Vydáno: 10. 6. 2004

 

Zákon č. 421/2004 Sb.

změna zákonů souvisejících se z. o přezkoumávání hospodaření obcí


Schválený 10. 6. 2004 Účinný od 1. 8. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

FINANČNÍ KONTROLA.; Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; Revize hospodaření. Hospodářská kontrola.;

421/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. června 2004 o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl.I V § 4 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb. a zákona č. 63/2000 Sb., se za slova "finanční kontrolu," vkládají slova "přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků,". ČÁST DRUHÁ Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl.II Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 17 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 11) a 11b) zní: "(4) Územní samosprávný celek a svazek obcí jsou povinny dát si přezkoumat své hospodaření za uplynulý kalendářní rok.11) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.11b) 11) § 42 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. § 20 zákona č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.§ 38 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 11b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.". 2. V § 22 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Za porušení rozpočtové kázně se považuje též nesplnění povinností nebo podmínek stanovených tímto zákonem pro hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí, včetně povinnosti dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok a povinností stanovených pro přípravu a projednávání závěrečného účtu, anebo povinností uložených podle tohoto zákona orgány, k tomu oprávněnými." a věta třetí se nahrazuje větou "O jejím uložení rozhoduje u krajů a u hlavního města Prahy Ministerstvo financí a u obcí a svazků obcí příslušný krajský úřad.". ČÁST TŘETÍ Změna zákona o obcích Čl.III Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 313/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 42 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 15b) znějí: "(1) Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor"). Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené působnosti. (2) Nepožádá-li obec o přezkoumání svého hospodaření příslušný krajský úřad, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá hospodaření obce příslušný krajský úřad. (3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.15b) 15b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.". 2. V § 42 se odstavce 4 a 5 zrušují. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 4. 3. § 45 se zrušuje. 4. V § 53 odstavec 1 zní: "(1) Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi.". 5. V § 53 odst. 3 se slova "§ 43 a 45" nahrazují slovy "§ 42 odst. 2 a § 43". 6. V § 123 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,15b) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.15b)". ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o krajích Čl.IV Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 404/2002 Sb. a zákona č. 229/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 20 odstavec 1 zní: "(1) Hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok přezkoumá Ministerstvo financí.". 2. V § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9c) zní: "(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.9c) 9c) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.". 3. V § 20 se odstavec 4 zrušuje. 4. V § 80a se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,9c) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.9c)". ČÁST PÁTÁ Změna zákona o hlavním městě Praze Čl.V Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 26 odstavec 1 zní: "(1) Svazek požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále jen "auditor").". 2. V § 26 odst. 2 se za slovo "svazku" vkládá slovo "auditorem". 3. V § 26 odst. 3 se slova "§ 39 a 41" nahrazují slovy "§ 38 odst. 2, § 39 a 41". 4. V § 38 odstavec 1 zní: "(1) Hlavní město Praha požádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok Ministerstvo financí anebo zadá přezkoumání auditorovi. Městská část hlavního města Prahy požádá o přezkoumání hospodaření Magistrát hlavního města Prahy anebo zadá přezkoumání hospodaření auditorovi. Magistrát hlavního města Prahy přezkoumává hospodaření městské části v přenesené působnosti.". 5. V § 38 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 11a) znějí: "(2) Nepožádá-li hlavní město Praha o přezkoumání svého hospodaření Ministerstvo financí, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá je Ministerstvo financí. Nepožádá-li městská část hlavního města Prahy o přezkoumání svého hospodaření Magistrát hlavního města Prahy, ani nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá je Magistrát hlavního města Prahy. (3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis.11a) 11a) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.". Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 4 až 9. 6. V § 38 odst. 4 se slova "a přezkoumávání" zrušují. 7. V § 38 odst. 5 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "podle odstavce 4" a slova "a přezkoumání" se zrušují. 8. V § 38 odstavec 6 zní: "(6) Městská část je povinna na základě výsledků kontrol podle odstavce 4 přijmout a realizovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a o plnění těchto opatření a opatření přijatých na základě přezkoumání hospodaření informovat hlavní město Prahu.". 9. V § 38 odst. 7 se slova "přijatých podle odstavce 4" nahrazují slovy "uvedených v odstavci 6". 10. § 42 se zrušuje. 11. V § 106 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jde-li o dozor nad dodržováním povinností stanovených pro přezkoumání hospodaření tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem,11a) vykonává dozor Ministerstvo financí podle zvláštního právního předpisu.11a)". ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o finanční kontrole Čl.VI V § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), se za slovy "příjemců této podpory" čárka nahrazuje tečkou a zbývající část věty se zrušuje. ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST Čl.VII Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.