Vydáno: 28. 4. 2005

 

Zákon č. 178/2005 Sb.

zákon o zrušení Fondu národního majetku


Schválený 28. 4. 2005 Účinný od 1. 1. 2006 do 31. 12. 9999

 
 
 

Fondy.; Národní majetek. Vlastnictví státu. Vlastnictví krajů a obcí. Majetek.; Převody vlastnictví a práva hospodaření.; Privatizace národního majetku.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

178/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 2005 o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku) Změna: 171/2006 Sb. Změna: 228/2006 Sb. Změna: 443/2006 Sb. Změna: 31/2008 Sb. Změna: 26/2008 Sb. Změna: 112/2009 Sb. Změna: 15/2012 Sb. Změna: 503/2012 Sb. Změna: 357/2015 Sb. Změna: 308/2018 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZRUŠENÍ FONDU NÁRODNÍHO MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY A UKONČENÍ JEHO ČINNOSTI § 1 (1) Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zrušuje Fond národního majetku České republiky (dále jen "Fond"). (2) Veškerý majetek Fondu přechází dnem zrušení Fondu na stát. Dnem zrušení Fondu vstupuje stát do všech práv a povinností Fondu z právních vztahů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, jejichž účastníkem byl Fond. § 2 Působnost Fondu přechází na Ministerstvo financí (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvu přísluší hospodaření s majetkem, který na stát přešel podle § 1 odst. 2. V právních vztazích, do nichž vstoupil stát podle § 1 odst. 2, jedná jménem státu ministerstvo. § 3 (1) Dnem zrušení Fondu zanikají zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva spojeného s akciemi, pro které tato zvláštní práva určily stanovy akciových společností podle článku IV bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 285/1991 Sb., zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem; ustanovení stanov akciových společností, která určují akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, pozbývají platnosti dnem zrušení Fondu. (2) Protokol o předání a převzetí majetku, který přechází na stát podle § 1 odst. 2, jehož součástí je soupis tohoto majetku, podepisují předseda Fondu a ministr financí. Pokud jde o nemovité věci, které se zapisují do katastru nemovitostí, obsahuje protokol údaje nezbytné pro zápis do katastru nemovitostí.1) § 4 (1) Finanční prostředky Fondu, které přejdou na stát, finanční prostředky z výnosu prodeje privatizovaného majetku, finanční prostředky ze zisku z účasti státu v obchodních společnostech a doplňkové příjmy převedené ze státního rozpočtu, získané po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou vedeny ministerstvem na zvláštních účtech, které jsou podřízeny souhrnnému účtu státní pokladny a nejsou součástí příjmových ani výdajových účtů státního rozpočtu. (2) Doplňkovým příjmem převedeným ze státního rozpočtu se pro účely tohoto zákona rozumí prostředky, které jsou na zvláštní účty převedeny, pokud objem prostředků na zvláštních účtech nepostačuje k pokrytí výdajů uvedených v § 5 odst. 3. ČÁST DRUHÁ PRIVATIZACE MAJETKU STÁTU § 5 (1) V souladu s rozhodnutím vydaným podle zvláštního právního předpisu2) po dni nabytí účinnosti tohoto zákona přísluší ministerstvu hospodařit s majetkem zrušených státních podniků nebo jiných státních organizací nebo s vyňatými částmi tohoto majetku. (2) O majetku, se kterým přísluší hospodařit ministerstvu a na který je vydáno rozhodnutí o privatizaci, vede ministerstvo zvláštní evidenci. (3) Majetek určený k privatizaci, výnosy z prodeje tohoto majetku, zisk z účasti státu v obchodních společnostech a doplňkové příjmy převedené ze státního rozpočtu lze použít pouze k těmto účelům: a) k vyrovnání nároků oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů,3) b) na základě rozhodnutí o privatizaci 1. k vložení do akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným a k nakládání s účastmi na těchto společnostech,2. k prodeji majetku podniku nebo jeho části nebo k prodeji majetkové účasti v obchodní společnosti, nebo3. k převodu na obce, na dobrovolné svazky obcí nebo na kraje, c) v souladu s rozhodnutím vlády 1. k plnění závazků podniků určených k privatizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných zástavním právem,2. k financování výdajů na činnost státních podniků, jejichž část byla zprivatizována a které je nezbytně nutné zachovat, zejména z důvodů nedořešených nároků oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů,3. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním škod na životním prostředí způsobených dosavadní činností podniku,4. k úhradě nákladů a podpoře investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území, nebo5. k převodu do státního rozpočtu, d) k nákupu majetku a majetkových účastí, ke kterým má stát předkupní právo, e) k úhradě nákladů spojených s restitučními a privatizačními soudními spory, které je povinno hradit ministerstvo, k úhradě nákladů spojených se soudními spory a správními řízeními vyplývajícími z uplatňování zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, případně i k úhradě souvisejících škod způsobených ministerstvem a před 1. lednem 2006 Fondem a k úhradě nákladů spojených s vypořádáním mimosoudních dohod uzavřených mezi ministerstvem a osobami, které se vůči České republice domáhají uspokojení nároků vzniklých jim v důsledku nesprávného či nezákonného postupu ministerstva a před 1. lednem 2006 Fondu při převodech majetku státu na jiné osoby a které ministerstvo uznalo z důvodu jejich nespornosti, f) k úhradě poplatků spojených s prodejem akcií na regulovaném trhu cenných papírů, nebo prostřednictvím zprostředkovatele, g) k úhradě nákladů ministerstva spojených s projednáváním a realizací privatizačních projektů a rozhodnutí o privatizaci a k úhradě nákladů spojených s údržbou a opravami majetku, který po jeho privatizaci přešel od jeho nabyvatelů zpět do vlastnictví České republiky; k úhradě nákladů spojených se správou aktiv a pasiv po zaniklé České konsolidační agentuře, jakož i k úhradě nákladů spojených se správou aktiv a pasiv, která přešla nebo přejdou na ministerstvo v souvislosti se zrušením nebo zánikem dalších transformačních institucí nebo organizací, které se podílely na přípravě a realizaci procesu privatizace majetku státu. (4) Ministerstvo je povinno při postupu podle odstavců 1 a 2 dodržovat pravidla pro poskytování veřejných podpor, která vyplývají z přímo použitelných předpisů Evropských společenství. § 6 (1) Na základě rozhodnutí o privatizaci jedná ministerstvo za stát při uzavírání smluv a činí jiné právní úkony při nakládání s privatizovaným majetkem, a to: a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se jménem státu zavázalo, b) nabývá akcie na základě účasti státu na podnikání v obchodních společnostech a vykonává práva akcionáře, c) vykonává práva společníka spojená s účastí státu na jiných než akciových společnostech, d) uzavírá smlouvy o prodeji akcií nebo podílů na jiných než akciových společnostech, e) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, nebo části majetku podniků nebo o prodeji části podniku, f) uzavírá smlouvy o nájmu majetku určeného k privatizaci na dobu určitou, a to do doby jeho použití pro privatizaci. (2) Ministerstvo vypořádává též nároky oprávněných osob, jestliže k odnětí vlastnického práva k majetku došlo způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, a to způsobem uvedeným v příslušném rozhodnutí o privatizaci, nejpozději však do 1 roku od schválení privatizačního projektu. Ministerstvo vypořádává tyto nároky pouze tehdy, uplatní-li je oprávněné osoby včas a uvedou-li název a sídlo podniku, který věc drží, a způsob převzetí majetku státem. (3) Lhůta k uplatnění nároků oprávněných osob stanovená zvláštním právním předpisem se považuje za zachovanou, jestliže oprávněná osoba včas uplatnila nárok uvedený v odstavci 2 u příslušného orgánu. (4) Ministerstvo vydává cenné papíry, které nemají povahu státních dluhopisů, k vypořádání restitučních nároků oprávněných osob, kterým byla přiznána náhrada podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. § 7 (1) S majetkem určeným k privatizaci a s majetkovými účastmi státu v obchodních společnostech, které nelze privatizovat podle rozhodnutí o privatizaci, naloží ministerstvo způsobem, který je ke všem okolnostem případu nejvhodnější a nejúčelnější. (2) Obdobně jako v odstavci 1 se postupuje u majetku určeného k privatizaci a účastí státu v obchodních společnostech, se kterými přísluší hospodařit ministerstvu, pokud na stát přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele majetku určeného k privatizaci. (3) Práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, která byla smluvně převedena na základě rozhodnutí o privatizaci, je původní nabyvatel povinen při odstoupení od smlouvy podle odstavce 2 převést na nového nabyvatele majetku určeného k privatizaci. (4) V případech, kdy bude postupováno podle odstavce 1, zruší ministerstvo své rozhodnutí o privatizaci nebo navrhne vládě zrušení jejího rozhodnutí o privatizaci. § 8 Parlament České republiky kontroluje hospodaření s majetkem určeným k privatizaci a s finančními prostředky vedenými podle § 4 ministerstvem na zvláštních účtech. Vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky informaci o postupu privatizace a o stavu a použití prostředků vedených na zvláštních účtech jako samostatnou přílohu ke státnímu závěrečnému účtu. ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ § 9 Ministerstvo stanoví vyhláškou postup při vypracování privatizačního projektu a osnovu upravující způsob uspořádání jednotlivých částí privatizačního projektu. § 10 Zrušuje se: 1. Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. 2. Zákon č. 285/1991 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. 3. Zákon č. 120/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky. 4. Vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu, ve znění vyhlášky č. 526/1991 Sb. § 11 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení § 3 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Zaorálek v. r. Klaus v. r. Paroubek v. r. 1) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. 3) Například zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 3a) § 9 odst. 8 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. 4) Příloha k zákonu č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 293/2004 Sb.