Vydáno: 12. 8. 2004

 

Vyhláška č. 475/2004 Sb.

změna vyhlášky k provedení plemenářského zákona


Schválený 12. 8. 2004 Účinný od 1. 9. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Plemenářství.; Prvotní evidence.; Veterinární péče o hospodářská zvířata.;

475/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2004, kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 5 odst. 1, § 7 a 8 zákona: Čl.I Vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: "b) písemné prohlášení o nediskriminačním přístupu ke svým členům,". Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena c) až f). 2. V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí: "(3) Provádí-li se testování a posuzování koní v klasických disciplínách jezdeckého sportu, formou dostihů, formou chovatelských přehlídek nebo chovatelských výstav (dále jen "soutěž"), nesmí podle pravidel jezdeckého sportu, podle dostihového řádu nebo podle jiných soutěžních pravidel docházet k diskriminaci6a) koní registrovaných v jiných členských státech Evropské unie nebo pocházejících z jiných členských států Evropské unie, a to zejména jde-li o kritéria pro přihlašování do soutěží, testování a posuzování koní v průběhu soutěží, peněžní výhry nebo jiné zisky, které mohou ze soutěží plynout. Toto ustanovení neplatí pro soutěže pořádané na testování vlastností koní zapsaných v určité plemenné knize, pro regionální šlechtitelské soutěže nebo pro soutěže tradičního nebo historického charakteru. (4) Podíl z peněžní výhry nebo jiného zisku, které plynou ze soutěží, určený pro zachování, rozvoj nebo zkvalitnění chovu koní, nesmí překročit výši 20 %. 6a) Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.". Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 5 až 9. 3. V § 13 odst. 6 věta první zní: "Uznaná chovatelská sdružení a oprávněné osoby vedou záznamy o výsledcích testování a posuzování klisen a hřebců, které včetně seznamu6b) soutěží uvedených v odstavci 3 větě poslední zasílají nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku osobě pověřené vedením ústřední evidence.". Poznámka pod čarou č. 6b zní: "6b) Rozhodnutí Komise 92/216/EHS ze dne 26. března 1992 o sběru dat týkajících se soutěží koňovitých podle čl. 4 odst. 2 směrnice Rady 90/428/EHS.". 4. V § 13 odst. 8 se na konci věty druhé doplňují slova "podle odstavce 2 písm. c)". 5. V § 30 odst. 3 se písmeno c) zrušuje. 6. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu A. Testování a posuzování užitkových vlastností I. Mléčná užitkovost se v písmenu a) variantě A4 v bodu 1 slova "v rozmezí 24 až 36 dní" nahrazují slovy "v rozmezí 22 až 37 dní". 7. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu A. Testování a posuzování užitkových vlastností IV. Růstová schopnost v odstavci Hlavní zásady zkoušky vlastní užitkovosti v písmenu e) se slova " ; v případě volného ustájení je zajištěna fixace při krmení krmnou směsí, nebo dávkování jadrného krmiva pomocí krmných boxů s využitím mikročipů v obojcích" zrušují. 8. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu A. Testování a posuzování užitkových vlastností V. Masná užitkovost plemen kombinovaného typu se v odstavci Hlavní zásady testování masné užitkovosti písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena b) až e). 9. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav v odstavci Hodnocení se v písmenu b) slova "v období 30 - 300 dnů" nahrazují slovy "pro potřeby kontroly dědičnosti v období 30 - 210 dnů". 10. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se v odstavci Lineární popis v písmenu b) slova " ; minimální rozsah znaků podle hodnocených plemen je uveden v tabulce č. 1" zrušují. 11. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se tabulka č. 1 zrušuje. 12. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se věta "Pro účely kontroly dědičnosti se u krav zjišťují tělesné rozměry podle tabulky č. 4." nahrazuje větou "Pro účely kontroly dědičnosti se u krav zjišťuje výška v kříži.". 13. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku I. Lineární popis a hodnocení zevnějšku krav se tabulka č. 4 zrušuje. 14. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku II. Lineární popis a hodnocení zevnějšku plemenných býků se v odstavci Hodnocení zrušuje písmeno b). Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 15. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku II. Lineární popis a hodnocení zevnějšku plemenných býků se v odstavci Lineární popis věta "Provádí se u znaků uvedených v tabulce č. 1 a upravovaných v souladu se změnami doplněnými a vyhlášenými uznaným chovatelským sdružením, alespoň v období mezi 3 a 4 rokem věku býka." zrušuje. 16. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku II. Lineární popis a hodnocení zevnějšku plemenných býků se v odstavci Pro účely lineárního popisu a hodnocení zevnějšku písmeno b), které zní: "při provádění lineárního popisu zevnějšku mezi 3 a 4 rokem věku býka", zrušuje. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b). 17. V příloze č. 2 Část I. Chov skotu Plemena mléčného a kombinovaného typu B. Popis a hodnocení zevnějšku tabulka č. 2 zní:
"Tabulka č. 2
+----------------------------------------------------------------+
|KRÁVY                              |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Plemena kombinovaného typu   | Holštýnské plemeno       |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Charakteristika | Koeficient  | Charakteristika | Koeficient  |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Rámec      | 0.35     | Mléčný charakter| 0.15     |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Osvalení    | 0.25     | Kapacita    | 0.10     |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Končetiny    | 0.10     | Stavba těla   | 0.15     |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Vemeno     | 0.30     | Končetiny    | 0.20     |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|        |       | Vemeno     | 0.40     |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|BÝCI                              |
+-------------------------------+--------------------------------+
|Plemena kombinovaného typu   | Holštýnské plemeno       |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Charakteristika | Koeficient  | Charakteristika | Koeficient  |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Užitkový typ  | 0.30     | Užitkový typ  | 0.30     |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Kapacita    | 0.20     | Kapacita    | 0.20     |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Tělesná stavba | 0.20     | Tělesná stavba | 0.20     |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Končetiny    | 0.10     | Končetiny    | 0.10     |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
|Záď       | 0.20     | Záď       | 0.20".    |
+----------------+--------------+-----------------+--------------+
Čl.II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2004. Ministr: Ing. Palas v. r.