Vydáno: 9. 12. 2004

 

Zákon č. 676/2004 Sb.

o povinném značení lihu a o změně zákona o daních z příjmů


Schválený 9. 12. 2004 Účinný od 1. 7. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Lihovarnictví. Výroba lihu.; OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.; Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží; Operativní evidence.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.; Správní rozhodnutí.; Zásady kontroly.; Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; Pokuty. Blokové pokuty.; Daně z příjmů obecně.;

676/2004 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2004 o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 545/2005 Sb. Změna: 310/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 289/2009 Sb. Změna: 59/2010 Sb. Změna: 457/2011 Sb., 18/2012 Sb. Změna: 307/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena HLAVA I zrušena § 1 zrušen § 2 zrušen HLAVA II zrušena § 3 zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen HLAVA III zrušena § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen HLAVA IV zrušena § 10 zrušen nadpis vypuštěn § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen § 15 zrušen HLAVA V zrušena § 16 zrušen § 17 zrušen § 18 zrušen HLAVA VI zrušena § 19 zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 22 zrušen § 23 zrušen nadpis vypuštěn § 24 zrušen nadpis vypuštěn § 25 § 26 zrušen § 27 zrušen § 28 zrušen § 29 zrušen § 30 zrušen HLAVA VII zrušena § 31 zrušen § 32 zrušen Čl. II zrušen § 33 zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o daních z příjmů § 34 V § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č. 106) zní: "zt) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu,106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle § 26 až 33. 106) Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.". ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST § 35 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2005, s výjimkou ustanovení § 34, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Gross v. r. 1) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu). 2) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení č. 3528/89, nařízení č. 3845/89, nařízení č. 2913/92, nařízení č. 1969/93, nařízení č. 254/2000, nařízení č. 1228/2000, nařízení č. 1264/2000, nařízení č. 2388/2000, nařízení č. 2559/2000, nařízení č. 1229/2001, nařízení č. 1230/2001, nařízení č. 1776/2001, nařízení č. 1777/2001, nařízení č. 1783/2001 a nařízení č. 2031/2001. 2a) § 3 písm. g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 2b) § 3 písm. d) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 3) Články 166 až 182 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000. 4) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. 5) Živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 6) § 3 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7) Článek 59 odst. 2 a čl. 82 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství, ve znění nařízení č. 82/97, nařízení č. 955/99 a nařízení č. 2700/2000. 8) § 3 písm. h) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství. 10) § 3 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 61/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 12) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 14) § 57 a 58 živnostenského zákona. 15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 16) § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 17) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 18) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 20) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.