Vydáno: 24. 6. 2004

 

Zákon č. 439/2004 Sb.

změna zákona o ochraně osobních údajů


Schválený 24. 6. 2004 Účinný od 26. 7. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Právo na ochranu osobních údajů.; Ochrana osobnosti.; KONTROLNÍ SYSTÉM.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.;

439/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 110/2019 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen Čl.II zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o bankách Čl.III Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb. a zákona č. 126/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 37 se odstavce 3, 4 a 5, včetně poznámek pod čarou 7c), 7d), 7e) zrušují a odstavec 2 zní: "(2) Banky a pobočky zahraničních bank jsou povinny pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách, vyjma citlivých údajů o fyzických osobách, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro banku. Údaje musí být přiměřené právním a věcným rizikům bankovního obchodu se subjektem údajů a relevantní pro posouzení těchto rizik. Na takto získané a zpracovávané údaje se vztahují ustanovení o bankovním tajemství (§ 38).". Poznámka pod čarou 7b) se zrušuje. 2. V § 38 se na konci odstavce 10 doplňuje věta, která včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní: "Ustanovení zvláštního zákona10b) tím nejsou dotčena.". Poznámka pod čarou č. 10b) zní: "10b) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". 3. V § 38a odst. 1 se slova "Banky a pobočky zahraničních bank se mohou vzájemně informovat" nahrazují slovy "V rámci plnění povinnosti postupovat při výkonu své činnosti obezřetně se banky a pobočky zahraničních bank mohou vzájemně informovat". 4. V § 38b odst. 1 se slovo "právnická" zrušuje a za slovo "sídla" se vkládají slova "nebo místa podnikání". ČÁST TŘETÍ ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA Čl.IV Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících. ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 49 a 50, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Špidla v. r.