Vydáno: 29. 4. 2004

 

Zákon č. 315/2004 Sb.

změna zákona o státní sociální podpoře a některých dalších zákonů


Schválený 29. 4. 2004 Účinný od 27. 5. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Příspěvky (dávky) pěstounské péče.; Ochrana dětí.; Obce jako subjekty práv a povinností.; PĚSTOUNSKÁ PÉČE.; Sociálně právní ochrana dětí.; Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.;

315/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní sociální podpoře Čl.I V § 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 91/1998 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Dávky uvedené v § 37 až 42 náleží rovněž osobě, která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte; jde-li o totéž dítě, náleží dávka pouze jednou.". ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí Čl.III Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 52/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 10 odst. 4 se doplňuje věta "Zřizovatel zařízení uvedeného v § 39 písm. c) má při přijetí dítěte do zařízení povinnost tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má dítě trvalý pobyt, a není-li tento pobyt znám, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází zařízení, do kterého bylo dítě přijato.". 2. V § 19 odst. 1 písm. a) a b) se za slova "v ústavu" vkládají slova "nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc". 3. V § 19 odst. 4 se slova "obecní úřad obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "úřad státní sociální podpory příslušný k poskytování příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle zvláštního právního předpisu20a)". Poznámka pod čarou č. 20a) zní: "20a) § 37 a 38 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.". 4. V § 42 se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Zřizovatel zařízení je povinen vést evidenci dětí, které byly přijaty do zařízení, v rozsahu a) datum a čas přijetí dítěte do zařízení, b) jméno a příjmení dítěte, pokud je známo, c) datum narození dítěte, pokud je známo; není-li známo datum narození dítěte, uvede se přibližný věk dítěte, d) adresa místa trvalého pobytu; není-li známa adresa místa trvalého pobytu, uvede se jiný možný údaj o místě pobytu dítěte před přijetím do zařízení, e) důvod přijetí dítěte, f) záznam o splnění povinnosti stanovené v § 10 odst. 4 větě druhé, g) datum a čas propuštění dítěte ze zařízení.". Čl.IV Přechodné ustanovení Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, který má ke dni účinnosti tohoto zákona v zařízení umístěno dítě, je povinen bez zbytečného odkladu splnit oznamovací povinnost podle čl. III bodu 1 a do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nabyl účinnosti tento zákon, zavést evidenci dětí podle čl. III bodu 4. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.