Vydáno: 10. 9. 2004

 

Vyhláška č. 503/2004 Sb.

změna vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů


Schválený 10. 9. 2004 Účinný od 1. 10. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.; VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;

503/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. září 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 5, § 55 odst. 6 a § 77 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 188/2004 Sb., (dále jen "zákon"): Čl.I Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), se mění takto: 1. V § 2 se na konci odstavce 4 slova "buď jako směs konkrétních druhů ostatních odpadů ze skupiny 20 v odhadnutém hmotnostním poměru nebo tuto směs zařadí pod katalogové číslo v ní převládajícího druhu odpadu této kategorie, pokud k upuštění od dalšího třídění tohoto odpadu získá souhlas okresního úřadu podle § 16 odst. 2 zákona" nahrazují slovy "pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad". 2. V § 3 odstavec 5 zní: "(5) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné (označené *) označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), se označují jako "O/N". Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 této vyhlášky) se vždy přiřazuje kategorie "N".". 3. V § 4 se v nadpisu slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "obecního úřadu obce s rozšířenou působností" a v odstavci 1 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností". 4. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 5 zní: "§ 5 Podrobnosti o náležitostech oznámení o přeshraničním pohybu odpadu (1) Kromě náležitostí stanovených právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu2) a náležitostí stanovených v § 55 zákona musí být oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavcích 2 až 5. Tyto náležitosti jsou shodné pro případ jednotlivé přepravy odpadu i pro případ obecného oznámení3), které se týká více přeprav téhož odpadu přepravovaného za stejným účelem témuž příjemci po dobu nejvýše jednoho roku. (2) Oznámení o plánované přepravě odpadu musí vždy obsahovat informaci o zajištění finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny. (3) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu, s výjimkou tranzitu přes Českou republiku, jsou: a) informace o původu odpadu a o složení odpadu doložená druhu odpadu odpovídající analýzou, provedenou akreditovanou laboratoří. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím všechny příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit, dále jen "dotčené příslušné orgány", b) kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona. (4) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu do České republiky jsou: a) kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, nebo kopie hlášení zasílaného obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 39 odst. 3 zákona, jedná-li se o zařízení, ve kterém jsou odpady využívány podle § 14 odst. 2 zákona, b) kopie kolaudačního rozhodnutí zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, vydaného podle zvláštního právního předpisu4); tato náležitost se vyžaduje pouze v případě, že se jedná o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, c) údaj o kapacitě zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, d) informace o nákladech na využití odpadu a o nákladech na odstranění zbytkového odpadu, jedná-li se o přepravu za účelem využití, e) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny příjemce, f) v případě, že součástí předloženého záměru přeshraniční přepravy odpadu do České republiky jsou operace, které nevedou ke konečnému využití nebo odstranění odpadu (operace R12, R13, D13, D14, D15 podle příloh č. 3 a 4 zákona), je nutno doložit i následující náležitosti: - jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich využití některým ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), c) a d) i pro zařízení, které využití některým ze způsobů R12 nebo R13 provede, nebo- jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich odstranění některým ze způsobů D1 až D12 podle přílohy č. 4 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů D13 až D15 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které odstranění některým ze způsobů D13 až D15 provede, nebo- je-li v oznámení uveden některý ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13, informace o způsobu následného využití (R1 až R11); v případě, že následné využití bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), b), c) a d) i pro zařízení, které následné využití provede, nebo- je-li v oznámení uveden některý ze způsobů odstranění odpadu D13 až D15, informace o způsobu následného odstranění (D1 až D12); v případě, že následné odstranění bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které následné odstranění provede. (5) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu z České republiky jsou: a) adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy Evropských společenství2), b) jeden z následujících dokladů: - kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad,- kolaudační rozhodnutí skladu uvedeného pod písmenem a), pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie ostatní odpad,- kopie souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení např. ke sběru a výkupu odpadu, pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele, c) kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny oznamovatele. (6) Doklady doprovázející přeshraniční přepravu odpadů, způsob vyplňování nákladního listu5) a jeho pohyb jsou uvedeny v příloze č. 3. 2) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, ve znění pozdějších předpisů.Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění pozdějších předpisů.Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93. 3) Článek 28 Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole. 4) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 5) Nákladním listem se pro účely vyhlášky rozumí doklad skládající se z formuláře oznámení a z formuláře pro pohyb/sledování odpadů. Uvedený název vychází z revidovaného a v databázi ISPAP uvedeného rozhodnutí Komise č. 94/774/ES.". 5. § 6 zní: "§ 6 Vzor potvrzení o převzetí kauce celním úřadem podle § 77 odst. 9 zákona je uveden v příloze č. 4.". § 7 a 8 se včetně nadpisů zrušují. 6. V příloze č. 1 v podskupině 10 08 se katalogové číslo druhu odpadu "10 05 11" nahrazuje číslem "10 08 11". 7. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu odpadu pod katalogovým číslem 13 01 01 za slovem "PCB" odkaz na poznámku pod čarou č. 1 zrušuje. 8. V příloze č. 1 v podskupině 10 12 pod katalogovým číslem 10 12 10 se v názvu druhu odpadu číslo "10 12 19" nahrazuje číslem "10 12 09". 9. V příloze č. 1 v podskupině 13 07 se katalogové číslo druhu odpadu "03 07 03*" nahrazuje číslem "13 07 03*". 10. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 v názvu podskupiny 14 06 se za slovem "Odpadní" zrušuje předložka "z". 11. V příloze č. 1 a v příloze č. 2 se v názvu podskupiny 16 02 doplňuje za slovem "zařízení" číslo poznámky pod čarou "1)". Poznámka pod čarou č. 1 zní: "1) Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.". 12. V příloze č. 1 v podskupině 16 05 pod katalogovým číslem 16 05 09 se v názvu druhu odpadu číslo "06 05 07" nahrazuje číslem "16 05 07". 13. V příloze č. 1 v podskupině 16 09 se v názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 16 09 04* slovo "neurčenáé" nahrazuje slovem "neurčená". 14. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01, 18 02 a 20 01 se u katalogových čísel 18 01 09, 18 02 08 a 20 01 32 doplňuje označení kategorie "*". 15. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci názvu druhů odpadů pod katalogovými čísly 18 01 01 a 18 02 01 doplňuje číslo poznámky pod čarou "3a". Poznámka pod čarou č. 3a zní: "3a) Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona především s ohledem na šíření infekce.". 16. V příloze č. 1 v podskupinách 18 01 a 18 02 se na konci názvu druhu odpadu pod katalogovými čísly 18 01 03 a 18 02 02 za slovo "infekce" doplňuje číslo poznámky pod čarou "3b" . Poznámka pod čarou č. 3b zní: "3b) Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána. 17. V příloze č. 1 v podskupině 18 01 se na konci názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 18 01 04 vypouští závorka se slovy "(např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)". 18. V příloze č. 1 v podskupině 18 02 se v názvu druhu odpadu pod katalogovým číslem 18 02 08 číslo "18 01 07" nahrazuje číslem "18 02 07". 19. V příloze č. 1 se v poznámce pod čarou č. 5 doplňuje číslo vyhlášky "383/2001". 20. V příloze č. 2 v podskupině 13 07 se katalogové číslo 03 07 03* nahrazuje číslem "13 07 03*". 21. V příloze č. 2 se katalogová čísla včetně názvů druhů odpadů 10 12 11, 17 03 01, 18 01 03, 18 01 06, 18 02 02, celá podskupina 19 03 Stabilizované/solidifikované odpady4) zrušují. 22. Příloha č. 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 3 zní: "Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. I. Seznam dokladů, které doprovázejí zásilku odpadů po území České republiky Zásilku odpadů po území České republiky doprovází: 1) Kopie vyhotovení formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem ministerstva. Pokud nebyl tento souhlas vydán ("tichý souhlas"), kopie vyhotovení formuláře oznámení s potvrzeným příjmem oznámení:- v případě přepravy odpadu z České republiky a v případě tranzitu příslušným orgánem pro příjem,- v případě přepravy odpadu do České republiky ministerstvem. 2) Kopie rozhodnutí o vydání souhlasu, pokud bylo vydáno. 3) Vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů s podpisy provedenými v prvopisu; pokud bylo vyhotovení potvrzeno ministerstvem, s tímto potvrzením. 4) Doklady požadované přijímajícím státem a tranzitními státy.

Zásilku odpadů uvedených na zeleném seznamu [příloha č. II nařízení Rady (EHS) č. 259/93], jejichž přeshraniční přeprava nevyžaduje souhlas, doprovází doklad podle čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

II. Postup při vyplňování a pohyb nákladního listu1) (formulář oznámení a formulář pro pohyb/sledování odpadů): 1. při přepravě odpadů z České republiky a) Oznamovatel vyplní: 1) ve formuláři oznámení kolonky 1 až 23, vyjma podpisu v kolonce č. 23. Z takto vyplněného formuláře zhotoví oznamovatel potřebný počet kopií a každou z těchto kopií podepíše v kolonce č. 23. Podpisy jsou tedy provedeny v prvopisu (nejsou fotografovány nebo propsány). Příslušný počet potřebných vyhotovení se pořídí oboustranným fotografováním.2) ve formuláři pro pohyb/sledování odpadů kolonky 1, 2, 8, 9, 13 až 16, 19, 20. Prohlášení oznamovatele uvedené v kolonce 22 není podepsáno. b) Formulář oznámení se dodává ve třech vyhotoveních pro příslušný orgán pro příjem, ve dvou vyhotoveních pro ministerstvo a v jednom vyhotovení pro příslušný orgán pro tranzit a příjemce. Formulář pro pohyb/sledování odpadů se dodává v jednom vyhotovení pro dotčené příslušné orgány a příjemce. c) Jestliže ministerstvo v případě přepravy k využití nebo příslušný orgán pro příjem v případě přepravy podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 vydá písemný souhlas, rozmnoží ministerstvo vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, čímž pořídí tolik dalších vyhotovení, kolik činí celkový počet plánovaných přeprav uvedený v kolonce 4 formuláře oznámení, doplní pořadová čísla přeprav do kolonky 4 těchto vyhotovení a každé vyhotovení potvrdí razítkem. V případě přepravy k využití ministerstvo zašle oznamovateli rozhodnutí, vyhotovení formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a potvrzené kopie formuláře pro pohyb/sledování odpadů, příslušným orgánům pro příjem a pro tranzit zašle kopie formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí. V případě přepravy podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 zasílá ministerstvo oznamovateli potvrzené formuláře pro pohyb/sledování odpadů. d) Jestliže oznamovateli nebyl doručen písemný souhlas ministerstva ve stanovené lhůtě ("tichý souhlas") a příslušný orgán pro příjem a příslušné orgány pro tranzit nevznesly námitky, oznamovatel sám pořídí tolik kopií vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, kolik činí plánovaný počet přeprav uvedený v kolonce 4 formuláře pro oznámení a doplní pořadová čísla plánovaných přeprav do položky 4 těchto vyhotovení formulářů pro pohyb/sledování odpadů. e) Nejpozději tři pracovní dny před přepravou zásilky oznamovatel doplní ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů určeného pro příslušnou zásilku kolonky 5, 6, 7, 17, 18 a 21 a podepíše prohlášení uvedené v kolonce 22. Podílí-li se na přepravě více dopravců nežli tři, připojí k formuláři pro pohyb/sledování odpadů přílohu, na kterou se uvedou údaje požadované v kolonce 5 a 10. Jestliže byl oznamovateli doručen písemný souhlas ministerstva, použije vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů potvrzeného ministerstvem, v opačném případě použije vyhotovení, které sám pořídil podle bodu d). Toto vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů s podpisy provedenými v prvopisu bude doprovázet zásilku až do zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Kopie tohoto vyhotovení zašle nejpozději tři pracovní dny před přepravou zásilky všem dotčeným příslušným orgánům. 1. Při přepravě odpadů z České republiky a) oznamovatel při podávání oznámení vyplní: 1. ve formuláři oznámení kolonky 1 až 23, včetně podpisu v kolonce č. 23, 2. ve formuláři pro pohyb/sledování odpadů kolonky 1, 2, 8, 9, 13 až 16, 19, 20; prohlášení oznamovatele uvedené v kolonce 22 nepodepisuje. b) Jestliže oznamovatel obdrží všechny potřebné souhlasy dotčených příslušných orgánů, pořídí tolik vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, kolik činí plánovaný počet přeprav uvedený v kolonce 4 formuláře oznámení, a doplní pořadová čísla plánovaných přeprav do kolonky 4 těchto vyhotovení formulářů pro pohyb/sledování odpadů. c) Před přepravou zásilky oznamovatel doplní ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů určeného pro příslušnou zásilku kolonky 5, 6, 7, 17, 18 a 21 a podepíše prohlášení uvedené v kolonce 22. Podílí-li se na přepravě více než 3 dopravci, připojí k formuláři pro pohyb/sledování odpadů přílohu, na kterou se uvedou údaje požadované v kolonkách 5 a 10. Kopie tohoto vyhotovení zašle nejpozději 3 pracovní dny před přepravou zásilky všem dotčeným příslušným orgánům. Vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů s podpisy provedenými v prvopisu bude doprovázet zásilku až do zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. 2. Při přepravě odpadů do České republiky: a) Ministerstvo potvrdí příjem oznámení ve vyhotovení formuláře oznámení došlého ze zahraničí. Vyhotovení zašle oznamovateli, kopie tohoto vyhotovení příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit a příjemci. b) Jestliže ministerstvo vydá písemný souhlas, vyznačí jej ve vyhotovení formuláře oznámení a zašle oznamovateli vyhotovení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu. Kopie formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu zašle příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit. V odůvodněných případech ministerstvo může uplatnit pro pohyb formuláře pro pohyb/sledování odpadů postup uvedený v odst. 1 písmeno c). c) Příjemce v České republice potvrdí příjem odpadů ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů doprovázejícím zásilku odpadů. Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a zahraničnímu oznamovateli. d) Příjemce v České republice potvrdí využití nebo odstranění odpadů na vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, které doprovázelo zásilku odpadů, a toto vyhotovení si ponechá. Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a oznamovateli. 2. Při přepravě odpadů do České republiky: a) Ministerstvo potvrdí příjem oznámení ve vyhotovení formuláře oznámení došlého ze zahraničí. Vyhotovení zašle oznamovateli, kopie tohoto vyhotovení příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit a příjemci. b) Jestliže ministerstvo vydá písemný souhlas, vyznačí jej ve vyhotovení formuláře oznámení a zašle oznamovateli vyhotovení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu. Kopie formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu zašle příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit. c) Příjemce v České republice potvrdí příjem odpadů ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů doprovázejícím zásilku odpadů. Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a zahraničnímu oznamovateli. d) Příjemce v České republice potvrdí využití nebo odstranění odpadů na vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, které doprovázelo zásilku odpadů, a toto vyhotovení si ponechá. Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a oznamovateli. 3. Postup dopravců při vyplňování a pohybu formuláře pro pohyb/sledování odpadů

První dopravce zúčastněný na přepravě zásilky odpadů doplní a podepíše údaje v kolonce 10 a ponechá si kopii. Další dopravci podílející se na přepravě zásilky odpadů doplní a podepíší údaje postupně v kolonce 11 a 12 a ponechají si kopie. Podílí-li se na přepravě více dopravců nežli tři, další dopravci postupně vyplní a podepíší příslušné údaje na příloze k formuláři pro pohyb/sledování odpadů a ponechají si kopie formuláře včetně jeho příloh.

4. Návod na vyplnění jednotlivých kolonek nákladního listu a) Obecné pokyny pro vyplňování nákladního listu 1) Nákladní list (formulář pro oznámení a formulář pro pohyb/sledování odpadů) se vyplňuje strojem nebo hůlkovým písmem. Opravy mazáním, přepisováním apod. nejsou přípustné.2) Datum se uvádí v šestimístné podobě, ve formě dd.mm.rr. (např. 29.03.02 - 29. březen 2002).3) Adresy se uvádějí přesné a úplné (nikoliv pouze číslo poštovní schránky).4) Název země: uvádí se kód podle normy ISO 3166. Kódy některých zemí jsou uvedeny na rubu formuláře pro oznámení i formuláře pro pohyb/sledování odpadů. Kódy některých dalších zemí: Česká republika: CZ; Maďarsko: HU; Polsko: PL; Slovensko: SK.5) Jako registrační číslo uvádějí české subjekty identifikační číslo.6) V případech, kde se ve formuláři požaduje název, český subjekt uvede obchodní firmu nebo název právnické osoby.7) Množství odpadů: uvádí se vždy hmotnost v kilogramech. Údaj o objemu v litrech není povinný.8) Na přílohách se uvádí číslo nákladního listu a číslo kolonky, ke které se příloha vztahuje. b) Návod na vyplnění jednotlivých kolonek formuláře oznámení Kolonka 1Oznamovatel je definován v čl. 2 písmeno g) nařízení Rady (EHS) č. 259/93.Kolonka 2Příjemce je definován v čl. 2 písmeno h) nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

Údaj o příjemci je zpravidla totožný s údajem o zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v položce 8. Rozdíl může nastat např. v případě, kdy před aplikací způsobů využití R1 až R11 předchází aplikace způsobů využití R11 nebo R12 nebo v případě, kdy se adresa zařízení liší od adresy příjemce.

Kolonka 3V případě oznámení jednorázové přepravy se označí možnost A(i), v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu - čl. 28 nařízení Rady (EHS) č. 259/93) se označí možnost A(ii). Označení možnosti C "zařízení k využití odpadů s paušálním povolením" připadá v úvahu pouze při přepravě odpadu za účelem využití do některých členských zemí OECD, jejichž předpisy umožňují zjednodušené řízení při přepravě do takového zařízení. V České republice tato možnost není přípustná. Předtištěné číslo formuláře oznámení musí být shodné s předtištěným číslem formuláře pro pohyb/sledování odpadů.Kolonka 4V případě jednorázového pohybu se uvede číslovka 1, v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu) počet plánovaných přeprav.Kolonka 6V případě jednorázového pohybu se vyplní levá část této kolonky předpokládaným datem přepravy jednorázového pohybu odpadů. V případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu) se vyplní obě části této kolonky.Kolonka 9Kódy způsobu odstranění (D) nebo využití (R) odpadů jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení i formuláře pro pohyb/sledování odpadů.Kolonky 11 a 12Kódy způsobů přepravy a druhů obalu jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení.Kolonka 13 (Název a chemické složení odpadu)Vedle označení odpadu se uvede druh odpadu a koncentrace jeho charakteristických součástí s ohledem na jejich nebezpečné vlastnosti.Kolonka 14Kódy fyzikálních vlastností odpadu za standardního (normálního) tlaku 101,328 kPa a teploty 20 st. C jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení i formuláře pro pohyb/sledování odpadů. Pokud odpad nebude přepravován za jiné teploty, uvede se kód fyzikální vlastnosti při teplotě, za které bude odpad přepravován, a doplní se údaj této teploty ve stupních Celsia.Kolonka 15 (Identifikační kód odpadu)Identifikační kód odpadu v České republice je kód Katalogu odpadů (příloha č. 1 této vyhlášky). Mezinárodní kód identifikace odpadů (IWIC) se uvádí u nebezpečných odpadů, pokud jej vyžaduje přijímající stát. Návod k jeho sestavení je uveden v části II - 5 této přílohy.Kolonka 16Vyplňuje se u odpadů určených k využití. Týká-li se oznámení odpadu, který není zařazen ani na zeleném, ani na žlutém, ani na červeném seznamu odpadů [tj. ani v příloze II, ani v příloze III, ani v příloze IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93], označí se kolonka "jiný" a v příloze se případně uvedou podrobnosti.Kolonka 17Vyplňuje se v případě nebezpečných odpadů. Kódy jsou uvedeny v dodatcích I a II Basilejské úmluvy.2)Kolonka 18Vyplňuje se v případě nebezpečných odpadů. Jedná se o kódy nebezpečných vlastností podle Basilejské úmluvy2) (jsou odlišné od kódů nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona). Kódy nebezpečných vlastností jsou uvedeny na rubu formuláře, dále jsou uvedeny v dodatku III Basilejské úmluvy.Kolonka 19Vyplňuje se v případě, že se nebezpečné odpady přepravují jako nebezpečné věci podle mezinárodních předpisů o přepravě nebezpečných věcí (ADR, RID, IMDG Code aj.). Všechny údaje se vyplňují podle těchto předpisů, tj. UN číslo (UN Number), oficielní pojmenování pro přepravu (proper shipping name) a třída (Class).Kolonka 20Uvádějí se kódy zemí podle normy ISO 3166 a hraniční přechody. Pokud jsou v některých státech (např. v Německu) příslušné orgány označeny kódy, uvede se příslušný kód.Kolonka 21Vyplňuje se pouze v případě přeshraniční přepravy odpadů do, z a přes Evropské společenství.Kolonka 24, 25 a 26Vyplňují příslušné orgány. Podmínky souhlasu ministerstva se uvádějí v rozhodnutí, v položce 26 se učiní na ně odkaz.
c) Návod na vyplnění jednotlivých položek a pohyb formuláře pro pohyb/sledování odpadů Kolonky 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19Obsahují shodné údaje s odpovídajícími kolonkami formuláře pro oznámení.Kolonka 3Předtištěné číslo formuláře pro pohyb/sledování odpadů musí být shodné s předtištěným číslem formuláře oznámení.Kolonka 4Uvede se pořadové číslo každé jednotlivé přepravy v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu). Číslování začíná číslovkou 1.Kolonky 5, 6, 7Je-li na přepravě zúčastněno více dopravců než tři, připojí se příloha, na které se uvedou údaje obsažené v těchto kolonkách.Kolonky 10, 11, 12Jako identifikace dopravního prostředku se uvádí státní poznávací značka motorového vozidla, číslo vlaku apod. Kolonku vyplňuje a podepisuje dopravce. Je-li na přepravě zúčastněno více dopravců než tři, doplní a podepíše přílohu.Kolonka 20Zde se uvedou bezpečnostní pokyny k manipulaci s odpadem, opatření při havárii apod. Při nedostatku místa se připojí příloha.Kolonka 23Jestliže při přepravě odpadů do České republiky k využití některým ze způsobů R1 až R11 nebo k odstranění některým ze způsobů D1 až D12 uvedeným v kolonce 9 musí předcházet aplikace některého ze způsobů využití R11 nebo R12 nebo odstranění D13 nebo D14 nebo D15, potvrdí příjemce v České republice převzetí odpadů k aplikaci těchto postupů v této kolonce.

V případě přepravy odpadů z České republiky nebo tranzitu přes Českou republiku tuto položku vyplňuje příjemce v přijímajícím státu.

Kolonka 24V této položce potvrdí příjemce v České republice převzetí odpadů k aplikaci způsobu využití nebo odstranění uvedeného v kolonce 9.

V případě přepravy odpadu z České republiky nebo tranzitu přes Českou republiku tuto kolonku vyplňuje příjemce v přijímajícím státu.

Kolonka 25Příjemce v České republice potvrdí využití nebo odstranění odpadů způsobem uvedeným v kolonce 9.

V případě přepravy odpadů z České republiky nebo tranzitu tuto kolonku vyplňuje zahraniční příjemce v přijímajícím státu.

5. Návod na vyplnění mezinárodního identifikačního kódu odpadu (IWIC) Mezinárodní identifikační kód odpadu (International Waste Identification Code, IWIC), se sestavuje v šesti krocích z jednotlivých dílčích kódů, které jsou od sebe odděleny dvojitou šikmou čarou. Dílčí kódy jsou vybírány z následujících šesti zdrojů:1. Skupiny odpadů (příloha č. 1 zákona)2. Způsoby využívání odpadů (příloha č. 3 zákona) a způsoby odstraňování odpadů (příloha č. 4 zákona)3. Odpady, které mohou být nebezpečné (tabulka č. 1 této přílohy)4. Složky, které mohou činit odpad nebezpečným (tabulka č. 2 této přílohy)5. Přehled nebezpečných vlastností odpadů (tabulka č. 3 této přílohy)6. Činnosti, při kterých mohou vznikat nebezpečné odpady (tabulka č. 4 této přílohy)

Tabulky č. 1 až 4 této přílohy slouží pouze pro účel sestavení kódu IWIC.

V zápisu IWIC pro konkrétní odpad se nehodící se symboly škrtnou.

1. Ze zdroje uvedeného pod bodem 1 se vybere jedna nebo nanejvýš dvě položky a ta (ty) se označí písmenem Q s příslušným číslem (čísly), čímž vznikne dílčí kód Q... + 2. Ze zdroje uvedeného pod bodem 2 se vybere jeden ze způsobů odstranění nebo využití odpadu a označí se písmenem D nebo R s příslušným číslem, čímž vznikne dílčí kód D... nebo R... Po 1. a 2. kroku obdržíme obecný zápis Q... + ...//D, R... 3. Je-li odpad kapalný, označíme jej písmenem L, má-li povahu kalu, písmenem P, a je-li tuhý (vč. prášku), písmenem S. Když pak k jednomu z uvedených písmen přidáme příslušné číslo typu odpadů ze zdroje uvedeného pod bodem 3, obdržíme dílčí kód L... nebo P... anebo S... Po třech krocích bude mít obecný zápis první části IWIC podobu: Q... + ...//D, R..//L, P, S... 4. Dále se uvede, zda odpad obsahuje jednu nebo více (maximálně tři) složek uvedených ve zdroji uvedeném pod bodem 4. Tyto složky se označí písmenem C s příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok má tvar: C... + ... + ... Jestliže odpad neobsahuje žádnou ze složek uvedených ve zdroji uvedeném pod bodem 4, označí se kódem "CO". Po čtyřech krocích bude mít neúplný zápis IWIC obecnou podobu: Q... + ...//D, R...//L, P, S...//C... + ... + ... 5. Ze zdroje uvedeného pod bodem 5 se vybere jedna nebo dvě rozhodující nebezpečné vlastnosti odpadu, které jsou označeny písmenem H a příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok bude mít tvar: H... + ... Zápis po pěti krocích bude: Q... + ...//D, R...//L, P, S...//C... + ... + ...//H... + ... 6. Ve zdroji uvedeném pod bodem 6 se vyhledá činnost, při které odpad vzniká, a ta bude označena dílčím kódem A a příslušným číslem. Po šesti krocích bude IWIC ve tvaru: Q... + ...//D, R..//L, P, S...//C... + ... + ...//H... + ...//A...
Tabulka č. 1 Odpady, které mohou být nebezpečné (ve formě kapaliny, kalu nebo pevné látky)3)

Kód

1 Specifické odpady z nemocnic, klinik a ostatních zdravotnických zařízení 2 Odpad z výroby a přípravy léčiv, léčivých přípravků a léčivých látek 3 Nepoužitelná léčiva, léčivé přípravky a léčivé látky 4 Odpad z výroby, přípravy a použití pesticidů a prostředků na ochranu rostlin 5 Odpad z výroby, přípravy a použití chemických prostředků na ochranu dřeva 6 Odpad z výroby, přípravy a použití organických rozpouštědel 7 Odpad z tepelného zpracování a temperovacích operací s obsahem kyanidů 8 Odpadní minerální oleje nevhodné pro jejich původní použití 9 Odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, emulze 10 Odpadní látky a předměty s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) a/nebo polychlorovaných terfenylů (PCT) a/nebo polybromovaných bifenylů (PBB) 11 Odpadní dehtové zbytky vznikající při čištění, destilaci a jakémkoliv pyrolytickém zpracování 12 Odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků a nátěrů 13 Odpad z výroby, přípravy a použití pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel 14 Odpadní chemické látky vznikající při výzkumu a vývoji nebo výukové činnosti, které jsou nové a/nebo jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známé 15 Látky výbušné povahy, které nepodléhají jiným právním předpisům 16 Látky z výroby, přípravy a použití fotografických chemikálií a materiálů pro fotografické zpracování 17 Odpad vznikající při povrchové úpravě kovů a plastů 18 Zbytky vznikající při průmyslovém odstraňování odpadů

Materiály, které obsahují některou složku uvedenou v tabulce č. 2 této přílohy (Složky potenciálně nebezpečných odpadů)

19 Živočišná nebo rostlinná mýdla, tuky a vosky 20 Nehalogenované organické látky, nepoužívané jako rozpouštědla 21 Anorganické látky bez obsahu kovů 22 Popel a/nebo škvára 23 Zemina, písek a jíl 24 Temperovací soli bez obsahu kyanidů 25 Kovový prach, prášek 26 Upotřebené katalyzátory 27 Kapaliny nebo kaly s obsahem kovů 28 Zbytky z čištění, vyjma (29) a (30) 29 Kaly z čištění plynů 30 Kaly z úpravy vody a úpraven průmyslových odpadních vod 31 Zbytky z dekarbonizace 32 Zbytky iontoměničů 33 Kaly z čištění městských odpadních vod 34 Odpadní vody neuvedené v tabulce č. 1 v této příloze 35 Zbytky z čištění nádrží a/nebo zařízení 36 Znečištěná zařízení 37 Znečištěné kontejnery, které obsahují jednu nebo více složek uvedených v příloze č. 5 k zákonu 38 Baterie a akumulátory 39 Rostlinné oleje 40 Materiály, které byly vytříděny z komunálního odpadu a které mají některou z vlastností uvedených v tabulce č. 2 v této příloze 41 Jakékoliv další odpady, které obsahují některou ze složek uvedených v příloze č. 5 k zákonu
Tabulka č. 2 Složky, které mohou činit odpad nebezpečným (v závorce je uveden kód z dodatku I Basilejské úmluvy) Kód Složky C1 beryllium; sloučeniny beryllia (Y20) C2 sloučeniny vanadu C3 sloučeniny šestimocného chromu (Y21) C4 sloučeniny kobaltu C5 sloučeniny niklu C6 sloučeniny mědi (Y22) C7 sloučeniny zinku (Y23) C8 arsen; sloučeniny arsenu (Y24) C9 selen; sloučeniny selenu (Y25) C10 sloučeniny stříbra C11 kadmium; sloučeniny kadmia (Y26) C12 sloučeniny cínu C13 antimon; sloučeniny antimonu (Y27) C14 tellur; sloučeniny telluru (Y28) C15 baryum; sloučeniny barya; s výjimkou síranu barnatého C16 rtuť; sloučeniny rtuti (Y29) C17 thallium; sloučeniny thallia (Y30) C18 olovo; sloučeniny olova (Y31) C19 anorganické sulfidy C20 anorganické sloučeniny fluoru s výjimkou fluoridu vápenatého (Y32) C21 anorganické kyanidy (Y33) C22 následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě C23 kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě (Y34) C24 zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě (Y35) C25 azbest (prach a vlákna) (Y36) C26 organické sloučeniny fosforu (Y37) C27 karbonyly kovů (Y19) C28 peroxidy C29 chlorečnany C30 chloristany C31 azidy C32 Polychlorované bifenyly (PCB) a/nebo polychlorované terfenyly (PCT) a/nebo polybromované bifenyly (PBB) (Y10) C33 léčiva, léčivé přípravky, léčivé látky nebo veterinární přípravky C34 biocidy a prostředky na ochranu rostlin C35 infekční látky C36 kreosoty C37 izokyanatany; thiokyanatany C38 organické kyanidy (Y38) C39 fenoly; sloučeniny fenolu včetně chlorfenolu (Y39) C40 ethery (Y40) C41 halogenovaná rozpouštědla (Y41) C42 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel (Y42) C43 organohalogenové sloučeniny jiné než sloučeniny uvedené v této tabulce (Y45) C44 aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické organické sloučeniny C45 organické sloučeniny dusíku; zejména alifatické aminy C46 organické sloučeniny dusíku; zejména aromatické aminy C47 látky výbušné povahy (Y15) C48 organické sloučeniny síry C49 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu (Y43) C50 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu (Y44) C51 uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem a/nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této tabulce Tabulka č. 3 Přehled nebezpečných vlastností odpadů [Tato tabulka je převzata z Basilejské úmluvy (dodatek III) a slouží pouze pro sestavení Mezinárodního kódu odpadu IWIC] Kód Vlastnost H1.1 Výbušnost

Výbušná látka nebo odpad je pevná nebo kapalná látka nebo odpad (nebo směs látek nebo odpadů), která je sama schopna chemické reakce produkující plyn při takové teplotě a tlaku a s takovou teplotou, tlakem a rychlostí, že může způsobit poškození okolí.

H3 Hořlavost kapalin

Hořlavé kapaliny jsou kapaliny nebo směsi kapalin, popř. kapaliny obsahující pevné látky v roztoku nebo suspenzi (např. nátěrové hmoty apod., avšak nikoliv látky nebo odpady, které jsou jinak klasifikovány na základě jejich nebezpečných vlastností), které uvolňují hořlavé páry při teplotě nepřesahující 60,5 st. C při zkoušce v uzavřeném kelímku a teplotě nepřesahující 65,6 st. C při zkoušce v otevřeném kelímku. (Protože výsledky zkoušek v otevřeném kelímku a zkoušek v uzavřeném kelímku nejsou přesné, srovnatelné a dokonce jednotlivé výsledky stejné zkoušky jsou často rozdílné, předpisy odlišující se od výše uvedených hodnot, které berou v úvahu tyto rozdíly, jsou v souladu s touto definicí.)

H4.1 Hořlavost pevných látek

Pevné látky nebo odpadní pevné látky jiné než ty, které jsou klasifikovány jako výbušniny, které jsou za podmínek, jimž jsou vystaveny při přepravě, snadno zápalné nebo které mohou třením způsobit požár, popř. k němu přispět.

H4.2 Schopnost látek nebo odpadů se samovolně vznítit

Látky nebo odpady podléhající samovolnému ohřevu při normálních podmínkách, kterým jsou vystaveny při přepravě, nebo zahřívající se při styku se vzduchem, které jsou náchylné k samovolnému vznícení.

H4.3 Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku s vodou hořlavé plyny

Látky nebo odpady, které reakcí s vodou jsou náchylné k samovolnému vznícení nebo uvolnění hořlavých plynů v nebezpečném množství.

H5.1 Oxidační schopnost

Látky nebo odpady, které zatímco samy nemusí být zápalné, avšak uvolňováním kyslíku mohou zapálit jiné látky nebo k jejich zapálení přispět.

H5.2 Tepelná nestálost organických peroxidů

Organické látky nebo odpady, které obsahují peroxidickou vazbu -O-O-, jsou tepelně nestálé látky, které mohou podléhat exotermickému samozrychlujícímu rozkladu.

H6.1 Akutní toxicita

Látky nebo odpady, které mohou způsobit úmrtí nebo vážné poškození lidského zdraví, jestliže jsou požity nebo vdechovány nebo proniknou pokožkou.

H6.2 Infekčnost

Látky nebo odpady obsahující živé mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční agens, které jsou známé nebo podezřelé z vyvolávání onemocnění u zvířat a lidí.

H8 Žíravost

Látky nebo odpady, které chemickou aktivitou mohou způsobit těžké poškození, jestliže přijdou do styku s živou tkání, nebo v případě úniku mohou poškodit nebo dokonce zničit ostatní zboží nebo dopravní prostředky. Rovněž mohou způsobovat jiná rizika.

H10 Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny

Látky nebo odpady, které reakcí se vzduchem nebo vodou uvolňují jedovaté plyny v nebezpečném množství.

H11 Chronická toxicita a pozdní účinek

Látky nebo odpady, které, když jsou vdechovány nebo požity nebo když proniknou pokožkou, mohou vyvolat opožděné nebo chronické účinky včetně karcinogenity.

H12 Ekotoxicita

Látky nebo odpady, které, jsou-li uvolněny, představují okamžité nebo opožděné nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo jedovatými účinky na biotické systémy.

H13 Následná nebezpečnostL

átky nebo odpady schopné jakýmkoli způsobem uvolňovat po odstranění nebo využití jiné látky, např. výluhy, které vykazují výše uvedené vlastnosti.

Tabulka č. 4 Činnosti, při kterých mohou vznikat nebezpečné odpady ZemědělstvíA100 Zemědělství, lesnictvíA101 rostlinná výrobaA102 živočišná výrobaA103 lesnictví a těžba dřevaA110 Výroba potravinA111 výroba masa a masných výrobkůA112 zpracování mlékaA113 výroba živočišných a rostlinných olejů a tukůA114 výroba cukruA115 ostatníA120 Výroba nápojůA121 výroba destilovaných alkoholických nápojůA122 výroba pivaA123 výroba jiných nápojůA130 Výroba krmiv Dobývání energetických surovin, výroba elektřiny, výroba vody A150 Dobývání uhlí A151 dobývání uhlí a výroba briket A152 výroba koksu A160 Dobývání ropy A161 dobývání ropy a zemního plynu A162 rafinace ropy A163 skladování ropy a produktů z rafinace zemního plynu A170 Výroba elektřiny A171 centrální tepelné elektrárny A172 centrální vodní elektrárny A173 centrální jaderné elektrárny A173 jiná centrální zařízení k výrobě elektrické energie A180 Výroba vody Výroba kovů A200 Dobývání rud A210 Hutnictví železa A211 výroba litiny (vysoké pece) A212 výroba surové oceli (surové železo) A213 primární přeměna oceli (válcovny) A220 Hutnictví neželezných kovů A221 výroba oxidu hlinitého A222 metalurgie hliníku A223 metalurgie olova a zinku A224 metalurgie drahých kovů A225 metalurgie jiných neželezných kovů A226 výroba feroslitin A227 výroba elektrod A230 Slévárenství a zpracování kovů A231 odlévání železa A232 odlévání neželezných kovů A233 zpracování kovů (nezahrnující obrábění) A240 Výroba mechanických, elektrických a elektronických výrobků A241 obrábění A242 tepelné zpracování A243 povrchová úprava kovů A244 nanášení barev A245 montáž, elektrická instalace A246 výroba baterií a suchých článků A247 výroba elektrických drátů a kabelů (plátování, pokovování, izolace) výroba elektronických dílů Výroba a zpracování stavebních materiálů, keramiky a skla A260 Důlní a povrchová těžba nerud A270 Stavební materiály, keramika, sklo A271 výroba vápna, cementu a sádry A272 výroba keramických produktů A273 výroba produktů obsahujících azbestový cement A274 výroba jiných stavebních materiálů A275 výroba a zpracování skla A280 Pozemní a inženýrské stavby Výroba chemických výrobků A300 Výroba základních chemických látek A301 výroba a zpracování chlóru A351 výroba průmyslových hnojiv A401 výroba základních anorganických chemických látek A451 zpracování uhlí a ropy A501 výroba plastů v primární formě A551 výroba základních organických chemických látek A601 výroba základních látek pro výrobu detergentů A651 výroba léčiv, pesticidů, biocidů A669 výroba ostatních chemických látek Zpracování chemických výrobků A700 Výroba inkoustů, laků, barev, lepidel A701 výroba inkoustů A702 výroba barev A703 výroba laků A704 výroba lepidel A710 Výroba fotografických produktů A711 výroba fotografických desek A712 výroba chemických výrobků pro fotografické účely A720 Výroba parfémů, mýdel a detergentů A721 výroba mýdel A722 výroba detergentů A723 výroba parfémů A730 Výroba pryžových a plastových výrobků A731 výroba pryžových produktů A732 výroba plastových výrobků A740 Výroba azbestocementových výrobků A750 Výroba výbušnin a výbušných předmětů Textilní a oděvní průmysl, zpracování kožešin, výroba a zpracování usní A760 Textilní a oděvní průmysl A761 česání a mykání textilních vláken A762 úprava, předení, tkaní textilních vláken A763 bělení, barvení, tištění textilních materiálů A764 oděvní průmysl A770 Výroba a zpracování usní, zpracování kožešin A771 výroba usní, úprava kůží A772 zpracování kožešin A773 výroba usňové obuvi a jiných výrobků z usní Dřevařský průmysl a výroba nábytku A780 Průmysl dřevařský a výroba nábytku A781 výroba pilařská, výroba dřevěných panelů A782 zpracování dřeva a výroba nábytku A790 Příbuzná odvětví Papírenský a polygrafický průmysl, vydavatelské činnosti A800 Výroba papíru a lepenky A801 výroba vlákniny A802 výroba papíru a lepenky A803 výroba zboží z papíru a lepenky A810 Polygrafický průmysl, vydavatelství A811 tisk, vydavatelství A812 fotografické laboratoře Obchodní služby A820 Prádelny, chemické čištění a barvení A830 Obchodní podniky A840 Prodej, údržba a oprava motorových vozidel, doprava A841 prodej, údržba a oprava motorových vozidel A842 doprava A850 Hotely, kavárny, restaurace Služby všeobecně A860 Zdravotnictví A861 zdravotnictví (zejména zdravotnická zařízení ambulantní péče, lékárenské péče, odborné léčebné ústavy) A870 Výzkum A871 výzkum (včetně laboratoří) A880 Administrativní činnosti, kanceláře Domácnost A890 Domácnosti Odstraňování odpadů a čištění odpadních vod A900 Čištění a údržba veřejných ploch A910 Čištění odpadních vod A920 Odstraňování komunálního a jemu podobného odpadu z obcí A930 Zpracování odpadů z průmyslu A931 spalování A932 fyzikálně chemické zpracování A933 biologické zpracování A934 solidifikace odpadů A935 shromažďování a/nebo úprava odpadů A936 skládkování Regenerace - opětovné použití A940 Regenerace odpadních materiálů A941 regenerace olejů A942 regenerace rozpouštědel A943 regenerace ionexových pryskyřic A950 Opětovné použití odpadních materiálů. 1) Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole. 2) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 100/1994 Sb., o Basilejské úmluvě o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování. 3) Pro kapaliny se uvede před číselným kódem písmeno L, pro kaly písmeno P a pro pevné látky písmeno S.
23. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní: "Příloha č. 4 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.
                 Vzor potvrzení o převzetí kauce

24. Přílohy č. 5 až 10 se zrušují.
Čl.II Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004. Ministr: RNDr. Ambrozek v.r.