Vydáno: 8. 4. 2004

 

Zákon č. 216/2004 Sb.

změna obecního zřízení, krajského zřízení a z. o hl. m. Praze


Schválený 8. 4. 2004 Účinný od 28. 4. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Symboly krajů.; Města. Obce. Názvy měst a obcí.;

216/2004 Sb. ZÁKON ze dne 8. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o krajích (krajské zřízení) Čl.I Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 2. V § 5 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 3. V § 5 odst. 3 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 4. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Kraje a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku kraje. Jiné subjekty mohou užívat znak kraje jen s jeho souhlasem. K užívání vlajky kraje není nutný jeho souhlas.". ČÁST DRUHÁ Změna zákona o obcích (obecní zřízení) Čl.II Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto: 1. V nadpisu dílu 4 hlavě I se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajka". 2. V § 34a odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 3. V § 34a odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 4. V § 34a odst. 3 větě první se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 5. V § 34a odst. 3 větě třetí se slovo "praporu" nahrazuje slovem "vlajky". 6. V § 34a odst. 4 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 7. V § 142 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 8. V § 142 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o hlavním městě Praze Čl.III Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., se mění takto: 1. V nadpisu nad § 15 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajka". 2. V § 15 odst. 1 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 3. V § 15 odst. 2 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 4. V § 15 odst. 3 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". 5. V § 15 odst. 4 se slovo "prapor" nahrazuje slovem "vlajku". ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.