Vydáno: 18. 3. 2004

 

Zákon č. 165/2004 Sb.

změna zákona o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých z.


Schválený 18. 3. 2004 Účinný od 16. 4. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Matrika. Matriční úřad. Rodný,oddací a úmrtní list. Prohlášení partnerství; Jméno. Rodinný stav.;

165/2004 Sb. ZÁKON ze dne 18. března 2004, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 312/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 578/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 2 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova " , nedojde-li ke změnám v územním členění státu k jinému datu". 2. V § 4 odstavec 1 zní: "(1) Úřad s rozšířenou působností provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin, a to u všech matričních úřadů ve svém územním obvodu nejméně jednou ročně.". 3. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní: "(1) Matrikářem může být občan, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti zkouškou u úřadu s rozšířenou působností nebo krajského úřadu, popřípadě zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona.1a) 1a) § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.". 4. V § 33 odst. 2 se za slova "ověří z" vkládají slova "informačního systému" a za slova "evidence obyvatel," se vkládají slova "nebo informačního systému občanských průkazů,". 5. V § 43 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova " ; nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin". 6. V § 43 se odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušuje. 7. V § 45 se věta poslední zrušuje. 8. V § 57 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní: "(2) Listiny uvedené v odstavci 1 musí být opatřeny potřebnými ověřeními.19a) Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. 19a) § 52 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním.". 9. § 69 zní: "§ 69 (1) Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice. (2) Při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká, uvést v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru, jde-li o a) cizinku, b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, c) občanku, jejíž manžel je cizinec, d) občanku, která je jiné než české národnosti. (3) Při zápisu narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru, je-li dítěa) cizincem,b) občanem, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,c) občanem, jehož jeden z rodičů je cizincem,d) občanem, který je jiné než české národnosti.Není-li jeden rodič znám, nebo je-li rodič pravomocným rozhodnutím soudu zbaven rodičovské zodpovědnosti, nebo je mu výkon rodičovské zodpovědnosti pozastaven, anebo je-li pravomocným rozhodnutím soudu rodič zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, zapíše se mužský tvar příjmení dítěte ženského pohlaví podle prohlášení druhého z rodičů. (4) Při zápisu úmrtí cizinky se uvede v matriční knize příjmení ženy, jíž se zápis týká, v mužském tvaru, je-li jeho užívání prokázáno matričním dokladem, popřípadě jinou veřejnou listinou.". 10. V § 70 se na konci odstavce 2 doplňuje věta, která zní: "Prohlásil-li občan při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.". 11. V § 72 odst. 6 se za slovo "povolen" vkládá slovo "trvalý". 12. Na konci textu § 84 se doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 22). Poznámka pod čarou č. 22) zní: "22) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.". 13. V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí: "(2) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, datum a místo všech jejich změn, b) příjmení, rodné příjmení, datum a místo všech jejich změn, c) rodné číslo, datum a důvod jeho změny, d) datum a místo narození, e) adresa místa pobytu, f) státní občanství, g) osobní stav, datum a místo jeho změny, h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, i) datum a místo úmrtí, případně prohlášení fyzické osoby za mrtvou, j) datum a místo osvojení. (3) Pro výkon státní správy na úseku matrik využívá ministerstvo a matriční úřady z informačního systému evidence občanských průkazů tyto údaje: a) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, b) číslo, popřípadě série občanského průkazu, c) datum a místo vydání občanského průkazu, d) platnost občanského průkazu, e) číslo, popřípadě série ztracených a odcizených občanských průkazů.". 14. V § 87 se odstavec 1 zrušuje. Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2. 15. V § 87 odst. 1 se za číslo "56," vkládají slova "§ 57 odst. 2, §". 16. V § 89 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006". 17. § 93 se zrušuje. 18. V § 96 písm. b) se za slovo "vedení" vkládají slova "předem svázaných". 19. V § 100 se číslo "2004" nahrazuje číslem "2006". Čl.II Přechodné ustanovení Matriční události, matriční skutečnosti, změny a opravy se ode dne vyhlášení tohoto zákona do 31.12.2005 mohou vést souběžně pomocí výpočetní techniky. Sbírku listin podle § 8 odst. 1 tvoří v takovém případě též výtisk počítačového záznamu. Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.