V § 24 odst. 1 se za slova "podle § 26" vkládají slova "nebo podle § 26a". 4. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní: "§ 26a (1) V případech a za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise55a) může být obec v řízení zastoupena státem, za nějž před soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. (2) Při zastupování podle odstavce 1 lze státu udělit pouze procesní plnou moc. (3) Převezme-li stát zastoupení podle odstavce 1, jedná jménem státu za zastoupenou obec zaměstnanec zařazený v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, pověřený jeho generálním ředitelem.". 5. V § 48a odst. 2 se slova "odst. 2" nahrazují slovy "odst. 3". 6. § 48e se označuje jako § 48f a slova "(§ 21c)" se nahrazují slovy "[§ 21a odst. 1 písm. a)]". 7. § 241 zní: "§ 241 (1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.57) (2) Odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. (3) Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. (4) Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.". Čl.III Přechodné ustanovení Občanský soudní řád, ve znění tohoto zákona, platí i pro řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány. ČÁST TŘETÍ Změna zákona o Ústavním soudu Čl.IV V § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 202/2002 Sb., se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " ; to platí i v případě, kdy za podmínek uvedených ve zvláštním právním předpise2a) je obec v řízení zastoupena státem, za nějž před Ústavním soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových". ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. v z. Gross v. r.