Vydáno: 5. 8. 2004

 

Zákon č. 484/2004 Sb.

změna zákona o ochraně hospodářské soutěže a některých zákonů


Schválený 5. 8. 2004 Účinný od 7. 9. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.; Kupní smlouva v obchodním právu.; Státní kontrola.;

484/2004 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2004, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) Čl.I Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní: "(8) Tento zákon se dále nevztahuje na jednání soutěžitelů v oblasti výroby zemědělských produktů a obchodu s nimi, pokud jednají v souladu s právem Evropských společenství.3a) 3a) Nařízení č. 26 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi.". 2. V § 6 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: "c) dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců o prodeji nezpracovaných zemědělských komodit.3a)". 3. V § 11 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: "g) přímé nebo nepřímé požadování peněžních nebo nepeněžních plnění za vstup do evidence soutěžitele v postavení odběratele za umístění zboží v provozovně soutěžitele v postavení odběratele, nebo přímé či nepřímé požadování zvláštních slev a finančních zvýhodnění v souvislosti s otevřením provozovny nebo pořádáním různých prodejních akcí soutěžitelem v postavení odběratele.". ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů Čl.III V § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Vláda předkládá každoročně do 31. ledna následujícího roku Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole podle tohoto zákona, obsahující zejména přehled opatření provedených cenovými kontrolními orgány k zamezení porušování ustanovení tohoto zákona.". ČÁST ČTVRTÁ ÚČINNOST Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Gross v. r.