Vydáno: 8. 4. 2004

 

Zákon č. 217/2004 Sb.

změna zákona o ochraně spotřebitele a zákona o regulaci reklamy


Schválený 8. 4. 2004 Účinný od 28. 4. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pokuty. Blokové pokuty.; Poškozování spotřebitele. Ochrana spotřebitele.; Reklama. Marketing. Propagace.;

217/2004 Sb. ZÁKON ze dne 8. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Čl.I Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb. a zákona č. 119/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 24 odstavec 8 zní: "(8) Výnos pokut uložených podle odstavců 1 až 4 je příjmem státního rozpočtu České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak (§ 24 odst. 9).". 2. V § 24 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: "(9) Výnos pokut uložených podle odstavce 1 obecními živnostenskými úřady11a) je příjmem rozpočtu příslušné obce.". Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 10 až 13. 3. V § 24 odstavec 13 zní: "(13) Pokutu, která je příjmem státního rozpočtu, vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán. Pokutu, která je příjmem rozpočtu obce, vybírá a vymáhá obecní živnostenský úřad, který pokutu uložil. Při vybírání a vymáhání pokuty se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.". Dosavadní poznámky pod čarou č. 22a) a 22b) se zrušují. ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl.II Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 132/2003 Sb., se mění takto: V § 8 odstavec 6 zní: "(6) Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písm. a), b) a c) je příjmem státního rozpočtu. Pokuta uložená orgánem dozoru podle § 7 písm. d) je příjmem rozpočtu kraje. Pokutu, která je příjmem státního rozpočtu, vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán. Pokutu, která je příjmem rozpočtu kraje, vybírá a vymáhá krajský živnostenský úřad, který pokutu uložil. Při vybírání a vymáhání pokuty se postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.". Dosavadní poznámky pod čarou č. 34) a 35) se zrušují. ČÁST TŘETÍ PŘECHODNÉ USTANOVENÍ Čl.III Řízení o uložení pokut zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.