Vydáno: 24. 9. 2004

 

Zákon č. 557/2004 Sb.

změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů


Schválený 24. 9. 2004 Účinný od 9. 11. 2004 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Fondy.; Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;

557/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. září 2004, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 1 se slova " , je-li sestaven" zrušují. 2. V § 7 odstavec 2 zní: "(2) Obec může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu.". Poznámka pod čarou č. 9) se zrušuje. 3. V § 8 odstavec 2 zní: "(2) Kraj může použít prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu.". 4. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) V případě, že se územní samosprávný celek podílí na realizaci programu nebo projektu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie, musí jeho rozpočet na příslušný kalendářní rok obsahovat stanovený objem finančních prostředků účelově určených na spolufinancování programu nebo projektu Evropské unie.". Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 5. V § 17 odst. 3 se za slova "státním fondům" vkládá čárka a slova "Národnímu fondu". 6. V § 19 odst. 2 písm. a) se za slova "ze státních fondů" vkládá čárka a slova "z Národního fondu". 7. V § 28 odst. 1 větě druhé se za slovo "poskytnutých" vkládají slova "z Národního fondu a". 8. V § 28 odst. 6 se za slovo "rozpočtu" vkládají slova "a k Národnímu fondu". 9. V § 32 odst. 1 se obě číslovky "20" nahrazují číslovkami "80". 10. V § 32 se na začátek odstavce 3 vkládá věta "Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům.". 11. V § 32 odst. 3 větě druhé se slova "Z fondu odměn" nahrazují slovy "Přednostně se z fondu odměn". 12. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který zní: "33a Sdružování prostředků (1) Smlouvy o sdružení může příspěvková organizace uzavřít pouze za účelem zabezpečení činnosti podle § 33 s výjimkou pořízení hmotného majetku. (2) Ve smlouvě o sdružení je třeba zabezpečit, aby každá příspěvková organizace využila sdružené prostředky přiměřeně svému podílu vložených prostředků. (3) Sdružené prostředky se vedou na zvláštním účtu, jehož nepoužité zůstatky se koncem roku převádějí do dalších let. Úroky z tohoto účtu jsou příjmem tohoto účtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem tohoto účtu. (4) Smlouvy o sdružení se řídí § 829 a následujícími občanského zákoníku.". 13. Za § 33a se vkládá nový § 33b, který zní: "§ 33b Stravování a stravovací služby Závodní stravování zabezpečuje příspěvková organizace ve vlastních zařízeních závodního stravování nebo prostřednictvím jiné právnické osoby, fyzické osoby nebo organizační složky státu pro své zaměstnance, žáky středních odborných učilišť nebo speciálních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, žákům, studentům a vědeckým aspirantům po dobu jejich činnosti v příspěvkové organizaci, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů. Příspěvková organizace může v souladu s kolektivní smlouvou zabezpečit závodní stravování ve vlastních stravovacích zařízeních též důchodcům, kteří v ní pracovali při odchodu do důchodu, a zaměstnancům činným u příspěvkové organizace na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Příspěvková organizace může poskytnout závodní stravování též občanům, k jejichž stravování se zavázala smlouvou o závodním stravování s jinou právnickou osobou, fyzickou osobou nebo organizační složkou státu, a zaměstnancům jiných zaměstnavatelů, kteří jsou u ní na pracovní cestě nebo pro ni jinak činní. Náklady na závodní stravování a jejich úhradu upraví Ministerstvo financí vyhláškou.". 14. V § 34 odst. 1 se za větu první vkládá věta "Tento souhlas se nevyžaduje v případě půjček zaměstnancům z fondu kulturních a sociálních potřeb.". Čl.II Přechodné ustanovení Ustanovení čl. I bodů 1 až 11 a 13 tohoto zákona se použijí poprvé pro rozpočtový rok 2005. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 13, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Gross v. r.