Vydáno: 9. 12. 2004

 

Zákon č. 693/2004 Sb.

změna zákona o spotřebních daních


Schválený 9. 12. 2004 Účinný od 1. 1. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.; Daň z vína.; Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;

693/2004 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2004, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb. a zákona č. 558/2004 Sb., se mění takto: 1. V § 57 odst. 6 věta první včetně poznámek pod čarou č. 41), 42) a 43) zní: "Nárok na vrácení daně poplatník prokazuje dokladem o prodeji výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 písm. c), evidencí o skutečné spotřebě těchto výrobků, dokladem o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele,41) popřípadě výpisem z obchodního rejstříku, a dokladem z evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů,42) jde-li o zemědělskou půdu, a dokladem o výměře lesních pozemků z katastru nemovitostí,43) jde-li o lesní pozemky, na nichž poplatník hospodaří na základě vlastnického práva, písemné nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu. 41) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb. Čl. II bod 1 zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 42) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. 43) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.". 2. V § 57 odst. 7 písm. a) se odkaz na poznámku pod čarou č. "43)" nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. "41)". 3. V § 57 odst. 7 písmeno b) zní: "b) ke změně v obhospodařování celkové výměry půdních bloků nebo lesních pozemků,". 4. V § 92 odst. 1 se slova "500 litrů" nahrazují slovy "1000 litrů". 5. V § 97 odst. 3 se slova "500 litrů" nahrazují slovy "1000 litrů". Čl.II Přechodná ustanovení 1. Nároky na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu a výchovu lesa vzniklé za období do dne účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů. 2. Tichá vína podle § 93 odst. 3 vyrobená před účinností tohoto zákona a zdaněná podle dosavadních právních předpisů mohou být přijata do daňového skladu při jeho zřízení, a to způsobem, jako by dosud nebyla zdaněna podle dosavadních právních předpisů. Čl.III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Gross v. r.