Vydáno: 1. 9. 2004

 

Nařízení č. 492/2004 Sb.

změna nařízení stanovujícího seznam oborů živností volných


Schválený 1. 9. 2004 Účinný od 1. 11. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;

492/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. září 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb. Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.: Čl.I V nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., příloha zní: "Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb.
------------------------------------------------------------------
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
   dodatečně. Ve formátu PDF je k dispozici na adrese
	http://ftp.aspi.cz v souboru 2004-170.pdf.
Čl.II Přechodná ustanovení Živnostenská oprávnění, která trvala ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení, zůstávají v platnosti. Nedokončená řízení ve věci vydání průkazů živnostenského oprávnění se dokončí podle dosavadní právní úpravy. Čl.III Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2004. Předseda vlády: JUDr. Gross v. r. Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Urban v. r.