Vydáno: 2. 2. 2005

 

Nařízení č. 100/2005 Sb.

změna nařízení, kterým se stanoví seznam oborů živností volných


Schválený 2. 2. 2005 Účinný od 1. 4. 2005 do 31. 12. 9999

 
 
 

Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.; Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;

100/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. února 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb. Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.: ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných Čl.I Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb. a nařízení vlády č. 492/2004 Sb., se mění takto: 1. V čísle oboru 103. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova " - péče o spisový materiál" zrušují. 2. Za číslo oboru 123. se vkládá nový obor číslo 124.: Obor živnosti: "Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb" Dosavadní obor číslo 124. se označuje jako obor číslo 125. ČÁST DRUHÁ Změna nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností Čl.II Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb., se mění takto: 1. V příloze č. 2 Obsahové náplně vázaných živností, skupina 214 "Ostatní" se obor živnosti "Provozování poštovních služeb" zrušuje. 2. V příloze č. 3 Obsahové náplně koncesovaných živností, skupina 314 "Ostatní" se doplňuje obor živnosti "Vedení spisovny" a text "Zajištění odborné správy dokumentů původce, popřípadě jeho právních předchůdců, zahrnující jejich příjem od původce, úschovu a řádnou péči o ně, evidenci, výkon nahledací agendy a vyřazování ve skartačním řízení.". 3. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností v čísle oboru 3. "Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb" větě poslední se slova "zoologických zvířat" nahrazují slovy "zoologických zahrad". 4. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností v čísle oboru 103. "Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy" větě první se slova " , dále úschova písemností a péče o ně, výkon nahledací agendy a provádění skartačního řízení (ve spolupráci se státními archivy a archivy měst), péče o spisový materiál, včetně archivování písemností a podobně" zrušují. 5. V příloze č. 4 Obsahové náplně volných živností se za číslo oboru 123. vkládá nový obor č. 124., který včetně textu obsahové náplně zní: "Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb

Činnost prováděná na základě poštovní smlouvy a za podmínek stanovených zákonem o poštovních službách, jejímž účelem je dodání poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky. Činnost při poskytování zahraniční poštovní služby, kterou se rozumí služba svou povahou obdobná poštovním službám, jejíž poskytnutí bylo sjednáno v zahraničí a jejímž účelem je dodání věcí nebo peněžní částky v České republice.".

Dosavadní obor číslo 124. se označuje jako obor číslo 125.
ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl.III Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Předseda vlády: JUDr. Gross v. r. Ministr průmyslu a obchodu: Ing. Urban v. r.